Conferentie LSP-MAS: een nieuwe etappe

Het voorbije weekend hield LSP-MAS een nationale conferentie onder de titel “politieke alternatieven voor de arbeidersbeweging, toen en nu”. Daarmee wilden we onze partij voorbereiden op de op til staande bewegingen en het gebrek aan een politiek verlengstuk. Tegelijk wilden we de belangrijkste oriëntaties voor het komende jaar bespreken. De conferentie werd de fysieke en politieke uitdrukking van de vooruitgang die LSP-MAS het voorbije jaar doorgemaakt heeft.

Eric Byl, algemeen secretaris LSP/MAS

Nieuwe arbeiderspartijen

Het centrale discussiedocument van de conferentie zal weldra gepubliceerd worden op onze website. Het begint met een analyse van de actuele economische toestand op wereldvlak. Legt uit hoe het proces van globalisering botst op de grenzen van de kapitalistische productiewijze en de vrije markt, om vervolgens toe te lichten op welke manier de burgerij en haar politieke vertegenwoordigers die grenzen trachten te verleggen.

De tekst legt uit wat het stalinisme was, waarom het in elkaar stortte en welk effect dat gehad heeft in de voormalige sovjetunie, de neo-coloniale wereld en de ontwikkelde kapitalistische landen. Voorts wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van massale arbeiderspartijen, de reformistische en de stalinistische degeneraties. Deze historische voorbeelden illustreren dat de vorming van massale arbeiderspartijen steeds vooraf gegaan werd door massale industriële en politieke gebeurtenissen. De tekst argumenteert waarom we ook in de komende maanden en jaren massale gebeurtenissen verwachten en hoe dit de idee van nieuwe arbeiderspartijen zal doen inzinken onder een belangrijke minderheid van arbeiders en jongeren. De tekst waarschuwt echter ook dat de creatie van nieuwe arbeiderspartijen geen garantie op zich is, dat deze partijen veel sneller dan tijdens de na-oorlogse periode tot de fundamentele keuze gedwongen zullen worden tussen hervormingen of revolutie. Tenslotte is voor ons een nieuwe arbeiderspartij geen doel op zich, maar een middel voor arbeiders en jongeren om de nodige ervaring op te doen en via de praktijk te komen tot revolutionaire conclusies.

Deze tekst werd wekenlang bediscussieerd in de afdelingen en zal ook in de toekomst een werkinstrument blijven voor onze leden en sympathisanten. Hij werd, in overeenstemming met de marxistische traditie, geschreven in een polemische stijl. Dikwijls worden onze analyses en ons programma er verduidelijkt aan de hand van vergelijkingen met en kritieken op de analyses en programma’s van andere linkse organisaties. Dat is niet omdat we andere linkse politieke formaties willen verketteren, maar omdat het gemakkelijker is de nuances in onze standpunten en analyses op te helderen door een vergelijk met andere linkse analyses en standpunten. We beperken dit soort polemieken echter tot de teksten gericht op diegenen die min of meer ervaring hebben met marxistische geschriften. In ons publieke materiaal, of toch de publicaties bestemd voor bredere lagen, vermijden we dit soort polemieken omdat het er daar eerder op aan komt de burgerlijke stromingen te bekritiseren en te weerleggen.

Organisatorische resolutie

Aan de politieke analyse op de conferentie werden uiteraard organisatoriche conclusies gekoppeld. We evalueerden onze interventies in de anti-globaliseringsbeweging, de anti-oorlogsbeweging, de strijd tegen racisme en fascisme en onze deelname aan de verkiezingen. Onder jongeren heeft LSP-MAS een unieke positie opgebouwd. Een verdere groei zal echter afhankelijk zijn van de mate waarin we ook onder de arbeiders een soortgelijke positie kunnen uitbouwen. Uiteraard blijft jongerenwerk een belangrijk aspect van onze werking en we zullen dit interventieterrein blijven uitbouwen. Voortaan zullen we echter ook meer aandacht besteden aan onze syndikale werking en het uitbouwen van LSP-MAS in de werkplaatsen.

De eerste stappen daartoe werden al gezet. Zowel in het ABVV als in het ACV hebben militanten van LSP-MAS in de voorbije maanden een intensieve activiteit aan de dag gelegd. Ze proberen systematisch om zoveel mogelijk collega’s te betrekken in de syndicale werking en ze te politiseren. Een vakbondsafgevaardigde put immers zijn kracht enkel uit de betrokkenheid van de basis. Sommige leden en sympathisanten zullen kandidaat zijn in de komende sociale verkiezingen. Onze kandidaten proberen deze verkiezingen te koppelen aan een programma voor actie en democratisering van de vakbonden en vermijden een kiesstrijd over koppen zonder inhoud. Tenslotte werd ook de interventie binnen de vakbonden in de openbare diensten besproken, juist omdat net daar in het najaar van volgend jaar de hardste klappen zullen vallen.

We hebben van de relatieve kalmte van de zomermaanden gebruik gemaakt om onze structuren te versterken. Ledenbijdragen worden strikter geïnd, financiële campagnes en de verkoop van Socialistisch Links beter opgevolgd en speciale leesgroepen werden opgezet om de kadervorming te versterken. Een aantal provinciale comités worden opgezet die de werking in de regio moeten politiseren en coördineren. Dat was nodig geworden omdat in de loop van het voorbije jaar afdelingen zijn volgelopen en nieuwe afdelingen werden opgericht.

LSP-MAS zal ook volgend jaar deelnemen aan de Europese en de regionale verkiezingen. Wij staan open voor bredere initiatieven als die echt iets vertegenwoordigen, zoniet zullen we zeker in Vlaanderen, maar wellicht zelfs in Wallonië eigen lijsten indienen. Onze bedoeling zal ook deze keer niet zozeer het behalen van een goed stemresultaat zijn, maar de opbouw van LSP-MAS door het opzetten van werkingen in steden en gemeenten waar we op dit ogenblik nog niet vertegenwoordigd zijn.

Internationale werking

LSP-MAS maakt deel uit van een internationale revolutionair socialistische partij, genaamd CWI, Committee for a Workers’ International, met afdelingen in 36 landen en 5 continenten. Een vertegenwoordiger van het Internationaal Secretariaat gaf een verslag van onze werking in landen als Nigeria, Zuid-Afrika, Brazilië, Pakistan, Kazachstan, maar ook de VS, Japan, Australië etc…Vooral in Europa hebben onze afdelingen tijdens het voorbije jaar een forse groei gekend. Dat is uiteraard het gevolg van toenemende klassestrijd in Europa en natuurlijk ook van onze interventies in de anti-oorlogsbeweging. Later deze maand grijpt een internationale vergadering plaats waarvan we verslagen zullen publiceren op onze website.

De conferentie in cijfers

Met 134 deelnemers uit 17 afdelingen was deze conferentie veruit de grootste uit de geschiedenis van onze stroming in België. Vooral de aanwezigheid van een dertigtal franstalige leden en sympathisanten weerspiegelde de groei van de MAS in Wallonië en Brussel. Op de conferentie zelf zijn 7 sympathisanten aangesloten. Er werd voor 450 euro aan boeken en brochures verkocht en de financiële oproep leverde 7.750 euro op. De maandelijkse ledenbijdragen werden met 200 euro verhoogd.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist