Nederland: 2.000 havenarbeiders betogen tegen aanval op pensioenen

Maandag betoogden in Rotterdam naar schatting zo’n 2.000 havenarbeiders tegen de plannen van de regering om een aanval in te zetten op de pensioenen. We publiceren hieronder een pamflet van Offensief, onze Nederlandse zusterorganisatie, dat verspreid werd op de betoging.

Stop de aanval op de pensioenen

NU HET VERZET VERDER ORGANISEREN!


Opbouwen voor een algemene staking

Deze regering denkt dat ze alles maar kan maken. Ze denken dat ze alles kunnen afbreken waar onze ouders en grootouders voor gevochten hebben: pensioenen, de algemene verbindend verklaring van CAO’s, WAO, WW, betaalbare zorg… Ze hebben ons de loonstop door de strot geduwd. Ze denken, omdat de leiding van de vakbonden niet terugvocht, dat ze vrij spel hebben. Maar ze hebben het mis! Bij de arbeiders en de jongeren is er de wil om terug te vechten. Nu moet het verzet verder opgebouwd worden, want protesten en stakingen zullen nodig zijn om deze regering te stoppen.

De havenarbeiders en hun actiecomité ‘de Maat is Vol’ hebben een prachtig initiatief genomen. Eerder al bewezen ze in de strijd tegen ‘Port Package’ dat het mogelijk is te vechten én te winnen. Terecht waren zij het beu dat de vakbondsleiding geen verzet organiseerde. Het is door de druk van onderop van de havenarbeiders en hun comité ‘de Maat is Vol’, dat de leiding van FNV Bondgenoten overstag gegaan is en in actie is gekomen. Maar er zal veel meer nodig zijn om deze regering te stoppen: protestacties en stakingen, uitmondend in een algemene staking. Daarvoor zal moeten worden opgebouwd, want er zijn verschillende niveau’s van bewustzijn en zelfvertrouwen bij verschillende lagen van de arbeidersklasse.

Er zal binnen de vakbonden en op de werkvloer campagne gevoerd moeten worden voor massaal verzet tegen deze regering, inclusief een algemene 24-uursstaking. Een middel daarvoor zou kunnen zijn, om in de bedrijven, de wijken en de scholen ‘de Maat is Vol’-comité’s op te richten, die leden/kaderleden van de verschillende vakbonden én ongeorganiseerde arbeiders kunnen verenigen, en die zouden kunnen beginnen met de broodnodige informatie op de werkvloer te geven.

Een eerste stap zou kunnen zijn om na de acties van deze week de sympathisanten van ‘de Maat is Vol’ bij elkaar te roepen voor een landelijke bijeenkomst. Daar kan dan bediscussieerd worden wat de beste actiestrategie is, en welke eisen er gesteld moeten worden, en hoe we daar binnen de vakbonden voor gaan vechten.. Wij zouden daarbij in elk geval voorstellen om eisen rond behoud van (natuurlijk) pensioenrechten, maar ook van WW, WAO, geen ‘No Claim’, terugdraaien van privatiseringen en herinvoering van de automatische prijscompensatie te stellen.

Vanuit die bijeenkomst zou een datum geprikt kunnen worden voor een landelijke demonstratie, om het ‘water te testen’, en als middel om bredere lagen in de strijd te betrekken. Vandaaruit zou in de bedrijven opgebouwd kunnen worden, via ‘de Maat is Vol’comité’s, voor massale stakingen.

De acties van deze week kunnen een keerpunt zijn. Onder andere met dit pamflet willen wij, van de socialistische organisatie Offensief, een bijdrage te leveren aan de strijd. Graag gaan we de discussie aan, hoe de strijd te voeren. Daarnaast denken wij dat het nodig is, verder te gaan dan alleen acties tegen deze regering. Het kapitalistisch systeem zelf is het probleem. Wil je meevechten voor een socialistisch alternatief, sluit je dan bij ons aan!

VOOR EEN SOCIALISTISCH ALTERNATIEF

Het kapitalisme bevindt zich in een crisis. Echte economische groei is niet mogelijk meer, er kan slechts sprake zijn van lichte oplevingen, steeds vaker afgewisseld door recessies. Tegen deze achtergrond is geen enkele verworvenheid veilig meer. De verzorgingsstaat wordt in heel Europa afgebroken. Arbeidsvoorwaarden staan overal op de helling. Massa-werkloosheid is een blijvend gegeven.

In een poging, via de controle over de olie de wereldeconomie een push te geven, zijn de VS Irak binnengevallen. Ondertussen is de bezetting van Irak een nachtmerrie geworden, en rijzen de olieprijzen de pan uit.

Dit systeem heeft jongeren geen toekomst te bieden, maar armoede, werkloosheid en oorlog. Door middel van strijd kunnen tijdelijke overwinningen behaald worden, maar deze staan steeds weer op de helling. Zo dreigt de overwinning tegen ‘Port Package’, teniet gedaan te worden door de EU-richtlijn Bolkestein. Als deze richtlijn wordt doorgevoerd, kan een Poolse havenarbeider tegen Pools loon in Nederland tewerkgesteld worden.

De techniek en de productiekrachten zijn aanwezig om iedereen op deze wereld een goed bestaan te geven. Wij staan voor een maatschappij waar niet langer wordt geproduceerd voor de winsten van enkelen, maar voor de behoeften van allen. Dit is mogelijk als de grote bedrijven en banken onteigend worden, en de economie op democratische wijze gepland wordt. Wij staan niet voor ‘socialisme’ naar het model van de stalinistische Sowjet Unie of het maoïstische China: socialisme heeft democratie nodig, anders werkt het niet. Socialisme is bovendien internationaal: Daarom zijn wij onderdeel van een internationale socialistische organisatie, het Comité voor een Arbeiders Internationale (CAI), dat aanwezig is op alle continenten en in 35 landen.

Delen: Printen: