Stop de commercialisering van het hoger onderwijs!

  • Stop de afbouw van de sociale voorzieningen aan hogescholen en uniefs

  • Stop de privatisering van de resto’s

  • Stop de prijsstijgingen

Op 28 november 2001 bezetten Actief Linkse Studenten in Gent het rectoraatsgebouw als protest tegen de nakende hervormingen in het onderwijslandschap. De Bolognaverklaring spreekt over de "creatie van een Europese Onderwijsruimte". Wij hadden toen al door dat de hervorming echter stond voor de "creatie van een Europese onderwijsmarkt", de commercialisering van het hoger onderwijs, de toenemende invloed van bedrijven in universitair onderzoek en uiteindelijk ook de op cursussen van studenten. Ook de GATS (General Agreement on Trade in Services), een onderhandeling binnen de wereldhandelsorganisatie, stelt dat alle diensten, ook onderwijs, moet worden geliberaliseerd. Twee jaar geleden lagen niet veel studenten wakker van deze aangekondigde hervorming. Vandaag wordt deze echter concreet.

De Europese Ronde Tafel van Industriëlen (ERT), de machtigste lobbygroep in Europa, bestaande uit de voorzitters van de 40 grootste bedrijven in Europa, stelt reeds in ’89 dat binnen Europa teveel geld wordt uitgegeven aan studenten die ’toch niet slagen’ of ‘nutteloze’ studierichtingen volgen. Studenten nemen teveel tijd voordat ze in een bedrijf aan de slag gaan en zijn te kritisch ingesteld. Vanaf 2004 zullen de meeste studierichtingen door elkaar worden geschud en wordt het systeem van Bachelor-Master ingeschakeld. We kunnen verwachten dat de onderwijsministers geleidelijk aan de meer kritische vakken zullen afbouwen en de inhoud van cursussen meer op het bedrijfsleven zullen richten. De introductie van cursussen als bedrijfspsychologie en bedrijfsfilosofie (luister naar je baas!) is daar een voorbeeld van. De commercialisering van het hoger onderwijs is vandaag echter het duidelijkst op een ander vlak: de privatisering en commercialisering van de sociale voorzieningen van studenten:

Universiteit Gent

Affiche van de ACOD aan de Gentse universiteit

Ondanks eerdere engagementen vanwege de Raad van Bestuur om geen restaurant te privatiseren wil men het nieuwe restaurant op de campus Ardoyen laten bouwen door privé-investeerders en in concessie geven. Omdat men vreest dat hiermee de eerste stappen gezet worden naar een totale privatisering organiseert het ACOD stakingen. Tegelijkertijd wordt een stijging van de maaltijdprijzen aangekondigd.

Katholieke Universiteit Leuven

Door de invoering van het semestersysteem daalde het aantal bezoekers in de Leuvense studentenrestaurants. Omdat de directie niet langer overuren wil betalen, eist de Leuvense Rector dat het personeel 45u/week werkt en verlof neemt ter compensatie in kalme periodes. Zoniet dreigt hij de resto’s te sluiten.

Vrije Universiteit Brussel

De maaltijdprijzen werden drastisch opgetrokken (beurstudenten 85% meer voor een maaltijd aan de VUB). Ook het personeel zal voortaan ook flink meer betalen. En bovendien overweegt men om het restaurant op de campus Jette te sluiten waardoor afdankingen in het vooruitzicht komen. Het VUB-restaurant blijft (voorlopig) in eigen beheer maar wordt op een commerciële manier beheert. De studenten en het personeel zullen hiervoor de rekening betalen.

Hoewel elke universiteit zijn eigen problemen heeft, merken we ook gemeenschappelijke problemen die het gevolg zijn van een onvoldoende overheidsfinanciering. De financiering van de universiteiten door de overheid volgt de reële kosten die moeten gemaakt worden om een kwalitatief onderwijs en een sociaal beleid te voeren, niet. We kunnen zelfs de vraag stellen of de overheid de universiteiten doelbewust dwingt om sociale voorzieningen maar ook zogezegde niet-kerntaken (o.a.,schoonmaak, technische diensten,e.d.m.) af te stoten, lees te privatiseren.

Slachtoffers van deze politiek zijn de studenten uit minder gegoede milieus die om financiële redenen afhaken en het personeel dat slechtere loons- en arbeidsvoorwaarden voorgeschoteld krijgt.

Aktief Linkse Studenten steunen de acties van vakbonden ter verdediging van de openbare dienstverlening en het behoud van goed loons- en arbeidsvoorwaarden. Wij zullen tevens de studenten maximaal mobiliseren om de acties van de vakbonden te ondersteunen en het prijzenbeleid waardoor een spiraal van prijsverhogingen op gang komt, af te schaffen.

Wij eisen van de overheid dat:

  • De universiteiten de nodige investeringskredieten krijgen om de studentenrestaurants aan te passen aan de HACCP-normen en de studentenwoningen te renoveren en uit te breiden.
  • Maximumprijzen oplegt aan de universiteiten m.b.t. de prijs van sociale voorzieningen zodat de sociale rol van de sociale sector gevrijwaard blijft. De meerkost om dit te organiseren dient door de overheid te worden gedragen.

  • De overheid voldoende middelen geeft aan alle universiteiten om kwalitatief onderwijs te organiseren.
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist