Vorige week woensdag en donderdag waren er werkonderbrekingen in het Franstalig onderwijs. Er werd geprotesteerd tegen de besparingen in het onderwijs en de gevolgen van de algemene besparingen op het loon en de arbeidsvoorwaarden van het personeel. Het personeel legde het werk een lesuur neer en op heel wat plaatsen waren er informatiemomenten voor het personeel, al dan niet aangevuld met jongeren zoals aan een aantal hogescholen het geval was. Op de scholen waar wij informatie van hebben, was de betrokkenheid alvast opmerkelijk groot en waren er geslaagde informatievergaderingen. De actiebereidheid onder het onderwijspersoneel is groot. Hieronder een licht ingekorte versie van een pamflet dat door leden en sympathisanten van LSP in het Franstalig onderwijs werd gebruikt.


Werkonderbrekingen in Franstalig onderwijs

Door leraars die lid of sympathisant van LSP zijn

De discussies over de begrotingen op federaal en regionaal vlak zorgen ervoor dat de bedreigingen voor het Franstalig onderwijs stilaan concreet worden. De federale regering komt met een indexsprong (waardoor een werkende over zijn hele loopbaan gemiddeld een jaarloon verliest) en daarbovenop nog een aanval op de pensioenen.

Zoals andere werkenden zullen de leraars daardoor twee jaar langer moeten werken om recht te hebben op een volledig pensioen. Volgens het regeerakkoord zal dit pensioen berekend worden op basis van het loon van zoveel mogelijk jaren en niet van de laatste 10 jaar zoals momenteel het geval is. Dit kan de pensioenen drastisch naar beneden trekken. De leraars zullen overigens hun studiejaren niet langer in rekening mogen brengen voor hun loopbaan. Hierdoor komen er nog eens drie tot vijf jaar loopbaan bij vooraleer er recht op een pensioen ontstaat.

Besparingen op alle niveaus

Daarnaast zijn er ook maatregelen van de Franstalige gemeenschap, de Federatie Wallonië-Brussel, die het onderwijspersoneel treffen. Die regering wil 140 miljoen besparen op een begroting waarvan 75% van de middelen naar onderwijs gaan.

De nieuwe minister van Onderwijs, Joëlle Milquet (CDH), probeerde ons gerust te stellen. Maar het is evident dat de besparingen een impact zullen hebben op het onderwijs. Momenteel lijkt de terbeschikkingstelling (TBS) voor het pensioen – een vorm van brugpensioen – nog gegarandeerd, maar wie dit stelsel toepast zal minder krijgen. Tegelijk wordt de bonus voor wie na 57-58 jaar in de klas blijft staan afgeschaft.

Het is niet duidelijk hoe Milquet enkele miljoenen zal besparen “zonder het onderwijzend personeel en de jongeren” te raken. Het onderwijs heeft al te weinig middelen en zowel het personeel als de jongeren betalen daar de prijs voor.

Het is geen toeval dat 35% van de leraars in de eerste vijf jaar het onderwijs al opnieuw verlaten. De regering wil de werkingsmiddelen van de scholen bevriezen en de omkadering op alle niveaus beperken. Dat leidt onvermijdelijk tot grotere klassen en minder uren voor omkadering. Tijdelijke leerkrachten dreigen uren te verliezen.

De TBS blijft nog even standhouden. Maar het ‘gematigde’ besparingsbeleid van de Franstalige regering vormt geen alternatief op de brutale besparingen van de federale regering. We moeten ons verzetten tegen alle aanvallen op het onderwijs en de openbare diensten!

Er is nochtans geld

De beslissing om de middelen voor de publieke sector en voor onderwijs in het bijzonder te beperken, is een politieke keuze en geen economische noodzaak. Er zijn tal van maatregelen om de grote bedrijven fiscale cadeaus te geven. Hierdoor misloopt de gemeenschap heel wat mogelijke inkomsten. Dat geld had even goed in degelijke openbare diensten kunnen geïnvesteerd worden in plaats van het te laten verdwijnen in de zakken van de grote aandeelhouders.

Volgens verschillende bronnen, waaronder de vakbonden, lopen de cadeaus op tot 14 miljard euro per jaar, waarvan 6 miljard enkel en alleen voor de notionele intrestaftrek. Daarnaast is er ook de fiscale fraude die ondanks alle cadeaus nog steeds op 20 miljard euro per jaar wordt geschat. Er zijn dus middelen aanwezig, niet alleen om de huidige middelen voor onderwijs te behouden maar ook voor meer publieke middelen, te beginnen met 7% van het BBP zoals dit begin jaren 1980 nog het geval was.

Verzet tegen alle besparingen!

De opeenvolgende regeringen hebben steeds opnieuw bespaard op onderwijs. Het wordt steeds moeilijker om jongeren voor te bereiden op de uitdagingen in hun leven, zowel op vlak van werk, maatschappelijke rol als op persoonlijk gebied. Dit moet stoppen, we moeten de tendens omkeren.

Het actieplan van de vakbonden biedt een goede kans om ons verzet te organiseren. De werkonderbrekingen van 22 en 23 oktober waren een eerste goede stap. Het informeren en betrekken van zoveel mogelijk personeelsleden is essentieel in elke stap van het actieplan. Zo kunnen we van de mobilisaties een succes maken.

  • Stop de besparingsplannen van alle regeringen op de verschillende niveaus. Handen af van onze pensioenen, geen indexsprong, geen besparingen op openbare diensten!
  • Voor gratis en degelijk onderwijs zodat jongeren voorbereid worden op hun professionele, persoonlijke en sociale leven. Meer publieke middelen voor onderwijs, te beginnen met 7% van het BBP!
  • Haal het geld waar het zit: bij de grote aandeelhouders en speculanten. Het is niet aan ons om voor de crisis te betalen!