LSP in congres – organisatorische discussie

De laatste centrale discussie op het congres van LSP/MAS afgelopen weekend in Nieuwpoort ging over de staat van onze organisatie en de centrale organisatorische uitdagingen voor de komende periode. Uiteraard kunnen we van deze discussie slechts een aantal elementen publiceren, aangezien het voornamelijk interne zaken betreft. We willen echter toch een aantal grote lijnen naar voor brengen. De discussie werd ingeleid door Vincent Devaux uit Verviers en afgerond door Els Deschoemacker. 22 kameraden kwamen tussen in de discussie.

Vincent Devaux legde in zijn inleiding uit dat er na de val van het stalinisme een moeilijke periode geweest is voor de arbeidersbeweging, o.a. omwille van het ideologische offensief van de burgerij. Wij hebben ons in die periode vooral georiënteerd op die lagen waar er nog actie was, vooral onder jongeren en dat met de anti-racistische campagne Blokbuster. Ook de antiglobaliseringsbeweging hadden wij voorzien en nog voor de betogingen in Göteborg en Genua waren wij reeds maanden bezig met het opzetten van anti-kapitalistische jongerencomités van Internationaal Verzet. Dankzij onze analyses en onze eerdere werking onder jongeren, slaagden we erin een belangrijke rol te spelen in de anti-oorlogsbeweging, zeker met de acties op Dag X, de dag dat de oorlog begon.

Door deze elementen hebben we onze organisatie kunnen versterken, zowel inhoudelijk als numeriek. Er zijn nieuwe afdelingen bijgekomen, nu ook in Limburg, en andere afdelingen hebben zich enorm versterkt. Vooral langs Franstalige kant is de groei van onze organisatie opvallend en nu zijn er zelfs Duitstalige kameraden. Dat heeft een volledige metamorfose van onze organisatie teweeggebracht.

Onze werking onder jongeren blijft belangrijk. Het succesvolle congres van de Actief Linkse Studenten – Etudiants de Gauche Actifs, is daar een voorbeeld van. Maar we zijn ook actief betrokken op lokaal vlak, zo speelden we een belangrijke rol in de campagne aan de unief van Luik waar het rectoraat tot toegevingen werd gedwongen op het punt van de inschrijvingsgelden. Met het nationaal studentencongres hebben we een structuur opgezet om onze werking onder studenten beter te kunnen coördineren. Daarnaast blijven we natuurlijk ook op andere vlakken actief, zo blijft Blokbuster aan aantrekkingspunt voor anti-fascistische jongeren. De anti-NSV betoging van maart in Antwerpen (waar er 700 aanwezigen waren) is daar een voorbeeld van.

Het verharden van de aanvallen van de burgerij op de arbeidersklasse zal gevolgen hebben. De voorspellingen over een hete herfst waren de afgelopen maanden sterk aanwezig. Hoewel zo’n voorspellingen natuurlijk niet onfeilbaar zijn, hebben de vele acties en stakingen toch aangetoond dat het al een vrij warme herfst was tot nu toe. Het zal voor onze organisatie belangrijk zijn om daar voldoende te kunnen op inspelen door een grotere aandacht voor onze inplanting in bedrijven, maar ook onder werklozen.

De groei van onze organisatie leidt er ook toe dat we moeten nadenken over onze structuren. Op dit congres verkiezen we een nieuw Nationaal Comité, de nationale leiding van LSP/MAS, dat op zijn beurt een Uitvoerend Bestuur verkiest dat instaat voor de dagelijkse werking van de organisatie. Daarnaast willen we in de komende periode ook sterker nadruk gaan leggen op het uitbouwen van lokale leidingen op regionaal vlak. Daarnaast leidt de groei van de organisatie ertoe dat het moeilijk haalbaar is om ieder jaar een congres te organiseren, er wordt voorgesteld om slechts om de twee jaar een congres te houden met daartussen eventueel een nationale conferentie rond een bepaald thema.

We willen onze structuren en ons apparaat aanpassen aan de groei van onze organisatie en de enorme kansen die zich stellen, zowel in België als internationaal. Dat betekent bijvoorbeeld concreet dat de bijdrage die we betalen aan het CWI sterk verhoogd wordt. Maar uiteraard zullen de inkomsten eveneens moeten stijgen. Daarom worden streefdoelen voorgesteld op vlak van lidmaatschap, financies,… Door het werken met streefdoelen kunnen we doelbewust vooruitgaan.

Discussie

In de discussie werd sterk nadruk gelegd op de mogelijkheden om onze partij op te bouwen onder alle lagen van de bevolking. Er waren voorbeelden van onze campagnes aan de doplokalen, maar ook van campagnes onder syndicale militanten, studenten, scholieren,… Ook werd nadruk gelegd op de Jongerenmars voor werk van 19 maart, een initiatief waarvoor wij sterk willen mobiliseren. De komende periode zullen de eerste concrete initiatieven daartoe genomen worden, in een paar steden zijn al comités opgezet – al dan niet brede comités. Dat moeten we de komende periode versterken.

Er waren verslagen van de werkingen van een aantal afdelingen. Door tijdsgebrek was het niet mogelijk om alle afdelingen aan bod te laten komen. Jasper uit Veurne sprak over de campagne die we daar voeren tegen de verhoging van de prijs van de vuilzakken in Veurne waarbij we al 500 handtekeningen verzameld hebben als protest tegen die maatregel. Geert uit Turnhout had het over de campagne die we voerden tegen fascistisch geweld waarmee we in september een betoging met 200 deelnemers organiseerden. Vanuit de afdeling in Verviers werd ook verslag uitgebracht over de samenwerking met onze afdeling in Aken (Duitsland) waarbij onze kameraden hebben meegewerkt met de verkiezingscampagne waarmee een gemeenteraadslid van onze organisatie werd verkozen in Aken.

Vanuit Gent, Leuven, Brussel, Luik en Antwerpen waren er enthousiaste verslagen over o.a. de groeiende studentenwerking daar. Het zal belangrijk zijn dat we de tijd nemen om nieuwe kameraden en sympathisanten te vormen. Zo wordt in een aantal steden gewerkt met vormingscycli waar de basisdiscussies over het marxisme gevoerd worden met nieuwe leden. Tenslotte werd ook vermeld dat studentengroepen opgebouwd worden in Mons, Louvain-La-Neuve en Hasselt.

In de grotere steden wordt nu in heel wat gevallen gewerkt met verschillende afdelingen, zo zijn er momenteel 3 afdelingen in Brussel en Gent, 2 in Leuven, Antwerpen en Luik. In die afdelingen is de afgelopen periode gediscussieerd over aangepaste structuren voor deze groei.

Vanuit de vrouwenwerking bracht Laure uit Brussel een verslag over de driemaandelijkse nationale vergaderingen waarop telkens meer dan 20 kameraden aanwezig zijn. Wij zijn tegen een geïsoleerde vrouwenwerking, maar denken wel dat een specifiek orgaan in de partij nuttig is om te kunnen discussiëren over vrouwenthema’s en tegelijk een laag vrouwelijke kameraden te vormen, wat in de huidige samenleving niet evident is. An uit Leuven werkte dat punt verder uit en stelde dat het nodig is dat we aandacht hebben voor het voorzien van babysit bij de afdelingsvergaderingen, wat nu reeds gebeurt in grotere afdelingen.

Emiel sprak over de rol van ons maandblad om in te gaan tegen de heersende ideeën. Wij willen een balans vinden tussen agitatie, theorie en propaganda, wat een evenwichtsoefening is. Op dit ogenblik willen we ons blad versterken door meer aandacht te hebben voor regionaal nieuws, voor het uitwisselen van ervaringen uit strijdbewegingen,… Ons maandblad heeft succes en we moeten nu de oplage verhogen.

Afronding

De ontwikkeling van de organisatie hangt samen met de objectieve situatie en de nadruk die we de afgelopen periode gelegd hebben op partijopbouw. We hebben een groot potentieel in de partij, zowel op vlak van politieke ervaring als van dynamische jongeren. Onze partij is opgebouwd in een moeilijke periode. In 1992 waren we slechts met een handvol leden die de Blokbustercampagne geleid hebben. De afgelopen jaren is de groei sneller gegaan en sinds 2000 zijn we verdubbeld op vlak van lidmaatschap.

De komende periode zal een drukke periode zijn met een sterkere ontwikkeling van de klassenstrijd. Vandaag gaan reeds een aantal sectoren in verzet tegen de aanvallen van de burgerij. Die verandering in de objectieve situatie vergt een verandering in de houding van de partij. En dat is al tot uiting gekomen in de discussies op dit congres.

We leggen ambitieuze doelstellingen voor inzake de verdere groei van de partij en om daaraan te voldoen zal ieders bijdrage noodzakelijk zijn op alle vlakken. Het vertrouwen van de leden werd duidelijk op dit congres, zowel bij de discussies als bij de financiële oproep waarmee we 8.600 euro ophaalden. We hebben onze ideeën en onze methode, en een bijzonder enthousiast lidmaatschap, zodat we vol vertrouwen de nieuwe periode tegemoet gaan.

Tenslotte werd gestemd over de teksten die voorlagen over de Belgische en internationale politieke situatie, een organisatorische resolutie, een financiële resolutie, de doelstellingen voor het komende jaar en werd ook het nieuwe Nationaal Comité verkozen.

Delen: Printen: