Voeg toe aan mijn agenda

Afspraak: 10/03/23
Openbare diensten. Strijd van hele samenleving nodig, zoals in Frankrijk

  • Stop de aanval op de pensioenen van de openbare diensten en vrouwen!
  • Een plan van massale publieke investeringen in onze diensten door de nationalisatie van de banken en de energiesector!

In Griekenland heeft de privatisering van het spoor tot doden geleid. Heel wat studenten waren op weg naar hun universiteit toen de fatale botsing plaatsvond. De stakende Griekse spoorwegarbeiders hekelen de onderfinanciering van infrastructuur en veiligheid, alsook het enorme gebrek aan personeel dat tot de tragedie heeft geleid. De Europese Unie, die de Grieken dit besparingsbeleid opdrong, wordt niet vervolgd. Het zijn dezelfde verantwoordelijken die vandaag het herstelfonds gebruiken als chantagemiddel om de pensioenen van de ambtenaren hier aan te vallen! Terwijl Syriza in Griekenland zich aanvankelijk ten minste had verzet, ging de PS al over stag door een plafond te willen stellen aan de perequatie en de toegang tot het minimumpensioen voor deeltijds werkenden (hoofdzakelijk vrouwen) te beperken. Zelfs dat is nog steeds onvoldoende voor de rechtervleugel in de regering.

Ook na de lockdowns blijft het aantal te bezorgen pakjes stijgen met steeds minder personeel bij Bpost. Hetzelfde probleem bestaat bij de brandweer. Het aantal interventies neemt toe zonder voldoende personeel. De gevolgen van de klimaatverandering (denk maar aan de overstromingen) of de energiecrisis, waardoor arme gezinnen hun huizen soms op een gevaarlijke manier verwarmen, maken het nog erger. In alle openbare diensten is de onderfinanciering onhoudbaar. De druk van het personeelstekort en de toenemende werkdruk zijn er zo groot dat steeds meer collega’s de sector ontvluchten of ziek worden. De bevolking botst op tekorten, wachtlijsten en vertragingen. Kwaliteitsvolle dienstverlening is niet mogelijk onder deze voorwaarden. Het tekort aan diensten in de zorg, de kinderopvang en het onderwijs treft vooral vrouwen, waardoor hun dubbele werkdag nog zwaarder wordt.

Het brandweerpersoneel eist terecht een pensioenleeftijd van 60 jaar, hun levensverwachting ligt 7 jaar onder het gemiddelde. In 2020 bedroeg de gezonde levensverwachting in België 63,8 jaar. De pensioenleeftijd en de leeftijd voor het vervroegd pensioen moeten worden verlaagd! Een minimumpensioen van 1700 euro voor iedereen, ook voor wie een onvolledige loopbaan heeft, is noodzakelijk om te voorkomen dat onze senioren in armoede terechtkomen.

Alle sectoren samen: onze strijd verbinden!

In heel wat openbare diensten werd er al actie gevoerd. Het spoorpersoneel staakte verschillende keren; het personeel van het Franstalig onderwijs ook, met grote betogingen en meerdere acties; het personeel van openbare ziekenhuizen nam deel aan de grote non-profitbetoging van 31 januari (22.000 deelnemers!); het personeel van de OCMW’s in Brussel organiseerde een staking en werkonderbrekingen; de federale ambtenaren voerden de afgelopen maanden actie na actie; het personeel van Bpost ging recent nog in staking; het personeel van de brandweer, andere hulpdiensten en de politie hielden een betoging op 7 maart; vanaf 6 maart zijn er meerdere stakingsdagen gepland in de crèches en de naschoolse opvang in Wallonië en Vlaanderen.

Dit laat zien hoe gemeenschappelijk onze belangen zijn. Een verenigde strijd versterkt ons. Het resultaat van de staking van 10 maart en het vervolg daarop moeten op personeelsvergaderingen worden besproken. Zo zal het mogelijk zijn onze gemeenschappelijke én sectorspecifieke eisen te ontwikkelen, in combinatie met een opbouwend actieplan waarbij elke actie zorgvuldig wordt voorbereid met het idee de volgende te versterken.

Franse werkenden en jongeren gaan via staking massaal de straat op tegen de verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Ook hier geldt: laat iedereen meedoen! In 2018 droegen we in België het asociale voorstel van puntenpensioen ten grave met een massale betoging en voorgaande strijd. Sectoroverschrijdende vergaderingen in elke stad zijn noodzakelijk. Want deze strijd moet gedragen worden door de hele arbeidersbeweging om de hele maatschappij erbij te betrekken.

Als een sector winstgevend is, wordt hij overgedragen aan de privésector, als die niet winstgevend is moeten de ondergefinancierde openbare diensten het oplossen. Onze openbare diensten toonden tijdens de pandemie dat ze essentieel zijn. Een plan voor massale overheidsinvesteringen zou het mogelijk maken heel wat jongeren aan te werven op een moment dat de werkloosheid weer toeneemt. We moeten een einde maken aan de tekorten door werk in de publieke sector weer aantrekkelijk te maken, met een 30-urige werkweek zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en herstel van de benoemingen als statutair. Alle privatiseringen en liberaliseringen moeten worden teruggedraaid, want ze hebben noch de kosten voor de gebruikers verlaagd, noch de kwaliteit verbeterd. Een verhoging van alle salarissen met 330 euro bruto per maand is noodzakelijk om ons koopkrachtverlies te beperken.

Onze openbare diensten herfinancieren door de banken en de energiesector te nationaliseren!

Onze eisen zijn ‘onbetaalbaar’ omdat het overheidstekort de komende jaren zal toenemen? Een terugkeer naar pijnlijke besparingen wordt zelfs overwogen. Het is volgens het Federaal Planbureau nochtans de stijging van de rente op de schuld die op de begroting drukt. Conclusie? Niet de pensioenen of de gezondheidszorg zijn onbetaalbaar, maar de winsten van de financiële sector. We moeten de middelen zoeken waar ze zitten, bij degenen die profiteren van de oorlog en de crisis, bij de speculanten!

De belasting op ‘overwinsten’ in de energiesector wordt een flop, gezien de late invoering en het beperkte karakter ervan tegen de achtergrond van dalende marktprijzen. Energieproducenten strijken zo de buit op zonder serieus te investeren in de groene transitie van de sector. De banken blijven met de stijging van de rente niet in de kou staan. Zo steeg de nettowinst van BNP Paribas in 2022 met 7,5% tot een recordniveau van 10,2 miljard euro! De dividenden aan de aandeelhouders zouden vier jaar lang met meer dan 12% stijgen!

De nationalisatie van de hele financiële sector maakt het, net zoals bij de nationalisatie van de energiesector, mogelijk de middelen te mobiliseren die nodig zijn om onze openbare diensten te financieren, om zeer goedkope leningen te garanderen aan kleine handelaren in moeilijkheden en om een einde te maken aan speculatie. Als het erom gaat de particuliere schulden van de banken af te lossen, moet de gemeenschap betalen. Zij hebben genoeg geprofiteerd, er kan geen sprake zijn van een uitkoop of compensatie voor de aandeelhouders. Uitzonderingen kunnen enkel overwogen worden voor kleine aandeelhouders op basis van bewezen noodzaak.

Openbare diensten en genationaliseerde sectoren moeten niet beheerd worden zoals de private sector, maar moeten aan maatschappelijke behoeften voldoen. Daartoe moet een genationaliseerde onderneming of sector worden geleid door het personeel, de vakbonden en de gemeenschap. Dit vereist de actieve betrokkenheid van de werkende klasse in elk stadium als onderdeel van een rationele en ecologische planning van de economie. Dat is wat voor ons een socialistische samenleving is.

Voeg toe aan mijn agenda
Delen:
Printen:

Steun ons: plaats uw boodschap in onze mei-editie!

Voorpagina van De Linkse Socialist

Uw boodschap in onze mei-editie