Openbare diensten belangen iedereen aan

Samen tegen aanval op pensioenen en voor drastisch meer middelen

Over alle sectoren van de openbare diensten heen werden, regering na regering besparingen doorgevoerd. Dikwijls onder het mom dat het niet ‘efficiënt’ genoeg loopt. Nadat ze onze publieke diensten bureaucratisch organiseerden, haalden ze dit aan om er systematisch middelen uit te halen. Tegelijkertijd werden tal van diensten op de markt gegooid, denk maar aan de post, onderdelen van het openbaar vervoer, telefonie, enz. Wat de markt doet met bijvoorbeeld zorg, toont de Franse zorgmultinational Orpea met de sluiting van tien rusthuizen omdat het niet in infrastructuur wil investeren. Deze kaalslag moet stoppen!

door Wouter (Gent) uit maandblad De Linkse Socialist

Onderinvestering doet onze diensten kraken

De structurele afbouw en afbraak leiden tot een achteruitgang van de dienstverlening. Bij het spoor is dit heel duidelijk: vorig jaar waren er 40% meer afgeschafte treinen door een gebrek aan personeel en degelijke infrastructuur. De klassen zijn overvol waardoor leerkrachten uitvallen of wegvluchten uit het onderwijs. Essentiële diensten zoals de brandweer hebben niet voldoende materieel om mensen te redden. In Gent schrapte men een winteropvang voor daklozen en krimpt het buurtwerk met minimum 10%.

Het gebrek aan middelen zet de dienstverlening onder druk. Het verhoogt ook de werkdruk van het personeel. Bij het spoor of bij de politie kan verlof vaak niet opgenomen worden, waardoor uitval wegens ziekte toeneemt. We kunnen dit niet langer accepteren.

Handen af van de pensioenen! Het Franse voorbeeld volgen

De federale regering wil besparen op de pensioenen. De discussie tussen Lalieux (PS) en De Croo (Open VLD) gaat niet over het omkeren van de besparingen, maar over hoever ze willen gaan. Nu ligt de perequatie van de ambtenarenpensioenen onder vuur, waardoor deze niet langer volledig zouden meegroeien met de lonen. De Croo wil de perequatie afschaffen, wat 200 miljoen euro zou ‘opleveren’. Lalieux stelt een plafond van 0,5% groei voor. De Croo stelt zelfs de indexering van het minimumpensioen in vraag!

Ambtenaren kunnen bij langdurige ziekte met vervroegd pensioen worden gestuurd. Lalieux wil het tijdelijk ziektepensioen van twee jaar verlengen om te vermijden dat hier nog gebruik van wordt gemaakt. In de plaats van iets te doen aan de arbeidsvoorwaarden en zo de uitval wegens ziekte te beperken, richt de minister zich tegen de zieken.

De federale regering wil het vervroegd pensioen koppelen aan strengere voorwaarden inzake het aantal gewerkte dagen. Gemiddeld leiden we een gezond leven tot 62 à 64 jaar. Op tijd op pensioen gaan, is dus cruciaal! De pensioenleeftijd van 67 jaar en de beperkingen voor vervroegd pensioen, zijn onaanvaardbaar. Bij de brandweer eist het personeel pensioen op 60 jaar. De levensverwachting bij de brandweer ligt zeven jaar onder het gemiddelde.

Momenteel komen Franse werkenden en jongeren massaal op straat tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Ze hebben groot gelijk en hun voorbeeld verdient navolging. Wij moeten niet opdraaien voor een begrotingstekort dat het resultaat is van de winsthonger van de bedrijven. Toen de regering het puntensysteem voor pensioenen wilde doordrukken, werd dit tegengehouden door ons verzet. Strijd loont!

De pensioenleeftijd en de toegang tot vervroegd pensioen moeten voor iedereen worden verlaagd! Een minimumpensioen van 1700 euro voor iedereen, ook voor wie een onvolledige loopbaan heeft, is noodzakelijk om te voorkomen dat onze senioren in armoede terechtkomen.

Alle sectoren samen!

Het ontbreekt niet aan acties in de openbare diensten. Enkele voorbeelden:

  • Het spoorpersoneel staakte voor meer middelen, een verhoging van de barema’s, meer veiligheid …
  • In het Franstalig onderwijs waren er al vier stakingsdagen. Er waren betogingen en acties voor meer leerkrachten, degelijke gebouwen en betere werkvoorwaarden. 
  • Werkenden uit de publieke ziekenhuizen namen massaal deel aan de grootste non-profit betoging (22.000!) sinds lang. Het personeel betoogde voor meer middelen, hogere lonen en een 30-urenweek. De lokale ambtenaren van de OCMW’s in Brussel gingen voorafgaand in staking.
  • De federale ambtenaren voerden tal van acties om de naleving van een akkoord rond loonsverhogingen en andere kwesties te eisen.
  • Bij de brandweer en de politie wordt gemobiliseerd naar een betoging op 7 maart, onder meer om meer personeel en meer middelen af te dwingen.

Dit laat zien hoe gemeenschappelijk onze belangen zijn. Een verenigde strijd is cruciaal om te winnen. Het resultaat van de staking van 10 maart en het vervolg daarop moeten in personeelsvergaderingen worden besproken. Maar ook interprofessionele vergaderingen in elke stad zijn noodzakelijk. Want deze strijd moet gedragen worden door de hele arbeidersbeweging, de hele samenleving heeft nood aan uitgebouwde openbare diensten. 

We moeten een einde maken aan de tekorten door werk in de publieke sector weer aantrekkelijk te maken, met een 30-urige werkweek zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en herstel van de benoemingen als statutair. Alle privatiseringen en liberaliseringen moeten worden teruggedraaid, want ze hebben noch de kosten voor de gebruikers verlaagd, noch de kwaliteit verbeterd. Een verhoging van alle salarissen met 330 euro bruto per maand is zowel in de openbare als in de particuliere sector noodzakelijk om ons koopkrachtverlies te beperken.

Is er geen geld? De winsten van de grootste bedrijven en de financiële sector zijn vandaag erg hoog. Ze investeren miljarden euro’s in hun eigen aandelen in plaats van te investeren in de samenleving. De nationalisatie van de financiële sector zou het mogelijk maken om de nodige middelen voor de openbare diensten vrij te maken.

Openbare diensten die de afgelopen decennia geprivatiseerd werden, moeten in publieke handen komen door nationalisatie om garantie op kwalitatieve en voldoende dienstverlening te bieden. Dit is cruciaal om te vermijden dat diensten doorgeschoven worden naar gezinnen, vaak naar vrouwen. Openbare diensten onder democratische controle van alle werkenden zijn nodig om goede arbeidsvoorwaarden en degelijke dienstverlening mogelijk te maken. Om degelijke en toegankelijke openbare diensten aan iedereen te garanderen, is een breuk met het huidige beleid en het systeem nodig.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist