ABVV Charleroi hield dag over hoe sociale verworvenheden afdwingen

charleroiOp 24 oktober hield het ABVV van Charleroi een dag over het thema: ‘Welke strategie voor sociale verworvenheden?’. Het ABVV van Charleroi had zes partijen uitgenodigd met naast LSP ook PVDA, LCR/SAP, Parti Communiste en ook de PS en Ecolo. De dag kaderde in de oproep van het ABVV-gewest van 1 mei 2012 en de “10 doelstellingen van een antikapitalistisch noodprogramma.”

Verslag door Ben (Charleroi)

De dag had als doel om de verschillende partijen te laten spreken over hun ideeën om tot concrete en constructieve voorstellen te komen waarmee de discussie onder militanten en afgevaardigden kan gestimuleerd worden.

Er kwamen drie thema’s aan bod in werkgroepen: arbeidsduurvermindering, de grote vermogens laten betalen en tenslotte het Europese karakter van het sociaal verzet. In de namiddag volgden verslagen van de werkgroepen in een plenaire sessie waarna er een politiek debat was en een samenvatting van de dag. Dergelijke debatten zijn zeker nodig en we namen er dan ook enthousiast aan deel.

Om de discussies tot iets concreet te laten leiden, stelden we de verschillende partijen voor om minstens een gezamenlijke verklaring te onderschrijven op basis van de discussies in de werkgroepen. Rond Europa stelden we voor om geen enkele Europese richtlijn, verdrag of gelijk wat te ondertekenen of ondersteunen als het leidt tot besparingen. Rond de arbeidstijd stelden we voor om op geen enkel machtsniveau, zowel de gemeenten als de regio’s en het federale niveau, in te stemmen met maatregelen die de arbeidstijd verhogen, zoals een verlenging van de loopbaan, verhoging van de wekelijkse arbeidstijd, … Rond fiscaliteit stelden we voor om in geen enkele regering te stappen indien die niet bereid is om een miljonairstaks door te voeren die ongeveer 8 miljard euro moet opbrengen en om de notionele intrestaftrek af te schaffen.

Deze voorstellen zijn niet gebaseerd op het programma van LSP om de samenleving te veranderen, daarvoor zijn ze te beperkt. We staan open voor discussie en zijn bereid om te werken rond eisen die niet volledig overeenstemmen met die van ons, maar die door de arbeidersbeweging en een groot deel van links als een stap vooruit worden gezien.

Jammer genoeg waren noch de PS noch de PVDA bereid om zich uit te spreken voor dit voorstel, de PVDA beperkte zich tot het aanklagen van de goedkeuring van verschillende besparingsverdragen door PS en Ecolo. Ecolo reageerde positief, maar bracht twee nuances aan. De eerste was dat de afschaffing van de notionele intrestaftrek in de 8 miljard zou zitten. De tweede was dat sommige Europese verdragen positieve zaken bevatten, onder meer inzake de beperking van de uitstootgassen. Betekent dit dat Ecolo bereid is om besparingsmaatregelen te aanvaarden, maar enkel indien ze ingepakt worden in een verdrag dat ook de kwestie van de uitstoot van CO2 aansnijdt?

Het ABVV van Charleroi maakte de keuze om het initiatief te openen voor PS en Ecolo, twee partijen die in de oproep van 2012 expliciet werden aangeklaagd wegens hun asociale beleid. Wat een front tegen de besparingen moest zijn, is een “progressief front” geworden. Die verandering is begrijpelijk gezien de samenstelling van de federale regering. Maar de deelname van PS en Ecolo aan de discussies dreigt tot verwarring en ontgoocheling te leiden onder militanten en delegees die het gehad hebben met deze zogezegd linkse partijen die een rechts beleid voeren. Dit is wellicht deels een verklaring voor de beperktere opkomst voor de dag in vergelijking met een gelijkaardige dag in 2013.

De discussie over de strategie om sociale verworvenheden te bekomen, moet verdergezet worden. LSP blijft voorstander van samenwerking door alle linkse krachten die zich tegen de besparingen verzetten. Deze dag heeft echter aangetoond dat noch PS, noch Ecolo, noch PVDA zich daar ernstig toe willen engageren. De PS weigert overigens uitdrukkelijk de minste externe druk op de partij. Het ABVV van Charleroi zal daar rekening mee moeten houden.

Bekijk hier een video van de tussenkomst van Ben namens LSP in het debat in de namiddag

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist