Nieuwe arbeiderspartij mogelijk vanaf 28 oktober

Conferentie van “Een Andere Politiek” met Jef Sleeckx, Lode Van Outrive en Georges Debunne

De kogel is door de kerk. In de woorden van Jef Sleeckx: “de fase van verkenning ligt achter de rug”. Diens conclusie luidt: “de ruimte voor een nieuwe arbeiderspartij bestaat wel degelijk. Nu komt het erop aan niet langer te wachten en volop de conferentie van 28 oktober voor te bereiden.” Wij hopen dat de aanwezigen er de creatie van een nieuwe, nationale arbeiderspartij zullen goedkeuren, die de arbeiders en hun gezinnen een stem geeft tijdens de federale verkiezingen van 2007.

Eric Byl

De conferentie wordt alvast volop voorbereid. Een voorlopig nationaal bestuur van “Een Andere Politiek”(EAP) werd samengesteld op een nationale vergadering op 17/06 en is volop bezig met de politieke en praktische voorbereiding. Het bestuur bestaat uit 16 militanten, maar is toegangkelijk voor iedere activist van EAP. Het heeft bovendien een nationaal secretariaat van 4 personen samengesteld, dat instaat voor de dagelijkse praktische running.

Op 28 oktober zal een nieuw bestuur verkozen worden dat een weerspiegeling moet worden van de diverse regionale groepen en van de sterkte van de betrokken organisaties, we willen er vooral werken op basis van een consensus en het debat de nodige tijd geven. Tegen dat deze krant verschijnt, is de website bijgewerkt, net als de diverse adressenlijsten, zodat we de beweging kunnen structureren in aanloop naar de conferentie.

Gehoopt wordt op een conferentie van goed 500 personen. Iedereen is welkom, maar er wordt vooral gemikt op een stevige syndicale vertegenwoordiging. Verschillende delegaties hebben hun medewerking al toegezegd en dat willen we de komende maanden verder opbouwen.

Bij ACOD-VUB hebben al 12 van de 14 gevraagde delegees de oproep getekend, zij willen personeel en studenten de komende maanden overtuigen van deelname aan de conferentie. In Antwerpen, Gent, Sint-Niklaas, Hasselt, Leuven en Aalst zijn lokale comités aan de slag. Ook dat willen we de komende weken en maanden uitbreiden. Er wordt gewerkt zowel naar socialistische als naar christelijke middens. EAP streeft ernaar een werkelijk brede anti-neoliberale partij op te bouwen. De inhoud van de conferentie ligt nog niet vast, maar over de grote lijnen bestaat nu al min of meer een consensus. We denken te starten met een plenaire vergadering over het waarom van dit initiatief, de nood aan een politieke uitdrukking voor arbeiders en hun gezinnen links van SPa, PS, Ecolo en Groen!.

LSP/MAS denkt dat de nieuwe formatie zich ertoe moet verbinden onder geen enkel geval toe te treden tot een coalitie die het neoliberale beleid van privatiseringen en liberalisering verder zet. De deelnemers aan EAP zijn het erover eens dat de arbeiders en hun gezinnen zelf de politiek van die nieuwe formatie moeten bepalen. Dat betekent onder meer dat een bestuursprogramma opgesteld, voorgelegd en regelmatig gecontroleerd moet worden door waakzaamheids- en mobilisatiecomités van arbeiders en wijkbewoners, zodat zij erop kunnen toezien of het afgeproken beleid wel degelijk uitgevoerd wordt.

Een tweede deel van de conferentie zou enkele centrale beleidsassen moeten bepalen, geen 25 maar 6 tot 8, dat kan dan in werkgroepen. Voor LSP zou dit iets in de volgende trend kunnen zijn:

1. Een degelijke en betaalbare woning voor iedereen – voor een publiek programma van sociale woningbouw

2. Een einde aan de afbraak van de sociale zekerheid – geen splitsing, geen privatisering

3. Goed werkende openbare diensten – een halt aan liberalisering en privatisering

4. Een stabiele en degelijk betaalde job voor iedereen – stop de uitholling van de arbeidscontracten; verdeling van de beschikbare arbeid met behoud van loon; sluitende bescherming van de delegees

5. Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen – stop het plan Vandenbroucke

6. Gezonde werkomstandigheden in een gezonde omgeving

7. Belg of migrant, man of vrouw, Vlaming, Waal, Duitstalige of Brusselaar, jongere en oudere, wij zijn allemaal werkers

8. Geen neoliberaal Europa van het kapitaal, maar een solidair Europa van de arbeiders

Na de conferentie kan dat uitgediept worden en zelfs naar beleidstaal vertaald worden door “specialisten”, op voorwaarde dat het geen technische discussie wordt, maar een politieke blijft.

Om te eindigen zou de conferentie opnieuw plenair bijeen kunnen komen, verslagen van de werkgroepen overlopen en de belangrijkste beleidsassen goedkeuren of afkeuren. Een representatief bestuur van vertegenwoordigers van lokale groepen en deelnemende organisaties verkiezen en hen een mandaat geven om op basis van de algemene richtlijnen bij voorkeur in concensus en in overleg met alle betrokkenen de verkiezingen van 2007 voor te bereiden. In Duitsland nam WASG (Wahlalternatieve Arbeit und Soziale Gerechtigkeit) tijdens haar eerste verkiezingsdeelname onder die naam deel. Pas later, na de fusie met PDS, kwam Linkspartei ter sprake. Op dezelfde manier hoeft “Een Andere Politiek” voor haar eerste verkiezingsdeelname nog niet noodzakelijk een andere naam te kiezen. Een verkiezingsdeelname zal het initiatief op de agenda zetten en heel wat nieuwe mensen die ons vandaag nog niet kennen, aantrekken. Na de verkiezingen kan – laat ons hopen – een “overwinningsconferentie” een nieuwe naam voor de partij kiezen.

Une autre Gauche Eenheid: ja. Maar niet tot elke prijs

De vorming van een nieuwe arbeiderspartij gaat ook gepaard met tegenslagen. Een Andere Politiek wil de communautaire verdeel-en heerspolitiek doorbreken door een nationale arbeiderspartij te creëren. Ze hoopt dat te bereiken door samen te werken met Une Autre Gauche (UAG).

UAG vertrekt echter van een veel enger concept, is hoofdzakelijk gericht op linkse academici en stelt haar programma voor als een ultimatum.

Bovendien opteert UAG, dat is aangetast door nationalisme, voor een “confederatie” in plaats van een nationale partij. Een fors deel van UAG is daar tegen, maar wordt ondemocratisch de mond gesnoerd. LSP/MAS, tot voor kort veruit de belangrijkste kracht in UAG, heeft zich daar bijgevolg uit teruggetrokken.

Wij zullen met EAP in Brussel en op eigen kracht in Wallonië mobiliseren naar de conferentie van 28 oktober.

Democratische stromingen binnen en buiten UAG die eveneens gewonnen zijn voor de aanpak van EAP zijn welkom, ook om de eenheid uit te testen in de komende gemeenteraadsverkiezingen..

Delen: Printen: