CLR James: “De zwarte bevolking en revolutie”

Onderstaande tekst van de revolutionaire activist CLR James verscheen in 1939 in New International en werd gepubliceerd onder de naam J.R. Johnson. Hieronder een vertaling van de versie die we op marxists.org vonden.

De revolutionaire geschiedenis van de zwarte bevolking is rijk, inspirerend en onbekend. Zwarte mensen kwamen in opstand tegen de slavenrovers in Afrika; ze kwamen in opstand tegen de slavenhandelaars op de Atlantische oversteek. Ze kwamen in opstand op de plantages.

De volgzame zwarte persoon is een mythe. Slaven op slavenschepen sprongen overboord, hielden enorme hongerstakingen en vielen de bemanning aan. Er zijn verslagen van slaven die de bemanning overwonnen en het schip in de haven overnamen, een prestatie van enorme revolutionaire durf. In Brits Guyana kwamen de zwarte slaven in de achttiende eeuw in opstand, ze namen de Nederlandse kolonie in en hielden deze jarenlang in bezit. Ze trokken zich terug naar het binnenland, dwongen de witte kolonisten een vredesverdrag te tekenen en zijn tot op de dag van vandaag vrij gebleven. Elke West-Indische kolonie, in het bijzonder Jamaica en San Domingo en Cuba, de grootste eilanden, had zijn nederzettingen van marrons, stoutmoedige zwarte mensen die de wildernis waren ingevlucht en zich hadden georganiseerd om hun vrijheid te verdedigen. Op Jamaica accepteerde de Britse regering, na tevergeefs geprobeerd te hebben hen te onderdrukken, hun bestaan door vredesverdragen die jarenlang nauwgezet door beide partijen werden nageleefd en vervolgens door Brits verraad werden verbroken. In Amerika kwamen de zwarten bijna 150 keer in opstand tegen de slavernij. De enige plaats waar de zwarte bevolking niet in opstand kwam, is op de bladzijden van kapitalistische historici. Al deze revolutionaire geschiedenis kan alleen als een verrassing komen voor hen die, tot welke Internationale ze ook behoren, Tweede, Derde of Vierde, de hardnekkige leugens van het Angelsaksische kapitalisme nog niet uit hun systemen hebben verdreven. Het is niet vreemd dat de zwarten in opstand kwamen. Het zou vreemd zijn geweest als ze dat niet hadden gedaan.

Maar de Vierde Internationale, wiens werk revolutie is, hoeft niet te bewijzen dat zwarte mensen net zo revolutionair waren of zijn als welke groep onderdrukte mensen dan ook. Dat heeft zijn plaats in agitatie. Wat wij als marxisten moeten zien is de enorme rol die zwarten hebben gespeeld in de transformatie van de Westerse beschaving van feodalisme naar kapitalisme. Alleen vanuit dit perspectief zullen we in staat zijn om de nog grotere rol die ze noodzakelijkerwijs moeten spelen in de overgang van kapitalisme naar socialisme te waarderen (en ons erop voor te bereiden).

Wat zijn de beslissende data in de moderne geschiedenis van Groot-Brittannië, Frankrijk en Amerika? 1789, het begin van de Franse Revolutie; 1832, de goedkeuring van de Reform Bill in Groot-Brittannië; en 1865, de verplettering van de slavenmacht in Amerika door de Noordelijke staten. Elk van deze data markeert een definitieve fase in de overgang van een feodale naar een kapitalistische samenleving. De uitbuiting van miljoenen zwarte mensen was een fundamentele factor in de economische ontwikkeling van elk van deze drie naties. Het was daarom redelijk om te verwachten dat de kwestie van de zwarte bevolking niet minder een belangrijke rol zou spelen in de oplossing van de problemen waarmee elke samenleving werd geconfronteerd. Maar niemand in de tijd vóór de revolutie voorzag ook maar enigszins de omvang van de bijdragen die de zwarte mensen zouden leveren. Tegenwoordig hebben marxisten veel minder excuus om in dezelfde fout te vervallen.

De zwarte bevolking en de Franse Revolutie

De Franse Revolutie was een burgerlijke revolutie en de basis van de burgerlijke rijkdom was de slavenhandel en de slavenplantages in de koloniën. Laat hier geen misverstand over bestaan. “De trieste ironie van de menselijke geschiedenis,” zegt Jaures, “is dat het fortuin dat in Bordeaux en Nantes door de slavenhandel werd gecreëerd, de burgerij die trots gaf die vrijheid nodig had en bijdroeg aan de emancipatie van de mens.” En Gaston-Martin, de historicus van de slavenhandel, vat het als volgt samen: hoewel de burgerij ook in andere dingen handelde dan slaven, hing al het andere af van het succes of falen van die handel. Toen de burgerij de Rechten van de Mens in het algemeen afkondigde, met de nodige voorbehouden, was één daarvan dat deze rechten zich niet mochten uitstrekken tot de Franse koloniën. In 1789 bedroeg de Franse koloniale handel elf miljoen pond, tweederde van de overzeese handel van Frankrijk. De Britse koloniale handel bedroeg in die tijd slechts vijf miljoen pond. Wat kostte de Franse afschaffing van slavenhandel? Er bestond al voor 1789 een abolitionistisch genootschap waartoe Brissot, Robespierre, Mirabeau, Lafayette, Condorcet en vele andere beroemde mannen behoorden. Maar liberalen zijn liberaal. Oog in oog met de revolutie waren ze bereid compromissen te sluiten. Ze zouden het half miljoen slaven in hun slavernij laten, maar op zijn minst zouden de mulatten, mannen met bezit (inclusief slaven) en opleiding, gelijke rechten moeten krijgen met de witte kolonialen. De witte koloniale magnaten weigerden concessies en zij waren mensen om rekening mee te houden, aristocraten door geboorte of huwelijk, burgerij door hun handelsconnecties met de maritieme burgerij. Ze verzetten zich tegen alle veranderingen in de koloniën die hun sociale en politieke overheersing zouden verminderen. De maritieme burgerij was bezorgd om de miljoeneninvesteringen en steunde de kolonialen. Tegen elf miljoen pond handel per jaar stonden de radicale politici machteloos. Het was de revolutie die hen van achteren schopte en naar voren dwong.

Allereerst de revolutie in Frankrijk. De rechtervleugel van de Jacobijnse club in de Gironde bracht de pro-royalistische Feuillants ten val en kwam in maart 1792 aan de macht.

En ten tweede de revolutie in de koloniën. De mulatten in San Domingo kwamen in 1790 in opstand, een paar maanden later gevolgd door de slavenopstand van augustus 1791. Op 4 april 1792 verleenden de Girondins de mulatten politieke en sociale rechten. De grote burgerij stemde hiermee in, want de koloniale aristocraten, die tevergeefs hadden geprobeerd de steun van de mulatten voor de onafhankelijkheid te winnen, besloten de kolonie over te dragen aan Groot-Brittannië in plaats van inmenging in hun systeem te tolereren. Al deze slaveneigenaren, Franse adel en Franse burgerij, koloniale aristocraten en mulatten, waren het erover eens dat de slavenopstand onderdrukt moest worden en dat de slaven in slavernij moesten blijven.

De slaven weigerden echter te luisteren naar de dreigementen en er werden hen geen beloften gedaan. Onder leiding van mannen die zelf slaaf waren geweest en niet konden lezen of schrijven, vochten ze een van de grootste revolutionaire veldslagen uit de geschiedenis. Voor de revolutie leken ze ondermenselijk. Menig slaaf moest gegeseld worden voordat hij van zijn plaats kon komen. De revolutie veranderde hen in helden.

Het eiland San Domingo was verdeeld in twee kolonies, de ene Frans, de andere Spaans. De koloniale regering van de Spaanse Bourbons steunde de slaven in hun opstand tegen de Franse republiek en veel rebellengroepen namen dienst bij de Spanjaarden. De Franse kolonialen nodigden Pitt uit om de kolonie over te nemen en toen Frankrijk en Engeland in 1793 de oorlog verklaarden, vielen de Engelsen het eiland binnen.

De Engelse expeditie, verwelkomd door alle witte kolonialen, veroverde stad na stad in het zuiden en westen van het Franse San Domingo. De Spanjaarden, opererend met de beroemde Toussaint Louverture, een ex-slaaf, aan het hoofd van vierduizend zwarte troepen, vielen de kolonie vanuit het oosten binnen. De Britten en Spanjaarden pikten zoveel ze konden voordat de tijd om te delen aanbrak. “In deze zaken,” schreef de Britse minister Dundas aan de gouverneur van Jamaica, geldt “hoe meer we hebben, hoe sterker onze aanspraken.” Op 4 juni viel Port-au-Prince, de hoofdstad van San Domingo. Ondertussen had een andere Britse expeditie Martinique, Guadeloupe en de andere Franse eilanden veroverd. Behoudens een wonder was de koloniale handel van Frankrijk, de rijkste ter wereld, in handen van haar vijanden en zou deze tegen de revolutie worden gebruikt. Maar hier kwam de Franse massa om de hoek kijken.

10 augustus 1792 was het begin van de revolutie die overwon in Frankrijk. De Parijse massa’s en hun aanhangers in heel Frankrijk, die in 1789 onverschillig stonden tegenover de koloniale kwestie, sloegen nu in revolutionaire razernij bij elk misbruik van het oude regime en geen van de voormalige tirannen werd zo gehaat als de “aristocraten van de huidskleur”. Revolutionaire vrijgevigheid, wrok over het verraad van de koloniën aan de vijanden van de revolutie, onmacht tegenover de Britse marine – dit alles deed de Conventie op haar grondvesten schudden. Op 4 februari 1794 werd zonder debat de afschaffing van de slavernij afgekondigd en werd de zwarte opstand eindelijk bekrachtigd.

Het nieuws sijpelde op de een of andere manier door naar Frans West-Indië. Victor Hugues, een mulat, een van de grote persoonlijkheden die de revolutie voortbracht, slaagde erin door de Britse blokkade heen te breken en bracht het officiële bericht naar de mulatten en zwarten van de West-Indische eilanden. Toen voltrok zich het wonder. De zwarten en mulatten kleedden zich in de revolutionaire kleuren en terwijl ze revolutionaire liederen zongen, keerden ze zich tegen de Britten en Spanjaarden, hun bondgenoten van gisteren. Met weinig meer dan morele steun van het revolutionaire Frankrijk verdreven ze de Britten en Spanjaarden van hun veroveringen en verdreven de oorlog naar vijandelijk gebied. Na vijf jaar proberen om de Franse koloniën te heroveren, werden de Britten uiteindelijk in 1798 verdreven.

Weinigen kennen de omvang en het belang van die nederlaag door toedoen van Victor Hugues op de kleinere eilanden en van Toussaint Louverture en Rigaud in San Domingo. Fortescue, de Tory historicus van het Britse leger, schat het totale verlies voor Groot-Brittannië op 100.000 man. Maar in de hele Spaanse Onafhankelijkheidsoorlog verloor Wellington door alle oorzaken – gesneuveld in de strijd, ziekte, desertie – slechts 40.000 man. Brits bloed en Brits geld werden in overvloed vergoten tijdens de West-Indische campagne. Dit was de reden voor de zwakte van Groot-Brittannië in Europa tijdens de kritieke jaren 1793-1798. Fortescue zelf verwoordt het als volgt: “Het geheim van de onmacht van Engeland gedurende de eerste zes jaar van de oorlog ligt in de twee fatale woorden: San Domingo.” Britse historici geven vooral de koorts de schuld, alsof San Domingo de enige plaats ter wereld was waar het Europese imperialisme koorts had ontmoet.

Wat de verwaarlozing of verdraaiing van latere historici ook moge zijn, de Franse revolutionairen wisten zelf wat de kwestie van de zwarte bevolking voor de revolutie betekende. De Constituante, de Wetgevende macht en de Conventie werden herhaaldelijk in wanorde gebracht door de koloniale debatten. Dit had ernstige gevolgen voor zowel de interne strijd als de revolutionaire verdediging van de Republiek. Jaurès zegt: “Zonder de compromissen van Barnave en zijn partij over de koloniale kwestie zou de algemene houding van de Assemblee na de vlucht naar Varennes ongetwijfeld anders zijn geweest.” De massa’s van Parijs buiten beschouwing gelaten, speelde geen enkel deel van het Franse rijk, in verhouding tot zijn omvang, zo’n grandioze rol in de Franse Revolutie als het half miljoen zwarten en mulatten op de afgelegen West-Indische eilanden.

De zwarte revolutie en de wereldgeschiedenis

De zwarte revolutie in San Domingo verstikte een van de machtigste economische stromen van de achttiende eeuw. Na de nederlaag van de Britten versloegen de zwarte proletariërs de derde stand van de mulatten in een bloedige burgeroorlog. Onmiddellijk daarna probeerde Bonaparte, vertegenwoordiger van de meest reactionaire elementen van de nieuwe Franse burgerij, de slavernij in San Domingo te herstellen. De zwarten versloegen een expeditie van zo’n 50.000 man en met de hulp van de mulatten brachten ze de revolutie tot een logisch einde. Ze veranderden de naam van San Domingo in Haïti en verklaarden het eiland onafhankelijk. Deze zwarte revolutie had een diepgaand effect op de strijd voor de beëindiging van de slavenhandel.

We kunnen dit nauwe verband het beste traceren door de ontwikkeling van de afschaffing in het Britse Rijk te volgen. De eerste grote slag tegen de Tory-overheersing van Groot-Brittannië (en tegen het feodalisme in Frankrijk trouwens) werd toegebracht door de Onafhankelijkheidsverklaring in 1776. Toen Jefferson schreef dat alle mensen gelijk geschapen zijn, stelde hij het doodvonnis op van de feodale maatschappij, waarin mensen bij wet verdeeld waren in ongelijke klassen. Crispus Attucks, een zwarte man, was de eerste die door de Britten werd gedood in de oorlog die volgde. Het was geen geïsoleerd of toevallig verschijnsel. De zwarten dachten dat ze in deze oorlog voor vrijheid hun eigen oorlog konden winnen. Er wordt geschat dat van de 30.000 mannen in Washingtons leger 4.000 zwarte mensen waren. De Amerikaanse burgerij wilde hen niet. Ze drongen zichzelf op. Maar ook zwarten uit San Domingo vochten mee in de oorlog.

De Franse monarchie kwam de Amerikaanse Revolutie te hulp. En zwarte mensen uit de Franse koloniën namen deel aan het Franse expeditieleger. Van de 1.900 Franse troepen die Savannah heroverden, waren er 900 vrijwilligers uit de Franse kolonie San Domingo. Tien jaar later zullen sommige van deze mannen – Rigaud, André, Lambert, Beauvais en anderen (sommigen zeggen ook Christophe) – met hun politieke en militaire ervaring de belangrijkste leiders zijn in de revolutie van San Domingo. Lang voordat Karl Marx schreef: “Arbeiders van de wereld, verenigt u,” was de revolutie al internationaal.

Het verlies van de Amerikaanse slavenkolonies deed de Britse burgerij veel katoeninkomsten verliezen. Adam Smith en Arthur Young, verdedigers van de industriële revolutie en de loonslavernij, predikten al tegen de verspilling van de slavernij. Doof tot 1783, hoorde de Britse burgerij het nu en keek het opnieuw naar West-Indië. Hun eigen kolonies waren failliet. Ze verloren de slavenhandel aan Franse en andere rivalen. De helft van de Franse slaven die ze meebrachten ging naar San Domingo, het India van de achttiende eeuw. Waarom zouden ze hiermee doorgaan? In drie jaar tijd werd het eerste abolitionistische genootschap opgericht en Pitt begon te pleiten voor de afschaffing van de slavernij – “omwille van de mensheid, zonder twijfel,” zegt Gaston-Martin, “maar ook, laat dat duidelijk zijn, om de Franse handel te ruïneren.” Met de oorlog van 1793 nam Pitt, met het vooruitzicht San Domingo te winnen, een loopje met de afschaffing. Maar de zwarte revolutie doodde de aspiraties van zowel Frankrijk als Groot-Brittannië.

Het Verdrag van Wenen in 1814 gaf Frankrijk het recht om San Domingo te heroveren: de Haïtianen zwoeren dat ze het eiland liever zouden vernietigen. Met het opgeven van de hoop op het heroveren van San Domingo, schaften de Britten de slavenhandel af in 1807. Amerika volgde in 1808.

De Oost-Indische belangen in Groot-Brittannië waren een van de grote financiële arsenalen van de nieuwe burgerij (vandaar de tirades van Burke, woordvoerder van de Whigs, tegen Hastings en Clive), maar de West-Indische belangen, hoewel nooit zo machtig als in Frankrijk, waren een hoeksteen van de feodale oligarchie. Het verlies van Amerika was het begin van hun ondergang. Door de zwarte revolutie zou San Domingo hen enorm hebben versterkt. De hervormingsgezinde Britse bourgeoisie pestte hen, de zwakste schakel in de oligarchische keten. Een grote slavenopstand in Jamaica in 1831 hielp om degenen die twijfelden te overtuigen. In Groot-Brittannië liep het motto van “beter emancipatie van bovenaf dan van onderaf” dertig jaar vooruit op de tsaar. Een van de eerste daden van de overwinnende hervormers was het afschaffen van de slavernij in de Britse kolonies. Zonder de zwarte revolutie in San Domingo zouden afschaffing en emancipatie misschien nog dertig jaar zijn uitgesteld.

De afschaffing kwam pas na de revolutie van 1848 naar Frankrijk. De productie van suiker, in Frankrijk geïntroduceerd door Bonaparte, groeide met sprongen en bracht de rietsuikerbelangen, gebaseerd op slavernij in Martinique en Guadeloupe, steeds meer in het defensief. Een van de eerste daden van de revolutionaire regering van 1848 was het afschaffen van de slavernij. Maar net als in 1794 was het decreet slechts de registratie van een voldongen feit. De houding van de slaven was zo bedreigend dat in meer dan één kolonie de lokale regering, om de slavenrevolutie af te wenden, de afschaffing afkondigde zonder op toestemming van Frankrijk te wachten.

De zwarte bevolking en de burgeroorlog

1848, het jaar na de economische crisis van 1847, was het begin van een nieuwe cyclus van revoluties in de hele Westerse wereld. De Europese revoluties en het Chartisme in Engeland werden neergeslagen. In Amerika werd het onstuitbare conflict tussen het kapitalisme in het Noorden en het slavensysteem in het Zuiden voor de laatste keer bezworen door het Missouri Compromis van 1850. De politieke ontwikkelingen na de economische crisis van 1857 maakten een verder compromis onmogelijk.

Het was een decennium van revolutionaire strijd over de hele wereld in de koloniale en semi-koloniale landen. 1857 was het jaar van de eerste Indische onafhankelijkheidsoorlog, ook wel de Indische muiterij genoemd. In 1858 begon de burgeroorlog in Mexico, die drie jaar later eindigde met de overwinning van Juarez. Het was de periode van de Taiping-revolutie in China, de eerste grote poging om de macht van de Mantsjoe-dynastie te breken. Noord en Zuid in Amerika kwamen ongewild tot hun voorbestemde botsing, maar de revolutionaire zwarte mensen hielpen de zaak te bespoedigen. Twee decennia lang, voordat de Burgeroorlog begon, verlieten ze met duizenden tegelijk het Zuiden. De revolutionaire organisatie die bekend staat als de Underground Railway haalde met durf, efficiëntie en snelheid het menselijk bezit van de slaveneigenaren weg. Voortvluchtige slaven waren de kwestie van de dag. De Fugitive Slave Law van 1850 was een laatste wanhopige poging van de federale regering om deze illegale afschaffing te stoppen. Tien Noordelijke staten antwoordden met wetten voor persoonlijke vrijheid die de zware straffen van de wet van 1850 teniet deden. De beroemdste van alle witte en zwarte mensen die de Underground Railway hebben gerund is misschien wel Harriet Tubman, een zwarte vrouw die zelf uit de slavernij was ontsnapt. Ze maakte negentien reizen naar het Zuiden en hielp haar broers en hun vrouwen en driehonderd andere slaven te ontsnappen. Er stond een prijs van 40.000 dollar op haar hoofd, maar toch trok ze tot ver in vijandelijk gebied binnen. Josiah Henson, op wie de figuur Uncle Tom zou geïnspireerd zijn, hielp bijna tweehonderd slaven ontsnappen. Niets maakte de slavenhouders zo kwaad als deze twintig jaar durende aderlating voor hun toch al failliete economische systeem.

Het is onnodig om hier gedetailleerd in te gaan op de oorzaken van deze grootste burgeroorlog in de geschiedenis. Elke zwarte schooljongen weet dat het laatste wat Lincoln in gedachten had de emancipatie van de zwarte bevolking was. Wat belangrijk is, is dat Lincoln hen om zowel interne als externe redenen in de revolutionaire strijd moest betrekken. Hij zei dat zonder emancipatie het Noorden misschien niet had gewonnen, en hij had naar alle waarschijnlijkheid gelijk. Duizenden zwarten vochten aan de kant van de zuidelijken en hoopten op die manier hun vrijheid te winnen. Het abolitiedecreet brak de sociale cohesie van het Zuiden. Het was niet alleen wat het Noorden won, maar, zoals Lincoln aangaf, wat het Zuiden verloor. Aan de Noordelijke kant vochten 220.000 zwarten met zoveel moed dat het onmogelijk was om met witte troepen te doen wat met hen gedaan kon worden. Ze vochten niet alleen met revolutionaire moed, maar ook met koelbloedigheid en voorbeeldige discipline. De besten van hen waren vervuld van revolutionaire trots. Ze vochten voor gelijkheid. Eén compagnie stapelde de wapens voor de tent van haar bevelhebber als protest tegen discriminatie.

Lincoln werd ook tot abolitie gedreven door de druk van de Britse arbeidersklasse. Palmerston wilde tussenbeide komen aan de kant van het Zuiden, maar werd in het kabinet tegengewerkt door Gladstone. Onder leiding van Marx verzette de Britse arbeidersklasse zich zo fel tegen de oorlog dat het onmogelijk was om ergens in Engeland een pro-oorlogsbijeenkomst te houden. De Britse Tories spotten met de bewering dat de oorlog voor de afschaffing van de slavernij was: had Lincoln dat niet vaak gezegd? De Britse arbeiders stonden er echter op om de oorlog te zien als een oorlog voor afschaffing en Lincoln, voor wie Brits niet-ingrijpen een zaak van leven of dood was, kondigde de afschaffing zo plots af dat het zijn fundamentele onwil om die revolutionaire stap te zetten duidelijk maakte.

In 1863 werd de afschaffing van de slavernij afgekondigd. Twee jaar eerder had de beweging van de Russische boeren, die zo vreugdevol door Marx werd begroet, de tsaar bang gemaakt voor de semi-emancipatie van de lijfeigenen. Het Noorden behaalde zijn overwinning in 1865. Twee jaar later wonnen de Britse arbeiders de Second Reform Bill, die de arbeiders in de steden het stemrecht gaf. De revolutionaire cyclus werd afgesloten met de nederlaag van de Parijse Commune in 1871. Een overwinning daar en de geschiedenis van de wederopbouw zou er heel anders hebben uitgezien.

De zwarte bevolking en de wereldrevolutie

Tussen 1871 en 1905 sluimerde de arbeidersrevolutie. In Afrika vochten de zwarten tevergeefs om hun onafhankelijkheid te behouden tegen de imperialistische invasies. Maar de Russische Revolutie van 1905 was de voorbode van een nieuw tijdperk dat begon met de Oktoberrevolutie in 1917. Terwijl een half miljoen zwarten meevochten met de Franse Revolutie in 1789, heeft de socialistische revolutie in Europa vandaag meer dan 120 miljoen zwarten in Afrika als potentiële bondgenoten. Waar Lincoln een bondgenootschap moest zoeken met een geïsoleerde slavenbevolking, zijn vandaag miljoenen zwarten in Amerika diep doorgedrongen in de industrie, hebben zij aan zij gevochten met witte arbeiders aan stakersposten, hebben geholpen fabrieken te barricaderen voor zitstakingen, hebben hun rol gespeeld in de strijd en confrontaties van vakbonden en politieke partijen. Alleen door de bril van het historisch perspectief kunnen we het enorme revolutionaire potentieel van de hedendaagse zwarte massa’s ten volle waarderen.

Een half miljoen slaven die de woorden ‘Vrijheid, Gelijkheid en Broederschap’ hoorden roepen door miljoenen Fransen duizenden kilometers verderop, ontwaakten uit hun apathie. Ze hielden zes jaar lang de aandacht van Groot-Brittannië vast en, om Fortescue nog maar eens te citeren, ‘vernietigden praktisch het Britse leger.’ Hoe zit het vandaag met de zwarten in Afrika? Dit is een beperkt overzicht.

  • Frans West-Afrika: 1926-1929, 10.000 mannen vluchtten de moerassen in om aan de Franse slavernij te ontsnappen.
  • Frans Equatoriaal Afrika: 1924, opstand. 1924-1925, opstand, 1000 zwarten gedood. 1928, juni tot november, opstand in Opper-Sangha en Lai. 1929, een opstand die vier maanden duurde; de Afrikanen organiseerden een leger van 10.000 man.
  • Brits West-Afrika: 1929, een opstand van vrouwen in Nigeria, 30.000 in getal; 83 gedood, 87 gewond. 1937, algemene staking aan de Goudkust. Boeren, aangevuld met havenarbeiders en vrachtwagenchauffeurs.
  • Belgisch Congo: 1929, opstand in Ruanda Urundi; duizenden doden. 1930-1931, opstand van de Bapendi, 800 afgeslacht op één plaats, Kwango.
  • Zuid-Afrika: 1929, stakingen en rellen in Durban; de zwarte wijk werd volledig omsingeld door troepen en gebombardeerd met vliegtuigen.

Sinds 1935 waren er algemene stakingen, waarbij zwarten werden neergeschoten, in Rhodesië, Madagaskar en Zanzibar. In West-Indië zijn er algemene stakingen en massale acties geweest zoals die eilanden niet meer hebben gezien sinds de emancipatie van de slavernij honderd jaar geleden. Er zijn tientallen doden en gewonden gevallen.

Het bovenstaande is slechts een willekeurige selectie. De zwarten in Afrika worden gekooid en voortdurend achter tralies gezet. Het is de Europese arbeidersklasse die de sleutel in handen heeft. Laat de arbeiders van Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland net zo luid ‘Sta op, hongerkinderen’ zeggen als de Franse revolutionairen ‘Vrijheid, gelijkheid en broederschap’ en welke kracht op aarde kan deze zwarten dan nog tegenhouden? Iedereen die iets van Afrika weet, weet dit.

Norman Leys, twintig jaar lang medisch ambtenaar van de regering in Kenia, lid van de Britse Labourpartij en ongeveer net zo revolutionair als wijlen Ramsay MacDonald, schreef in 1924 een studie over Kenia. Zeven jaar later schreef hij opnieuw. Deze keer gaf hij zijn boek de titel ‘A Last Chance in Kenya’. Het alternatief, zei hij, is revolutie.

In ‘Caliban in Africa’ schrijft Leonard Barnes, een andere salonsocialist, het volgende: “Dus hij [de Zuid-Afrikaanse witte man] en de inboorling die hij gevangen houdt, spinnen noodlottig samen langs de stroomversnellingen boven de grote cataract, beiden vastgeketend aan één almachtig uur.” Dat is de revolutie, verpakt in zilverpapier.

De revolutie achtervolgt deze conservatieve Engelsman. Hij schrijft opnieuw over de Bantoes: “Ze hurken in hun hoekje, koesteren een norse woede en tasten wanhopig naar een plan. Ze zullen niet veel jaren nodig hebben om een beslissing te nemen. De tijd en het lot, nog heersender dan het valhek van de Afrikaner, drijven hen van achteren voort. Er moet iets gebeuren; het zal niet het lot of de tijd zijn. Er moet een uitgebreide sociale en economische wederopbouw plaatsvinden. Maar hoe? Met rede of met geweld?”

Hij stelt als alternatieven voor wat in werkelijkheid een eenheid van beide is. De verandering zal plaatsvinden door zowel geweld en rede samen.

“We hebben een verkeerd beeld van de zwarten”

Laten we nog eens terugkeren naar de revolutie in San Domingo met zijn schamele half miljoen slaven. In 1789, het jaar van de revolutie, schreef een kolonist over hen dat ze “onrechtvaardig, wreed, barbaars, halfmenselijk, verraderlijk, bedrieglijk, dieven, dronkaards, trots, lui, onrein, schaamteloos, jaloers tot razernij toe en lafaards” waren.

Drie jaar later merkte Roume, de Franse commissaris, op dat de zwarte revolutionairen, hoewel ze met de koningsgezinde Spanjaarden vochten, zich in gewapende secties en volksorganen organiseerden en alle vormen van republikeinse organisatie nauwgezet in acht namen. Ze namen slogans en strijdkreten aan. Ze benoemden leiders van afdelingen en divisies die hen door middel van deze slogans naar buiten konden roepen en weer terug konden sturen van de ene kant van de provincie naar de andere. Ze wierpen uit hun diepten een soldaat en een staatsman van de eerste rang op, Toussaint Louverture, en secundaire leiders die volledig in staat waren om zich staande te houden tegenover de Fransen in oorlog, diplomatie en bestuur. In tien jaar organiseerden ze een leger dat op gelijke voet streed met het leger van Bonaparte. “Maar wat een mannen zijn die zwarten! Hoe ze vechten en hoe ze sterven!” schreef een Franse officier die na veertig jaar terugkeek op de laatste campagne. Leclerc, Bonaparte’s zwager en opperbevelhebber van de Franse expeditie, schreef vanuit zijn sterfbed: “We hebben … een verkeerd beeld van de zwarten.” En nogmaals: “We hebben in Europa een verkeerd beeld van het land waarin we vechten en van de mannen tegen wie we vechten.” Deze dingen moeten we vandaag weten en overdenken.

De Haïtianen zijn gedurende hun hele bestaan bedreigd door het imperialisme, Europees en Amerikaans, en zijn nooit in staat geweest om de bittere erfenis van hun verleden te overwinnen. Toch heeft die revolutie van een half miljoen mensen niet alleen geholpen om de Franse Revolutie te beschermen, maar ook zelf grote revoluties op gang gebracht. Toen de Latijns-Amerikaanse revolutionairen zagen dat een half miljoen slaven konden vechten en winnen, erkenden ze de realiteit van hun eigen verlangen naar onafhankelijkheid. Bolivar was gebroken en ziek. Hij ging naar Haïti. De Haïtianen verzorgden hem, gaven hem geld en wapens waarmee hij naar het vasteland zeilde. Hij werd verslagen, ging terug naar Haïti, werd opnieuw verwelkomd en geholpen. En het was vanuit Haïti dat hij de laatste veldtocht begon, die eindigde in de onafhankelijkheid van de vijf staten.

Vandaag zullen 150 miljoen zwarten, die oneindig veel sterker in de wereldeconomie verweven zijn dan hun voorouders honderd jaar geleden, het werk van dat half miljoen mensen van San Domingo ver overtreffen in het werk van sociale transformatie. De voortdurende opstanden in Afrika; de weigering van de Ethiopische strijders om zich aan Mussolini te onderwerpen; de Amerikaanse zwarten die zich vrijwillig aanmeldden om in Spanje in de Abraham Lincoln Brigade te vechten, zoals Rigaud en Beauvais zich vrijwillig hadden aangemeld om in Amerika te vechten, en die hun zwaarden tegen de vijand in het buitenland temperden voor gebruik tegen de vijand thuis – deze bliksemschichten kondigen de donder aan. De raciale vooroordelen die nu in de weg staan zullen buigen voor de enorme impact van de arbeidersrevolutie.

In Flint werden tijdens de staking van twee jaar geleden zevenhonderd zuidelijke witte arbeiders, die van jongs af aan doordrenkt waren met raciale vooroordelen, belegerd in het gebouw van General Motors met één zwarte onder hen. Toen het tijd was voor de eerste maaltijd, hield de zwarte man, die wist wie en wat zijn metgezellen waren, zich op de achtergrond. Onmiddellijk werd voorgesteld dat er geen rassendiscriminatie mocht zijn onder de stakers. Zevenhonderd handen gingen samen omhoog. In het aangezicht van de klassenvijand zagen de mannen in dat vooroordelen op grond van ras een ondergeschikte zaak waren die hun strijd niet mocht verstoren. Nadat de overwinning was behaald, volgde een triomfantelijke mars vanuit de fabriek. De zwarte arbeider werd gevraagd om vooraan te lopen. Dat is de prognose voor de toekomst. In Afrika, in Amerika, in West-Indië, op nationale en internationale schaal, zullen de miljoenen zwarten hun hoofd optillen, opstaan en enkele van de meest massale en briljante hoofdstukken schrijven in de geschiedenis van het revolutionaire socialisme.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist