De Linkse Socialistische Partij staat voor een socialistisch alternatief op het kapitalisme dat de meerderheid van de bevolking niets anders meer te bieden heeft dan oorlog, armoede, uitzichtloosheid en andere miserie.

De enorme technische en wetenschappelijke mogelijkheden maken het mogelijk om iedereen een degelijke levensstandaard te garanderen en tegelijk het leefmilieu te respecteren. De kapitalistische manier waarop de productie georganiseerd is en het resultaat ervan toegeëigend wordt, leidt evenwel tot een verscherping van de kloof tussen arm en rijk, tussen de overgrote meerderheid van de bevolking en een handvol superrijken.

Crisis is het resultaat van de logica die zit ingebakken in het kapitalisme. De pogingen om de overproductiecrisis van de jaren 1970 onder te sneeuwen met een nooit geziene ontwikkeling van financiële speculatie, leidde tot enorme zeepbellen die sinds 2007 uiteenspatten.
De fundamentele kracht die verandering kan afdwingen, is de arbeidersklasse. Dat zijn alle werkenden die hun arbeidskracht verkopen voor een loon, alsook hun gezinnen (jongeren, werklozen, gepensioneerden,…). De arbeidersklasse bezit omwille van haar plaats in het productieproces de potentiële kracht om het volledige raderwerk stil te leggen.

LSP verdedigt in de arbeidersbeweging een programma gericht op een socialistische breuk met het kapitalisme. Een dergelijk programma groeit doorheen strijd en ervaringen.

Het kapitalisme is een wereldsysteem. Hoewel de strijd van de arbeidersbeweging begint op lokaal en nationaal vlak, kan blijvende verandering slechts geconsolideerd worden op internationale schaal. LSP maakt daarom deel uit van International Socialist Alternative (ISA) met afdelingen op alle continenten en in meer dan 30 landen.

Enkele fundamentele elementen van ons programma:

 • Stop de besparingen, stop privatiseringen en liberaliseringen. Haal de marktlogica en bijhorende winsthonger uit onze diensten! Massale publieke investeringen in betaalbare, comfortabele en energieneutrale sociale woningen, gratis openbaar vervoer, toegankelijk onderwijs, kinderopvang, een nationale gezondheidsdienst die gratis en publiek is, ontspanningsmogelijkheden,…
 • Voor degelijke, goed betaalde en stabiele jobs. Herstel van onze koopkracht! Stop de flexibilisering! Verdeel het werk, niet de werkloosheid: arbeidsduurvermindering tot 30 uur per week zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen en verlaging van de werkdruk! Verhoging van het minimumloon tot 1500 euro netto per maand met een maximale loonspanning (verhouding tussen hoogste en laagste lonen) van één op vier. Voor leefbare pensioenen en uitkeringen! Volledig herstel van de index.
 • Een grootschalig publiek investeringsproject in onderzoek en ontwikkeling van alternatieven op fossiele brandstoffen en op de enorme verspilling die een bedreiging vormen voor ons milieu en onze gezondheid. Neem de energiesector in publieke handen!
 • Stop iedere vorm van discriminatie op basis van afkomst, huidskleur, sekse, beperkingen, leeftijd, seksuele geaardheid of andere vooroordelen. Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons!
 • Voor een echte keuze voor vrouwen: recht op abortus – recht op het krijgen van kinderen zonder te verarmen!
 • De gezinnen ontlasten door het vermaatschappelijken van huishoudelijke taken via toegankelijke en kwaliteitsvolle collectieve voorzieningen. Samen met het optrekken van de laagste lonen kan dit de financiële onafhankelijkheid van elk volwassen gezinslid bevorderen.
 • Neen aan imperialisme, oorlog en bezettingen!
 • Voor strijdbare en democratische vakbonden, gecontroleerd door de leden!
 • Voor een nieuwe massale arbeiderspartij die werkenden, jongeren en activisten bijeenbrengt met ruimte voor ieders eigenheid en die een strijdbaar politiek alternatief biedt op de gevestigde partijen!
 • Voor een socialistische regering die de sleutelsectoren van de economie (financiewezen, energie, transport,…) onder democratisch beheer en in publiek bezit van de gemeenschap plaatst. Bij deze nationalisaties kan er enkel compensatie betaald worden op basis van bewezen behoefte.
 • Voor een democratische socialistische planning van de productie op basis van de belangen van de overgrote meerderheid van de bevolking. Neen aan het Europa van het kapitaal, voor een socialistisch Europa in een socialistische wereld!