19 maart: betogingen in Brussel. LSP-pamflet

Stop het offensief van de bazen

Vandaag wordt er gezamenlijk betoogd tegen de asociale politiek van de Europese Unie, tegen de groeiende werkloosheid en onzekere jobs met de Belgische Jongerenmars voor Werk en tegen oorlog en imperialistische overheersing door het Europees Sociaal Forum. Tienduizenden betogers zullen hun stem laten horen tegen het offensief van de bazen en de regeringen om onze levensstandaard naar beneden te drijven. Met het Committee for a Workers’ International (CWI) willen we de vraag stellen hoe we dit het meest efficiënt kunnen doen. Hoe kunnen we het toenemende verzet van arbeiders en jongeren tegen de kapitalistische politiek organiseren op een internationale schaal? Het CWI is vandaag aanwezig met militanten uit België (LSP-MAS), Frankrijk (Gauche Révolutionnaire), Duitsland (SAV), Nederland (Offensief), Engeland (Socialist Party),…

Een "sociaal Europa" op kapitalistische basis?

Het is een goede zaak dat het Europees Vakverbond (EVV) vandaag op straat komt om tegen de richtlijn-Bolkestein te protesteren. Bedoeling is om zogenaamd de diensten te "liberaliseren" in Europa. Hierdoor zou het mogelijk worden dat een bedrijf dat in een lageloonland is gevestigd arbeiders in een ander EU-land tewerkstelt aan de slechtst mogelijke lonen en arbeidscondities. De richtlijn-Bolkestein is een regelrechte aanslag op de lonen en sociale zekerheid in de Europese landen, voor zover die al niet waren ontmanteld door de politiek van de opeenvolgende neoliberale regeringen.

Tegen elke poging tot verdeel-en-heers van de bazen, is er een gemeenschappelijke strijd van alle arbeiders in heel Europa nodig. Voor degelijke lonen en arbeidsrechten voor iedereen! In België, maar ook Duitsland en Engeland, vormen sociaal-democratische partijen (zoals de SP.a) die ooit werkende mensen vertegenwoordigden de voorhoede van aanvallen op onze levensstandaard. Daarom is het volgens ons nodig op te roepen voor de oprichting van nieuwe, brede arbeiderspartijen die alle strijdbewegingen kunnen bundelen. In Duitsland is de discussie daarover gestart met het bredere initiatief ASG (Arbeit und Soziale Gerechtigkeit). De sociaal-democratische partijen hebben immers hun actieve arbeidersbasis verloren en zijn verworden tot instrumenten van de burgerij. Ze discussiëren enkel nog over het tempo van de sociale afbraak, niet over het feit dat er besparingen moeten worden doorgevoerd.

De Europese vakbondsleiders koesteren jammer genoeg nog steeds de illusie dat een "sociaal Europa" op kapitalistische basis mogelijk is. Ze stellen zelfs dat ze de Lissabon-agenda – het neoliberale plan van de EU – ondersteunen! De politiek van de EU of de nationale regeringen is echter geen gevolg van een "toevallig" fout beleid. Ze is het resultaat van de kapitalistische overproductiecrisis en de verscherpende concurrentie. De huidige regeringen verdedigen de belangen van de bazen. Ze staan in dienst van een kapitalisme in crisis.

Onder de vlag van de agenda van Lissabon wil deze EU van de bazen Europa tegen 2010 "competitiever" maken. Concreet betekent dit: langer werken, lagere lonen, privatiseringen en ondermijning van de sociale zekerheid. Enkel een socialistisch programma dat breekt met het kapitalisme is in staat om hier een einde aan te stellen.

Weg met de neoliberale EU-Grondwet!

De belangrijke Franse vakbond CGT, met 700.000 leden, voerde recent de discussie over de EU-Grondwet. Deze Grondwet is de “democratische” façade voor de big business-politiek van de EU, die de kern van haar beleid uitmaakt. De nationale leiding van de CGT wilde zich eerst onthouden van een stemoproep rond de Grondwet. Ze werd echter teruggefloten door haar militanten op een nationale conferentie, waarbij er 81 tegen stemden, tegenover 18 voor met 17 onthoudingen. De revolte tegen dit kapitalistische Europa groeit aan de basis. Het CWI staat in verschillende landen in de voorste rangen van het verzet op de werkvloer. Vecht samen met ons voor een internationaal, socialistisch alternatief! Voor een vrijwillige federatie van socialistische staten, een socialistisch Europa, in de plaats van een EU van de bazen!

Jongerenmars voor Werk: volwaardig werk aan een fatsoenlijk loon

De EVV-betoging zal vooraf gegaan worden door de Jongerenmars voor Werk. Voor de zomer van 2004 riep de LSP, de Belgische sectie van het CWI, de jongerenorganisaties van de grote Belgische vakbonden op voor een nieuwe Jongerenmars (ABVV en ACV). We stelden een programma voor rond concrete eisen: geen onzekere klusjes, maar vaste jobs aan een degelijk loon; pak de werkloosheid aan, niet de werklozen; 32-urenweek zonder loonverlies, met evenredige aanwervingen.

Waar we konden riepen onze militanten tijdens de campagne op voor de oprichting van mobilisatiecomités in de bedrijven, onder werklozen, scholieren,… Dit naar het voorbeeld van de mobilisatie door de vakbonden voor de grote Jongerenmarsen van 1982 en 1984. Jammer genoeg was het materiaal voor de Jongerenmars vanuit de nationale vakbondsleiding nu pas 1,5 maand voor de betoging klaar. Daarbij werd nog voornamelijk geprobeerd om een radicaal karakter van de mars te vermijden. Uit het niets doken plots de jongerenorganisaties van de asociale regeringspartijen op de affiche op… In de plaats van een strijdbare mars rond conrete eisen, werd voorgesteld om er een dansfestijn/karnavalstoet van te maken. Loop mee in de delegatie van LSP-MAS als je wil dat de Jongerenmars een strijdbare mars wordt!

Doorheen de campagne zijn we erin geslaagd om een begin te maken met het verzet tegen regering en patronaat. Het komt er nu op aan om stap voor stap een krachtsverhouding uit te bouwen op de werkplaatsen en onder de jongeren.

Op 10 maart namen er een miljoen mensen deel aan stakingen en protesten in Frankrijk tegen het regeringsbeleid. Het Franse voorbeeld zou moeten worden gevolgd, bijvoorbeeld door een eengemaakte Europese actiedag van de vakbonden. Dit zou een reële stap vooruit zijn na de betoging van vandaag in het eenmaken van alle arbeiders in strijd in Europa.

Ook in België staan bredere bewegingen van de arbeidersklasse op de agenda. De acties van de gezondheidswerkers bij de non-profit zijn daarvan slechts een voorproefje. Bouw mee aan een stevig alternatief voor arbeiders en jongeren in België. Sluit aan bij de linkse socialisten, de LSP!

Tegen oorlog en imperialistische slavernij

Met het Europees Sociaal Forum wordt tevens betoogd tegen de oorlog in Irak. Het CWI heeft steeds de interventie en bezetting door het VS-imperialisme veroordeeld. We roepen op voor een terugtrekking van de bezettingstroepen uit het land. Het is de werkende bevolking in het Midden-Oosten zelf die komaf moet maken met de corrupte en bloedige dictators, ook diegenen waar de Bush-regering nu nog mee samenwerkt. De recente verkiezingen in Irak kunnen moeilijk "democratisch" worden genoemd. Ze gebeurden onder een imperialistische bezetting, kandidaten durfden zich omwille van het geweld nauwelijks bekendmaken, internationale waarnemers waren niet aanwezig, velen durfden niet te stemmen uit schrik voor aanslagen of represailles,… Bovenal was er geen democratische kracht aanwezig die de belangen van de werkende bevolking verdedigde over de etnische en religieuze grenzen heen.

Illusies bij de sjiietische en Koerdische bevolking in een door hun leiders gevormd regime zullen snel worden ondermijnd. Op basis van de imperialistische plundering en onderwerping zal de levensstandaard van de bevolking niet kunnen worden opgetrokken. Een kleine elite zal zich verrijken, ten koste van de arbeiders, arme boeren en jongeren van het land. Zolang er geen alternatief op klassebasis wordt gevormd, dreigt er een etnische en religieuze strijd van burgerlijke formaties die vechten voor hun eigen belangen. Wij denken dat de arbeidersbeweging in Irak moet worden heropgebouwd om het imperialisme te verslaan, sectaire aanslagen te stoppen, we verdedigen het recht op zelfbeschikking van de Koerden, net zoals we de democratische rechten van alle minderheden in Irak verdedigen, in het kader van de strijd voor een echte regering van de arbeiders en de arme boeren, wat een voorbeeld zou stellen voor de rest van het Midden-Oosten.

Een alternatief op het kapitalisme

Het kapitalisme, een systeem van chaos en terugkerende crisissen, kan de mensheid geen fatsoenlijke toekomst bieden. De zucht naar winst dreigt de planeet te verwoesten. De arbeidersbeweging moet opnieuw de doelstelling om controle te verwerven over de sleutelsectoren van de economie naar voor brengen. Om zo te beginnen met het democratisch plannen van de ontwikkeling van de maatschappij. Democratische controle – een noodzakelijke verdediging tegen voorrechten en bureaucratie – moet gebaseerd zijn op de mogelijkheid om vertegenwoordigers op elk moment terug te roepen. Politieke vertegenwoordigers zouden ook niet meer mogen verdienen dan het gemiddelde loon van een geschoolde arbeider.

In vele landen zowel in Europa als de rest van de wereld zijn CWI-leden actief betrokken in de strijd rond thema’s die werkende mensen direct aanbelangen, in het kader van de strijd voor een socialistische toekomst. Werk hieraan mee en sluit aan bij het CWI!

Delen: Printen: