Nederland: verzet tegen sociaal akkoord

Deze herfst zijn we massaal in verzet gekomen tegen de regering Balkenende 2, die zich voorgenomen heeft alles af te breken wat Nederland nog een beetje sociaal maakte. De vakbondstop is echter weer gaan onderhandelen, en wat is het resultaat? Dat is een “sociaal” akkoord waarin de meeste verslechteringen overeind blijven staan. Stem tegen deze uitverkoop!

Pamflet van Offensief

De regering heeft slechts kleine toegevingen gedaan, het merendeel van de verslechteringen van VUT, prepensioen, WAO en WW blijft overeind staan (zie kader). Daarnaast breekt deze regering nog veel meer af waar niet eens over onderhandeld is: werktijden, werkomstandigheden, zorg, onderwijs, openbaar vervoer, volkshuisvesting….. De werkloosheid blijft stijgen, en het leven is sinds de invoering van de euro peperduur geworden. We moeten steeds langer en harder werken (40 uur per week); we moeten steeds meer ziekenfondspremie betalen terwijl we steeds minder vergoed krijgen; de armoede neemt toe, meer en meer mensen worden hun huis uitgezet omdat ze hun huur of hypotheek niet meer kunnen betalen. Er worden zelfs weer voedselbanken ingesteld….. Ouderen in verzorgingstehuizen lopen in luiers rond, omdat er geen personeel genoeg is om ze naar de WC te brengen. Voor de jongeren is er geen werk, onderwijs wordt steeds duurder.

De regering Balkenende wil de crisis van hun kapitalistisch systeem afwentelen op de gewone mensen. Ondertussen worden de rijken rijker. De kranten staan vol van graaiende topambtenaren en frauderende ondernemers. In 2004 nam het vermogen van de 500 rijkste Nederlanders met 7,9 procent toe tot 97,4 miljard euro!

De wil bij gewone arbeiders en jongeren is er om terug te vechten. De overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking moet deze regering niet meer. Dat is gebleken uit opiniepeilingen, maar meer nog uit de acties. Het was echter pas onder druk van de basis dat de vakbonden in actie kwamen. Daarna is vanuit vakbondsactivisten meermalen aangedrongen op hardere acties. Op de kaderledenvergadering in Rotterdam op 20 oktober werd een unaniem een motie aangenomen voor een algemene 24 urenstaking in december. Maar de vakbondstop gaf hier geen gehoor aan, en keerde terug naar de onderhandelingstafel. Maar een oude wet luidt dat je niet kan winnen aan de onderhandelingstafel wat je niet eerst op het slagveld gewonnen hebt. Balkenende en co. zullen geen echte concessies doen voor ze hier door harde strijd toe gedwongen worden. Het resultaat van de onderhandelingen is dan ook dat wij fors inleveren, hooguit wat minder dan de regering oorspronkelijk van plan was.

Zonder strijd was het dus nog slechter geweest; maar als we de strijd hadden voortgezet hadden we véél meer kunnen bereiken: we hadden de regering kunnen laten vallen.

De leden van de FNV moeten nog geraadpleegd worden over dit akkoord. We zullen campagne moeten voeren voor een duidelijk ‘Nee’ tegen dit slechte akkoord. De vakbondstop, de regering en de media zullen zeggen dat er geen alternatief is. Dat is er wel: de acties opnieuw opstarten op een hoger niveua: naar een algemene 24-urenstaking als volgende stap. Deze regering moet weg!

SOCIAAL AKKOORD: half ei of lege dop?

De belangrijkste feiten op een rijtje:

* De vakbeweging blijft zich schikken in het poldermodel: " De afspraken van vannacht zijn gebaseerd op onderling vertrouwen"; J.P. Balkenende (CDA).

* VUT/Prepensioen: De fiscale aftrek vervalt op 01-01-2006, uitgezonderd de groep die op 01-01-2005 ouder dan 50 is.

* Met een Levensloopregeling mag je 2,1 jaar ipv 1,5 jaar sparen, zelfs 183 euro belastingvrij per jaar extra.

* 40 dienstjaren blijft gehandhaafd als pensioengerechtigde leeftijd, 40 pensioenjaar als eindloon.

* Alleen duurzame arbeidsongeschikten en zieken met gering kans van herstel mogen in de WAO. Iedereen onder de 50 wordt herkeurd. De WGA-premie (Wet Gedeeltelijke Arbeidsongeschiktheid) wordt een fifty-fifty regeling (werknemers gaan meer betalen).

* De komende 2 jaar mogen de lonen per jaar met 1,25% stijgen in de contractsector. Ambtenaren en uitkeringsgerechtigen krijgen er de komende 2 jaar niets bij, oftewel 0%.

* De afschaffing van het tweede WW-jaar wordt uitgesteld tot 01-04-2005. Ook blijft de ‘kantonrechtersformule’ tot die tijd gehandhaafd. In de SER mag iets anders worden verzonnen, als er maar 350 miljoen euro wordt bezuinigd.

* In de franchise-regelingen (het verschil tussen het eindloon van het pensioenstelsel minus het AOW bedrag) zullen een aantal technische aanpassingen in het fiscale stelsel worden gemaakt, op basis van gelijkblijvend volume.

* De vakbonden verbinden zich aan de Lissabon strategie; flexibilisering, afbraak sociale voorzieningen en verlaging van de arbeidskosten.

Conclusie: de landelijke 24-urenstaking is afgeblazen, de regering zit er nog, de bezuinigingen en afbraak gaan hoewel afgezwakt, door. Stemadvies: afwijzen

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist