door Anja Deschoemacker, lijsttrekker voor de Kamer

bxlAlles gaat goed: Le Soir bracht op 18 april een verslag van een studie in opdracht van de ECB waaruit blijkt dat het (gekende) financiële vermogen van “de Belgen” tussen 2012 en 2013 toegenomen is tot 1.085 miljard euro (+37 miljard eens inflatie afgetrokken). Daarmee schaart ons land zich in het rijtje van de “rijke landen”.

Dat vermogen is echter zeer ongelijk verdeeld: de 10% rijksten beschikt gemiddeld over een vermogen van 84.700 euro terwijl de armste 20% het moet stellen met gemiddeld 27.400 euro en de 40% die erop volgt een stuk onder de 50.000 euro blijft zitten. Er is ook een groeiende eensgezindheid onder economen en sociologen dat de samenleving minder “mobiel” is geworden, met andere woorden dat je vandaag van werken niet rijk wordt, dat rijk worden weggelegd is voor zij die al rijk zijn.

Die enorme transfer van middelen naar een parasitaire laag heeft in de laatste 30 jaar steeds grotere stukken van de welvaartstaat weggeknabbeld. Belangrijke diensten als onderwijs en kinderzorg, als gezondheidszorg en openbaar vervoer,… werden ondergefinancierd met wachtlijsten en overwerkt personeel tot gevolg. In de openbare besturen en bedrijven zagen we een constante verschuiving van vast benoemd, degelijk verloond personeel naar contractuelen en zelfs regelrecht armoedige nepstatuten.

De ontslagen in de industrie en in de private diensten samen met de creatie van lageloonjobs drijven het algemene loonpeil naar beneden, met daar bovenop nog de loonbevriezing van de regering-Di Rupo. Ondertussen kreeg de jacht op werklozen nieuwe wapens, waarbij tienduizenden werklozen hun uitkering dreigen te verliezen terwijl nog eens tienduizenden door de degressiviteit nog slechts een aalmoes krijgen.

De programma’s van de traditionele partijen, groenen en N-VA tonen dat die enorme tekorten op alle terreinen van het leven – werk, betaalbare huisvesting, kinderopvang, onderwijs, gezondheidszorg, zorg voor bejaarden en mensen met een beperking, jeugdzorg, armoedige uitkeringen… – niet hun eerste bekommernis zijn. Zij willen de meerderheid doen besparen om de minderheid toe te laten nog rijker te worden, zelfs als sommige partijen tegelijk voorstellen om hen een kleine bijdrage aan de samenleving op te leggen om die realiteit te verdoezelen.

Gauches Communes denkt dat de enige manier om de verarming van de overgrote meerderheid van de bevolking tegen te gaan, bestaat in massaal verzet van de georganiseerde arbeidersbeweging, van jongeren, van sociale organisaties… We roepen op tot de vorming van een front van verzet tegen de besparingen die na de verkiezingen zullen volgen.

We zijn bereid onze steun te verlenen aan elk gevecht die een besparing kan tegengaan of een betere verdeling van de rijkdom nastreeft. Maar we denken dat de elite over zeer veel middelen beschikt om iedere belasting doeltreffend te ontwijken. Als we een politiek willen die de enorme rijkdom die vandaag in België wordt geproduceerd inzet voor de oplossing van de tekorten waarmee de meerderheid van de bevolking geconfronteerd wordt, zullen we noodgedwongen moeten vechten voor de controle over de productie van die rijkdom.

Gauches Communes pleit dan ook openlijk voor eisen als de nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie, banksector inbegrepen en voor de kwijtschelding van het grootste deel van de staatsschuld (met compensatie enkel voor de kleine obligatiehouder). En voor fundamentele maatschappijverandering: om een sociale samenleving uit te bouwen waar de productie gebaseerd is op de behoeften en niet op de winstperspectieven op korte termijn moeten we de macht uit handen slaan van de rijke elite.

Steun deze ideeën door op Gauches Communes te stemmen op 25 mei, maar aarzel ook niet om meer te doen. Tot 25 mei wordt onze campagne op straat gevoerd en je kunt ons daarin helpen. Volg de website van Gauches Communes en contacteer ons om op de hoogte te blijven.

 www.reprenonsnoscommunes.be