Wil je de wereld veranderen?
Sluit aan bij de Linkse Socialistische Partij en ISA!

Een socialistische toekomst is niet alleen noodzakelijk, het is ook mogelijk! Daarvoor moeten we ons organiseren, in België met LSP en wereldwijd met International Socialist Alternative.

Een partij is voor ons geen verkiezingsmachine, maar een middel om te strijden, om een krachtsverhouding uit te bouwen en om de maatschappij radicaal te veranderen. Wil je meehelpen om die toekomst mogelijk te maken? Dan is jouw plaats bij ons! Contacteer ons, spreek een lid van ons aan en leer ons kennen door deel te nemen aan activiteiten.

Ik doe mee

Waar LSP voor staat

In verzet tegen de waanzin van het kapitalisme

In 2019 bezaten 26 kapitalisten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. Tegelijkertijd moeten miljoenen mensen vluchten voor ecologische rampen, oorlog, geweld en uitbuiting.

Ook in de ontwikkelde kapitalistische landen swingen de rekeningen de pan uit, terwijl de werkenden steeds langer en harder moeten werken, in onzekere arbeidsomstandigheden. We worden als citroenen uitgeperst tot we in burn-out belanden.

De pandemie, de overstromingen en de hittegolven hebben duidelijk aangetoond dat de kapitalistische winstlogica niet in staat is ons de meest elementaire vormen van preventie, bescherming en gezondheid te garanderen.


Opkomen voor de belangen van alle onderdrukten

De hebzucht van kapitalisten heeft geen grenzen. Lonen, werkdruk, sociale woningen … voor elke kleine stap vooruit zijn we verplicht om in strijd gaan.

Tegelijk zien we hoe de tekorten aan de basis liggen van sociale spanningen die door rechts en extreemrechts worden gestimuleerd en misbruikt. Seksisme, LGBTQI+fobie en racisme worden zo ingezet om ons tegen elkaar op te zetten.

Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons! Zo kan de heersende klasse ons nog makkelijker uitbuiten. We kunnen vooroordelen en haat de kop indrukken door samen te strijden voor de belangen van de meerderheid van de bevolking.

LSP strijdt o.a. voor een minimumloon van €2.300 bruto/maand en een werkweek van 30u zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en vermindering van de werkdruk. Een degelijke job en toekomst voor iedereen om discriminatie te bestrijden!


Democratische planning tegen de dictatuur van de markt

Om de zakken van de aandeelhouders te vullen, leggen de kapitalisten hun dictatuur op. Ze willen meer belastingvoordelen, meer flexibiliteit van onze arbeid, ze willen hun verliezen op de gemeenschap afwentelen … Zoniet dreigen ze met delokalisatie en ontslagen. De politici buigen voor hun dictaten en rollen de rode loper voor hen uit.

Volgens een recente studie kan de wereld tegen 2050 volledig voorzien zijn van hernieuwbare energie. Dat zou $73.000 miljard aan investeringen vergen. Een smak geld die bovendien jaarlijks hoger wordt naarmate de dringendheid toeneemt en jaren verspild worden.

Toch is het perfect te realiseren. Over 29 jaar gespreid zou dit jaarlijks een investering van $2.500 miljard vragen. De 500 grootste bedrijven ter wereld maakten in 2019 2.100 miljard dollar winst … Wereldwijd gaat er jaarlijks 2.000 miljard naar militaire uitgaven … er wordt 450 miljard opgepot in belastingparadijzen … er gaan miljarden verloren in nutteloze en vervuilende reclame …

Stel je voor dat die duizenden miljarden gebruikt worden in maatschappelijk nuttige en groene productie. Niet alleen voor snelle energietransitie, maar ook voor onderwijs, zorg, openbare diensten, preventie, civiele bescherming, armoedebestrijding, een kortere werkweek … Kortom, om de ellende te beëindigen.


Kapitalisme valt niet te hervormen

Het kapitalisme brengt ons recht naar de afgrond en is niet in staat om de mensheid te behoeden van die dreiging met de massale en dringende investeringen die nodig zijn. Dergelijke investeringen zijn enkel mogelijk als we vertrekken van de maatschappelijke en ecologische noden en niet van de winstcijfers. De technologische mogelijkheden waren nog nooit zo groot, maar wetenschap staat volledig ten dienste van de winsten van de agro-industrie, big oil en de farma-industrie. Om dat te veranderen moeten de wereldwijde productiekrachten, de wetenschappelijke kennis, de rijkdommen en de financiële sector gered worden uit de chaos van de markt en onder democratische controle en beheer komen van de werkende klasse zelf.

Enkel een planmatige en rationele aanpak van de economie, gebaseerd op de democratische betrokkenheid van de werkende klasse kan de crisissen van het kapitalisme naar de vuilnisbak van de geschiedenis verwijzen. Wij, werkenden, doen de wereld draaien, het wordt tijd dat we de wereld zelf in handen nemen!

Dat is wat wij verstaan onder socialisme.


Waarom wij lid werden

Toen ik met LSP in contact kwam, besefte ik dat de samenleving waarin we leven zeer ongelijk is; dat het seksisme en de LGBQI+-fobie die ik ervaar geen individuele kwestie is, maar onderdeel van het systeem. Ik heb me altijd tegen onrecht verzet. Met LSP begrijp ik dat onderdrukking deel uitmaakt van het kapitalisme. Lid worden deed ik omdat ons organiseren de beste manier is om tegen het kapitalisme te strijden en te bouwen aan een socialistisch alternatief.

– Odile, studente, Luik

Eerst werd ik lid van Campagne ROSA omdat ik de urgentie voelde om concreet en collectief in te gaan tegen seksisme en al het geweld dat daaruit voortvloeit. Daarna werd ik lid van LSP omdat in een revolutionair perspectief het politieke instrument van een partij mij onmisbaar leek om op een collectieve, georganiseerde, democratische manier een alternatief voor het onrechtvaardige en gewelddadige kapitalisme op te bouwen.

– Laura, leerkrachte, Brussel

Enkele centrale punten
uit ons programma

Stop de besparingen, stop privatiseringen en liberaliseringen

Haal de marktlogica en bijhorende winsthonger uit onze diensten! Massale publieke investeringen in betaalbare, comfortabele en energieneutrale sociale woningen, gratis openbaar vervoer, toegankelijk onderwijs, kinderopvang, een nationale gezondheidsdienst die gratis en publiek is, ontspanningsmogelijkheden,…

Voor degelijke, goed betaalde en stabiele jobs

Herstel van onze koopkracht! Stop de flexibilisering! Verdeel het werk, niet de werkloosheid: arbeidsduurvermindering tot 30 uur per week zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen en verlaging van de werkdruk! Verhoging van het minimumloon tot 1500 euro netto per maand met een maximale loonspanning (verhouding tussen hoogste en laagste lonen) van één op vier. Voor leefbare pensioenen en uitkeringen! Volledig herstel van de index.

Voor een massaal publiek investeringsproject in groene transitie

Een grootschalig publiek investeringsproject in onderzoek en ontwikkeling van alternatieven op fossiele brandstoffen en op de enorme verspilling die een bedreiging vormen voor ons milieu en onze gezondheid. Neem de energiesector in publieke handen!

My body, my choice!

  • Stop iedere vorm van discriminatie op basis van afkomst, huidskleur, sekse, beperkingen, leeftijd, seksuele geaardheid of andere vooroordelen. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!
  • Voor een echte keuze voor vrouwen: recht op abortus – recht op het krijgen van kinderen zonder te verarmen!
  • De gezinnen ontlasten door het vermaatschappelijken van huishoudelijke taken via toegankelijke en kwaliteitsvolle collectieve voorzieningen. Samen met het optrekken van de laagste lonen kan dit de financiële onafhankelijkheid van elk volwassen gezinslid bevorderen.

Democratisch socialistische planning

  • Voor een socialistische regering die de sleutelsectoren van de economie (financiewezen, energie, transport,…) onder democratisch beheer en in publiek bezit van de gemeenschap plaatst. Bij deze nationalisaties kan er enkel compensatie betaald worden op basis van bewezen behoefte.
  • Voor een democratische socialistische planning van de productie op basis van de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking. Neen aan het Europa van het kapitaal, voor een socialistisch Europa in een socialistische wereld!

Versterk de arbeidersbeweging

  • Voor strijdbare en democratische vakbonden, gecontroleerd door de leden!
  • Voor een nieuwe massale arbeiderspartij die werkenden, jongeren en activisten bijeenbrengt met ruimte voor ieders eigenheid en die een strijdbaar politiek alternatief biedt op de gevestigde partijen!

Neen aan imperialisme, oorlog en bezettingen!

Een partij om de samenleving
te veranderen

De Linkse Socialistische Partij staat voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme dat de meerderheid van de bevolking niets anders meer te bieden heeft dan oorlog, armoede, uitzichtloosheid en andere miserie.

De enorme technische en wetenschappelijke mogelijkheden maken het mogelijk om iedereen een degelijke levensstandaard te garanderen en tegelijk het leefmilieu te respecteren. De kapitalistische manier waarop de productie georganiseerd is en het resultaat ervan toegeëigend wordt, leidt evenwel tot een verscherping van de kloof tussen arm en rijk, tussen de overgrote meerderheid van de bevolking en een handvol superrijken.

Crisis is het resultaat van de logica die zit ingebakken in het kapitalisme. De pogingen om de overproductiecrisis van de jaren 1970 onder te sneeuwen met een nooit geziene ontwikkeling van financiële speculatie, leidde tot enorme zeepbellen die sinds 2007 uiteenspatten.

De fundamentele kracht die verandering kan afdwingen, is de arbeidersklasse. Dat zijn alle werkenden die hun arbeidskracht verkopen voor een loon, alsook hun gezinnen (jongeren, werklozen, gepensioneerden,…). De arbeidersklasse bezit omwille van haar plaats in het productieproces de potentiële kracht om het volledige raderwerk stil te leggen.

LSP verdedigt in de arbeidersbeweging een programma gericht op een socialistische breuk met het kapitalisme. Een dergelijk programma groeit doorheen strijd en ervaringen.

Het kapitalisme is een wereldsysteem. Hoewel de strijd van de arbeidersbeweging begint op lokaal en nationaal vlak, kan blijvende verandering slechts geconsolideerd worden op internationale schaal. LSP maakt daarom deel uit van International Socialist Alternative (ISA) met afdelingen op alle continenten en in meer dan 30 landen.

Onze initiatieven

LSP nam doorheen de jaren tal van initiatieven om strijd te versterken. Onze leden zijn actief als syndicalisten, voortrekkers in jongerenstrijd, feministen…

We lagen aan de basis van strijdbare campagnes als Blokbuster (tegen racisme en extreemrechts), Internationaal Verzet (tegen kapitalistische globalisering en oorlog) en recent Campagne ROSA tegen seksisme, LGBTQIA+ fobie en al wat ons verdeelt. Onder jongeren zijn we tevens actief met de Actief Linkse Studenten en Scholieren.

Campagne ROSA

Campagne ROSA is een nationale campagne die strijdt tegen alle vormen van seksisme en ijvert voor de deelname van vrouwen aan sociale bewegingen.

ALS

De Actief Linkse Studenten & Scholieren (ALS) is een organisatie voor en door jongeren die zich willen organiseren tegen het kapitalisme.

Lid worden!

Neem deel aan onze werking

We vragen van leden om actief mee te bouwen aan socialistische maatschappijverandering. Samen staan we daarbij sterker. Ons centrale orgaan is de afdelingsvergadering waarop leden in principe wekelijks samenkomen voor een politieke discussie en planning van activiteiten.

Lidgeld

We vragen leden om financieel bij te dragen. Er is geen vast ’tarief’: elk lid draagt naar eigen vermogen elke maand bij. Stort je bijdrage op BE86 5230 8092 4650 van LSP/PSL.

Lees en verkoop onze krant

We publiceren tien keer per jaar de krant ‘De Linkse Socialist’ met analyses, verslagen, voorstellen om de strijd te versterken … We vragen leden om deze krant te lezen, mee te schrijven en te verkopen. Hier vind je informatie om een abonnement te nemen

Statuten

Wil je meer weten over ons intern functioneren? Hier kan je onze statuten nalezen.

Ik doe mee

Contactgegevens

Neem contact met ons op voor vragen of meer info.

  • GSM: 0472 43 60 75 (Michael)
  • E-mail: info@socialisme.be
  • Redactie (info over artikels, ingestuurde stukken, lezersbrieven, overname van artikels): redactie@socialisme.be

Socials

Like, volg en deel.