ACV: deze regering is asociaal

Het ACV spreekt zich scherp uit tegen de maatregelen die de regering voorgesteld heeft op de ministerraad. Het oordeel van de vakbond over de resultaten van de ministerraad worden als volgt samengevat: "duidelijk liberaal, weinig sociaal".

Het ACV protesteert vooral tegen het feit dat op fiscaal vlak niet aan fraudebestrijding wordt gedaan, maar intussen wel de jacht op de werklozen geopend wordt. Ook spreekt de vakbond zich uit tegen het plafonneren van de elektriciteitskosten voor grootverbruikers en KMO’s terwijl de factuur voor gezinnen zal stijgen. Ook protesteert het ACV tegen het vooruitzicht van een afbouw van de sociale zekerheid voor werknemers na de komende verkiezingen vna 13 juni.

Deze kritieken zijn zeer terecht. De regering laat zien aan welke kant ze staat: enerzijds wordt amnestie gegeven aan wie zwart geld heeft, anderzijds worden werklozen "sociale fraudeurs" genoemd… De strenge maatregelen die voorgesteld worden tegenover werklozen geven aan dat de regering in plaats van 200.000 nieuwe jobs te creëren, eerder zal proberen om 200.000 werklozen te schrappen.

Er wordt voorgesteld dat er een striktere controle is, waarbij de werkloze moet kunnen bewijzen dat hij wel degelijk op zoek is naar werk. Zoniet wordt die werkloze na een bepaalde termijn geschorst. Die termijn zou verschillend zijn van regio tot regio, maar het komt er toch op neer dat gemiddeld na 18 maanden zou begonnen worden met een onderzoek om na 24 maanden werklozen te schorsen.

Dat schorsen zou gebeuren als de werkloze niet kan bewijzen naar werk te hebben gezocht. Daarmee wordt eigenlijk de bewijslast omgedraaid. Voorheen kon tot schorsing overgegaan worden indien aangetoond werd dat de werkloze niet naar werk zocht. Nu moet de werkloze zelf het tegendeel gaan bewijzen. Dat kan belangrijk zijn omdat nog onduidelijk is volgens welke criteria daarbij zal gewerkt worden en hoe die criteria zullen evolueren.

De maatregel doet alleszins denken aan de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd, zoals nu ook in Duitsland wordt doorgevoerd. Dit soort asociale maatregelen probeert de schuld voor de werkloosheid op de werklozen af te schuiven en moet bestreden worden!

Delen: Printen: