De Post: Toenemend verzet tegen Georoute

De afgelopen weken is er een sterke stijging in het aantal spontane stakingen in de uitreikingskantoren van De Post. Eind augustus was er de staking in Gent 1, het grootste uitreikingskantoor in België, die 4 dagen duurde. De regionale leiding van de socialistische vakbond – die het snel op een akkoordje wou gooien met de directie van de Post – werd door haar basis tot 2 keer toe teruggefloten na onderhandelingen met de regionale directie.

Een correspondent

Heel televisiekijkend Vlaanderen was er getuige van hoe een stakende postvrouw de verantwoordelijke van de vakbond tijdens het avondjouraal verweet “de bazen te verdedigen in de plaats van de basis”. Door het verzet van het personeel tegen de uitverkoop van de regionale vakbondsleiding werden er belangrijke toegevingen afgedwongen. Bepaalde rondes werden na de invoering van Georoute terug aangepast en nieuwe rondes werden gecreëerd. Bovendien werden 20 tijdelijke hulpkrachten aangeworven, die in de plaats van enkele weken tot het einde van december zouden mogen blijven.

De postbodes van Gent staan niet alleen met hun verzet tegen de invoering van Georoute. De staking in Gent was amper voorbij of het personeel van de Post in Antwerpen legde het werk neer. Ze protesteerden tegen de afschaffing van diensten in de nacht- en dagploeg, door de invoering van Georoute. Deze staking startte bij de chauffeurs en breidde zich onmiddellijk uit naar de uitreikers en de mensen van de nachtploeg! Dit illustreert de grote ongerustheid onder het personeel over het voortbestaan van hun jobs en de sterke bereidheid tot actie.

In Antwerpen stond de regionale vakbondsleiding onder druk van de basis om een staking te organiseren en op die manier een beetje stoom af te laten. We kunnen ons dan ook het gevoel van verraad bij de stakende postmannen en -vrouwen voorstellen, toen de vrijgestelden van de socialistische (!) en liberale vakbond tijdens een uitzending van Terzake het nodig vonden om te zeggen dat de vakbonden “absoluut overtuigd waren van de noodzaak om te herstructureren”, en dus drastische besparingsplannen door te voeren…

We kunnen hierin slechts een echo waarnemen van het interview met de Minister van Openbare Overheidsbedrijven Vande Lanotte in het bedrijfsblad van De Post. Hij verklaart hierin dat hij “het een goede zaak zou vinden als De Post samen zou gaan met een buitenlandse partner (omdat dit veel expertise meebrengt!), maar dat De Post intern voldoende ver moet zijn gevorderd met projecten als Geo-route en Poststation vooraleer er kan worden gepraat.” (Texto, december 2003).

Net zoals zijn “socialistische” collega en voorganger Elio Di Rupo Belgacom heeft gesaneerd, ten koste van duizenden jobs, wil Vande Lanotte (en met hem de vakbondstop van de socialistische en christelijke overheidsvakbond) De Post voorbereiden op een overname door een buitenlands postbedrijf. Mogelijke kandidaat-overnemers zijn de Deutsche Post (eigenaar van DHL!) of de Nederlandse Post. De expertise waar Vande Lanotte het over heeft, gaat in het geval van de Deutsche Post over het wegsaneren van tienduizenden voltijdse jobs in de openbare dienst.

Kenmerkend voor de spontane stakingen tegen de invoering van Geo-route is de kloof tussen de basis en de vakbondsleiding. Dit soms tot op het niveau van de lokale afgevaardigden. In Vilvoorde staakte het voltallige personeel in februari gedurende 9 dagen (en nachten), zonder enige steun van de vakbonden. In Brussel 1 organiseerden de contractuele werknemers van de nachtploegen een spontane staking van 2 nachten, nadat hen was opdragen om zo snel mogelijk hun verlofdagen op te nemen.

De actiebereidheid is momenteel het grootst bij de nachtploegen, omdat die bijna volledig zouden verdwijnen met de invoering van Georoute. De vastbenoemde personeelsleden zouden elders in de Post aan de slag kunnen – werd hen steeds voorgehouden – maar leven al maanden in grote onzekerheid over hun toekomst. De contractuelen worden echter verplicht om al hun verlofdagen op te nemen, om hen daarna zo snel mogelijk te kunnen ontslaan.

Ondertussen probeert de directie de uitreikers op te zetten tegen de nachtploeg door hen “betaalde” overuren te laten maken, om het werk van de nachtsorteerders over te nemen. In de pers wordt verteld dat er minder brieven verdeeld worden door De Post en dat er dus minder personeel nodig is. Dit terwijl de postbodes de laatste jaren het dagelijkse volume aan uitgereikte post zien stijgen en de rondes langer en langer worden. De strijd tegen Georoute is nog niet gestreden. Bijna in elk kantoor waar Georoute wordt ingevoerd zijn er spontane werkonderbrekingen. De vakbondsleiding weigert echter systematisch om het verzet actief te ondersteunen en te organiseren. In Brussel kregen alle ACOD-afgevaardigheden eind september een brief van de regionale leiding, waarin die duidelijk verklaart de stakingen van de nachtploegen in de verschillende kantoren (Brussel 3, Brussel 5, Brussel 1) niet te steunen.

Om het verzet te versterken moet de strijd uitgebreid worden van de nachtploegen en de contractuelen naar alle personeelsleden van de nacht- en de dagploeg. Informatievergaderingen en actievergaderingen moeten worden georganiseerd en contacten gelegd om het verzet beter te organiseren.

De LSP steunt ten volle de strijd van het personeel van de De Post voor het behoud van alle jobs en tegen de besparingsplannen van de directie. Enkele weken geleden zijn we begonnen met het verspreiden van “Model 9” ,een nationaal discussie- en informatieblad voor de werknemers van De Post. Reacties, vragen en suggesties zijn welkom op modelnegen@hotmail.com of LSP/MAS, PB 131, 1080 Molenbeek, tel: 02/345.61.81.

Delen: Printen: