Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 01/05/23
Brussel. Oproep voor een strijdbare 1 mei optocht

Voor een collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies en met compenserende aanwerving: maak van 1 mei een dag van strijd!

De 19e en 20e eeuw werden gekenmerkt door voortdurende strijd voor:

 • het verbod op kinderarbeid,
 • voor arbeidstijdverkorting,
 • voor fatsoenlijke werkomstandigheden,
 • voor de oprichting van sociale zekerheid,

Kortom, voor een leven dat de moeite waard is.

Het was in deze context dat op 1 mei 1886 de Amerikaanse arbeiders in opstand kwamen om de achturige werkdag en meer sociale rechtvaardigheid te eisen. Sindsdien is 1 mei een referentiedag voor de strijd en de eisen van arbeiders overal ter wereld.

Vandaag, na 40 jaar neoliberaal offensief, werken het VBO en bepaalde politieke partijen steeds harder om onze sociale verworvenheden te vernietigen, onder meer door de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar, terwijl de levensverwachting in goede gezondheid in 2020 naar schatting 64 jaar zal bedragen voor vrouwen en 63 jaar voor mannen! Hun strategie van winstmaximalisatie, die onze sociale zekerheid vernietigt en onze openbare diensten privatiseert, is een ramp voor de arbeidswereld en ons milieu.

De door de werknemers geproduceerde rijkdom wordt zo gemonopoliseerd door de rijkste 1 procent, met als belangrijkste gevolg een explosie van de ongelijkheid. De ecologische ramp wordt erger, de lonen laten geen waardig leven meer toe, de armoede in onze steden en op het platteland neemt toe en speculanten speculeren: explosie van de energie- en huurprijzen, stijging van de prijs van ons voedsel, inflatie van de waterprijzen, ….

Op 1 mei 2023 roepen wij u allen op om uw collectieve opstand in de straten uit te schreeuwen.

Eerste ondertekenaars:

 • CGSP ALR Bruxelles
 • CSC Bruxelles
 • Union syndicale étudiante
 • Fédération bruxelloise du Parti communiste
 • PSL-LSP
 • Campagne ROSA
 • Gauche anticapitaliste / SAP – Antikapitalisten
 • Comite Internacional Peruano CIP-ASBL

Samen staan we sterk!

Waarom de collectieve arbeidstijdverkorting opnieuw op de agenda zetten?

Arbeidstijdverkorting met behoud van loon en aanwerving van personeel is geen utopie maar een logische en legitieme stap die perfect aansluit bij de strijd van de laatste 150 jaar en bij de klimaatuitdaging, die een vermindering van productie en verplaatsingen impliceert.

De collectieve arbeidstijdverkorting maakt een verdeling van de welvaart mogelijk door compenserende aanwerving, wat een vermindering van het aantal werklozen inhoudt en een verhoging van het loon voor de werknemers – waarvan 80% vrouwen – die gedwongen deeltijds werken, wat hen in een precaire situatie houdt.

Collectieve arbeidstijdverkorting is een manier om burn-outs, depressies, ongemak op het werk en de toegenomen druk op werknemers te bestrijden. Collectieve arbeidstijdverkorting vermindert stress, vermoeidheid en ziekte bij werknemers.

Collectieve arbeidstijdverkorting zonder loonverlies en met compenserende aanwerving is een zeer concrete manier om de dodelijke logica van het winstbejag te beteugelen en de greep van de kapitalistische arbeid op ons leven te verkleinen. In de huidige periode van productiviteitswinst zou deze logica leiden tot een eindeloze toename van de productie: meer winning van grondstoffen en meer vervuiling. Maar met een betere verdeling van het werk zullen wij arbeiders tijd winnen voor activiteiten die minder schadelijk zijn voor het milieu en gunstig voor het goede leven.

Collectieve arbeidstijdverkorting heeft echter niets te maken met de door de Vivaldi aangeprezen “vierdaagse werkweek” of “afwisselende werkweek”, die een flexibiliteit mogelijk maken die vooral gunstig is voor de werkgevers. Deze maatregelen houden in feite een intensivering van de arbeidstijd in, waarbij hetzelfde loon en hetzelfde aantal uren per week in lange dagen worden gecondenseerd. Bovendien zijn ze alleen beschikbaar voor werknemers die er individueel met hun werkgevers over kunnen onderhandelen, wat nauwelijks het geval is in meer precaire sectoren met een zwakke vakbondsvertegenwoordiging. De regering heeft de arrogantie om deze maatregelen te promoten in naam van een zogenaamd “evenwicht tussen werk en privéleven”, terwijl zij tegelijkertijd het thematisch verlof terugschroeft, dat verre van een wondermiddel is, aangezien het een verlies van loon met zich meebrengt en aan beperkende toegangscriteria is onderworpen.

In tegenstelling tot de dynamiek van de werkgevers en de regeringen blaast de collectieve arbeidstijdverkorting de strijd van de werknemers nieuw leven in door, net als de vorige generaties, tijd voor vrije tijd, rust en levenskwaliteit te eisen.

Wij roepen de werknemers, hun vakbonden en de sociale bewegingen op om op 1 mei 2023 de straat op te gaan en te strijden. We moeten de krachtsverhoudingen omkeren door in de breedste eenheid te demonstreren om de sociale verworvenheden van de arbeidersbeweging, onze rechten en vrijheden te verdedigen, maar vooral om nieuwe te winnen!

Tot 11 uur op het Poelaertplein in Brussel!

Onze eisen:

 • Geconfronteerd met werkloosheid en burn-outs, collectieve arbeidstijdverkorting, zonder loonverlies en met compenserende aanwerving!
 • Stop de hoge kosten van levensonderhoud: bevries de prijzen, handhaaf de index en socialiseer de energiesector!
 • Intrekking van de wet van 96 die de lonen bevriest en elke onderhandeling verhindert.
 • Er is geld: voor een minimumloon van 14€ netto/uur, een verhoging van het minimumpensioen ongeacht de lengte van de loopbaan en een verhoging van de sociale uitkeringen!
 • Nee tegen het pensioen op 67, terug naar 65!
 • Voor het behoud van sociale rechten, Nee tegen de jacht op sociale uitkeringen!
 • Stop geweld tegen vrouwen en LGBTQIA+ mensen!
 • Stop racisme, onderdrukking, discriminatie in werk, huisvesting en in het schoolsysteem!
 • Met of zonder papieren, we zijn allemaal arbeiders: regularisatie van alle arbeiders zonder papieren!
 • Geld voor sociale zekerheid, ecologische transitie en cultuur, niet voor wapens en oorlog!
 • Een dak is een recht: verlaging en bevriezing van de huurprijzen, massale investeringen in sociale huisvesting, voor de opeising van leegstaande woningen en de strijd tegen krotverhuurders!
 • Verdediging van de openbare diensten: zij zijn het erfgoed van hen die ze niet hebben!
 • Voor gratis, kritisch en voor iedereen toegankelijk openbaar onderwijs!
 • Voor kwaliteitsvolle gezondheidszorg toegankelijk voor iedereen. Opheffing van patenten op vaccins en op de farmaceutische productie in het algemeen!
 • Solidariteit met mensen die overal ter wereld strijden voor hun sociale en democratische rechten!

STRIJDBARE 1 MEI 2023 !

Samen mobiliseren we voor een collectieve arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met compenserende aanwervingen!

 • Omdat we dringend minder moeten werken zodat er werk genoeg is voor iedereen en voldoende tijd rest voor ons allen om beter te leven!
 • Omdat we niet langer aanvaarden om deeltijds te moeten werken voor een armzalig loon!
 • Omdat het dringend noodzakelijk is een alternatief te vinden voor de langdurige werkloosheid!
 • Omdat we niet langer kunnen aanzien dat onze collega’s de ene na de andere in burn-out vallen.
 • Wij verdienen beter op gebied van welzijn, thuis en op het werk!
 • Omdat de klimaatuitdaging een drastische vermindering vraagt van productie en verplaatsingen!
 • Omdat we niet langer de arrogantie aanvaarden van bazen die woekerwinsten opstrijken en tegelijkertijd onze lonen en uitkeringen blokkeren nu onze rekeningen en huurprijzen de pan uit rijzen!
 • Omdat we ons leven niet willen verspillen door het te verdienen!

Is het mogelijk?

De laatste twee eeuwen werden gekenmerkt door een voortdurende strijd voor collectieve arbeidsduurvermindering, voor fatsoenlijke werkomstandigheden, om te voorkomen dat een minderheid van de mensen de rijkdom monopoliseert die door de meerderheid gecreëerd werd. Kortom, om het recht te bekomen om een waardig leven te leiden!

Degenen die gevochten hebben voor een werkdag van 8 uren werden ook geconfronteerd met de patronale argumenten en de moeilijkheden die de strijd met zich meebracht. Maar zij hielden stand en vormen een voorbeeld. De weg belooft lang en moeilijk te worden. Hoog tijd om er samen aan te beginnen!

Hoe?

Laten we eerst het debat aanvatten op onze werkvloer, in onze scholen en in onze wijken over het belang van een dergelijke collectieve arbeidsduurvermindering.

Nadien moeten we werken aan de krachtsverhouding en op straat komen om onze eis kracht bij te zetten. Laten we er vandaag, op 1 mei ‘23, mee beginnen door deel te nemen aan deze strijdbare betoging.

Afspraak op maandag 1 mei 2023 om 11u op het Poelaertplein in Brussel!

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist