Afdelingsvergadering

We moedigen alle leden voor zover mogelijk aan om regelmatig deel te nemen aan afdelingsvergaderingen waar de politieke discussie over lokale, nationale en internationale thema’s centraal staat en waar onze dagelijkse activiteiten worden besproken.

Afdelingsvergaderingen zijn de beste manier om als lid op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ieder lid heeft er ook de mogelijkheid om zijn/haar standpunten naar voor te brengen en te bediscussiëren.

De (in principe wekelijkse) afdelingsvergaderingen bieden een tegengif voor de vloedgolf van propaganda uit de gevestigde media. Op deze vergaderingen wordt de arbeidersstrijd centraal gesteld.

Campagnes

We moedigen leden aan om deel te nemen aan campagnes en regelmatige activiteiten. Deze activiteiten en campagnes worden bediscussieerd en gepland op de afdelingsvergaderingen.

De bijdrage die een lid maakt, varieert naargelang de mogelijkheden. Sommigen hebben meer tijd om aan publieke activiteiten deel te nemen, voor anderen is het moeilijker. We verwelkomen iedere vorm van activiteit en moedigen leden aan om zoveel mogelijk bij te dragen aan de opbouw van onze partij, zoals het vragen van steun of verspreiden van onze krant.

Democratie

Ieder partijlid kan op de afdeling de verantwoordelijken van de afdeling verkiezen (voorzitter, financieel verantwoordelijke, publicatieverantwoordelijke,…) alsook de afgevaardigden van de afdeling voor de nationale congressen. Alle leden mogen zichzelf steeds kandidaat stellen voor deze functies.

Afgevaardigden van de afdelingen verkiezen op het nationaal congres een nationale leiding (Nationaal Comité) dat verschillende keren per jaar vergadering. Het Nationaal Comité verkiest een Uitvoerend Bureau dat wekelijks vergadert.

Het tweejaarlijkse nationale congres is het hoogste orgaan van de partij. Afgevaardigden van de afdeling beslissen hier democratisch over de centrale lijnen van onze werking. Iedere afdeling kan eigen resoluties aan het congres voorleggen.

Ledenbijdrage

Leden betalen een maandelijkse bijdrage aan de partij. Het bedrag ervan is afhankelijk van de omstandigheden. We vragen om bij te dragen naargelang de mogelijkheden van het lid. Ledenbijdragen variëren van 5 of 10 euro per maand tot 50, 100 of meer euro. Stort op  BE69 0012 2603 9378 van LSP met vermelding ‘ledenbijdrage.’

Onze partij krijgt geen middelen van bedrijven of van de overheid. Alle middelen komen van de inspanningen door gewone werkenden: de ledenbijdragen en het strijdfonds dat we ophalen onder leden en sympathisanten.

Abonnement op ‘De Linkse Socialist’

We vragen leden om ons maandblad ‘De Linkse Socialist’ te lezen. Dat kan het gemakkelijkste door een abonnement te nemen. Via onze krant (en publicaties als de website) blijf je op de hoogte van onze analyses, argumentatie en informatie.