Massabeweging nodig om te winnen – organiseren voor een socialistisch programma

De parlementsverkiezingen van december kunnen een historisch keerpunt vormen. Het is een kans om een massabeweging op te bouwen om een samenleving te eisen gericht op de belangen van de meerderheid van de bevolking. Het is een kans om de Tories eruit te schoppen en Jeremy Corbyn premier te maken.

Verklaring door Socialist Alternative, onze zusterorganisatie in Engeland, Wales & Schotland

Corbyn kan deze verkiezing winnen. Om dat te doen moet hij rechtstreeks met de arbeidersklasse en jongeren spreken met een duidelijk programma dat het leven van de meerderheid van de bevolking verandert. Toen Corbyn zijn verkiezingscampagne lanceerde, riep hij opvallend op tot ‘echte verandering’. De echte verandering die we nodig hebben is een socialistische verandering.

Er moet een einde komen aan de besparingen. Tien jaar van Tory brutaliteit heeft een groeiend deel van de bevolking bij de voedselbank doen belanden. Bijna vier miljoen kinderen leven in armoede. Werkenden hebben een decennium van loonmatiging doorstaan. Jongeren worden geconfronteerd met een schuldenlast en een huisvestingscrisis. Elke generatie heeft te kampen met toenemende problemen rond geestelijke gezondheid: de symptomen van een zieke samenleving.

Ondertussen wordt de nationale zorgdienst NHS beetje bij beetje verkocht aan de hoogste bieder. En de klimaatafbraak bedreigt de toekomst van onze planeet.

Toch is er in onze samenleving een enorme rijkdom. Rijkdom die voor het overgrote deel geconcentreerd is in de handen van een kleine rijke elite. Het zijn deze rijke enkelingen – de kapitalistische klasse – die eigenaar zijn van en controle hebben over de enorme monopolies die onze economie domineren, en in het verlengde daarvan het leven van miljoenen mensen. Zij betalen nauwelijks belasting. Ze vervuilen de aarde. En nu willen ze onze openbare diensten verder afbouwen en privatiseren.

Hun klasse is momenteel goed vertegenwoordigd in het parlement. Hun vertegenwoordigers zitten niet alleen op de Tory-banken. Ze hebben betrouwbare vertegenwoordigers bij de Schotse nationalisten van SNP. En ze hebben nog meer verkozenen op de banken van Labour. Die wachten geduldig en volhardend om Cobyn te ondermijnen en uiteindelijk uit te schakelen.

Deze verkiezing is een kans om de kapitalistische klasse een harde klap toe te brengen. Het is hun macht die moet worden aangevochten. Het is hun systeem – het kapitalisme – dat de aarde schaadt, de lonen drukt, onderdrukking op basis van ras, geslacht, seksualiteit, … genereert en in stand houdt.

Boris moet weg!

Boris Johnson – de door Eton opgeleide multimiljonair – wil ons belachelijk genoeg laten geloven dat hij een anti-establishment figuur is. Hij beweert het volk te vertegenwoordigen in een wedstrijd van ‘het volk versus het parlement’.  Maar wat weet deze Tory van het leven onder besparingen?

Het beste tegengif voor deze leugens is niet de verdediging van een parlement dat volgestopt is met bevoorrechte, pro-kapitalistische politici. In plaats daarvan moet Corbyn deze verkiezingen gebruiken voor een strijd van ‘het volk versus de 0,1% superrijken’. Hij moet de arbeidersklasse mobiliseren, samen met de jongeren, om te strijden voor een alternatief voor besparingen en ellende.

Corbyn staat voor de taak om een programma te verdedigen dat de arbeidersklasse over de kloof tussen Leave en Remain heen kan verenigen. De maanden van parlementair geruzie en spelletjes over Brexit leiden terecht tot afkeer onder de gewone mensen. De meesten begrijpen instinctief dat het in de eerste plaats gaat om twee vleugels van een bevoorrechte elite die ruzie maakt over welke handelsregelingen het gunstigst zijn voor het grootkapitaal.

De stem van de werkenden was afwezig in dit debat. Maar Corbyn heeft de mogelijkheid om daar verandering in te brengen. Hij moet moedig duidelijk maken dat deze verkiezing niet weer een Brexit-referendum is. Het moet een referendum over besparingen worden – over tien jaar wreed en rampzalig Tory-regime. En wat meer is, hij moet zijn anti-besparingsprogramma koppelen aan een proactieve, internationalistische en sterk antiracistische benadering van de kwestie van het verlaten van de EU.

Rode lijnen van de EU

Corbyn moet duidelijk zijn dat een Labour-regering in de heropende EU-onderhandelingen de belangen van de werkenden en hun gezinnen als rode lijnen zal vaststellen. Dat hij weigert in te stemmen met de talloze neoliberale verdragen die momenteel door de EU zijn geïnstitutionaliseerd en die tegen de arbeidersklasse indruisen. Dit zijn verdragen die worden gebruikt om de rechten van werkenden te ondermijnen en een race naar de bodem te creëren. Het gaat onder meer om de richtlijn inzake gedetacheerde werknemers, beperkingen op staatssteun en mededingingswetten die belemmeringen opwerpen – die een regering van de arbeidersklasse zou moeten trotseren – voor de renationalisatie van geprivatiseerde openbare diensten.

Bovendien zou Corbyn een standpunt moeten brengen dat internationalistisch is. Dit standpunt moet ingaan tegen de verachtelijke wreedheid waarbij migrerende werknemers achterin vrachtwagens omkomen. Het echte alternatief voor de huidige EU-bazenclub is niet een of andere Little Englander-fantasie. Het is een Europa voor werkenden en hun gezinnen – een socialistisch Europa. We leven op een continent dat de afgelopen tien jaar massaal protest en strijd tegen besparingen kende. Een Britse regering die een anti-besparingsprogramma ten uitvoer legt en beroep doet op de massa’s van Europa om dit programma te steunen, zou de katalysator kunnen zijn voor bewegingen en opstanden doorheen het continent.

Corbyn heeft dus werk te doen. Maar deze verkiezing mag niet alleen over hem als individu gaan. Want wat de uitkomst op 12 december ook moge zijn, we weten dat de strijd dan nog niet voorbij is. Mocht Corbyn winnen, dan zal hij onmiddellijk geconfronteerd worden met de toorn van een kapitalistische klasse die haar winsten wil beschermen en haar voorrechten wil verdedigen. En als Corbyn alleen op het parlement vertrouwt om hem te verdedigen tegen dergelijke krachten zal hij bijzonder kwetsbaar zijn.

Werkenden en hun gezinnen mobiliseren

De geschiedenis wordt niet alleen in de parlementaire kamers van Westminster gemaakt. De arbeidersklasse heeft een enorme potentiële macht. Het zijn immers de arbeiders die de grondstoffen van de wereld omzetten in goederen die mensen kunnen gebruiken, die goederen over de hele wereld verdelen, die alle diensten leveren die de maatschappij draaiende houden. Dus als we collectief handelen, hebben we de kracht om een rol te spelen in de geschiedenis – om actoren van verandering te zijn.

We moeten deze verkiezingen gebruiken om een beweging op te bouwen die niet alleen op deze campagne gericht is. De verkiezingen van 2017 gaven een idee van wat er mogelijk is. We hebben behoefte aan massabijeenkomsten in steden in het hele land. Er moeten ook massale campagnemomenten worden georganiseerd.

Het is positief dat werkenden van Royal Mail, van universiteiten en in een hele reeks lokale conflicten tijdens deze campagne in staking gingen of zullen gaan. Het is van vitaal belang dat deze acties doorgezet worden. In feite zouden de vakbonden centraal moeten staan bij de opbouw van deze beweging. Deze geschillen zouden tijdens de campagne centraal kunnen staan, waardoor het vertrouwen van de werkenden in heel Groot-Brittannië wordt vergroot en belangrijke eisen centraal in het debat komen. Het is positief dat Corbyn, in een tijd waarin het postpersoneel onder vuur ligt, beloofde om de post samen met het spoor en het water te renationaliseren. Die verklaring kwam er meteen bij het begin van zijn verkiezingscampagne.

Uiteindelijk moeten we een massabeweging opbouwen die Corbyn ertoe kan aanzetten verder te gaan dan zijn huidige, positieve programma. De geschiedenis waarschuwt ons dat de kapitalistische klasse niets zal onbenut laten om hun rijkdom en macht te beschermen. Economische sabotage – dreigende verplaatsing van banen uit het land, kapitaalvlucht en meer – zou de waarschijnlijke reactie zijn op plannen voor grootschalige hernationalisatie.

Sabotage

Corbyn moet maatregelen nemen om de arbeidersklasse te beschermen tegen de gevolgen ervan. Dat vereist de bereidheid om maatregelen te nemen die verder gaan dan de kapitalistische beperkingen. Het betekent dat de banken moeten worden genationaliseerd en de controle over de kapitaalstromen moet worden overgenomen. Het betekent dat we bereid zijn om de belangrijkste macht van de kapitalistische klasse aan te vechten: hun controle over de economie. Dit betekent dat we verder gaan dan de renationalisatie van enkele geprivatiseerde diensten en dat we de grote monopolies, die momenteel onze economie domineren, onder democratische controle en beheer van de arbeidersklasse nemen. Compensatie kan alleen worden betaald aan aandeelhouders op basis van bewezen behoefte.

Uiteindelijk betekent dit alles dat Corbyn zich voor zijn macht en gezag niet zozeer op het parlement baseert, maar op een georganiseerde, gemobiliseerde en bewuste arbeidersklasse, die op democratische wijze deelneemt aan het uitstippelen van de weg voorwaarts en in staat is haar eigen lot te controleren.

Op deze basis zou het mogelijk zijn om het leven van miljoenen mensen te veranderen. Het zou ons de mogelijkheid geven om op democratische wijze de economie te plannen gericht op de behoeften en wensen van de meerderheid. Het zou een samenleving zijn die het potentieel heeft om een baken te zijn voor werkenden en hun gezinnen in Europa en de wereld.

Corbyn heeft in zijn openingstoespraak gewezen op de noodzaak van een groene industriële revolutie. De crisis waarmee onze planeet wordt geconfronteerd, betekent dat we geen tijd te verliezen hebben. Corbyn moet rekening houden met de slogan die weerklinkt op de massale klimaatstakingen van scholieren: we hebben systeemverandering nodig! Dat betekent dat we een einde maken aan dit rampzalige kapitalistische systeem dat fundamenteel gebaseerd is op de uitbuiting van mensen en de planeet, en het vervangen door een socialistische samenleving voor de miljoenen mensen.

Socialist Alternative zal deelnemen aan deze verkiezingscampagne in de strijd voor een door Corbyn geleide regering. Maar daar zullen we het niet bij laten. We zullen ons organiseren om een beweging op te bouwen die kan vechten voor de socialistische verandering die onze samenleving zo hard nodig heeft. Het is een beweging die verder zal moeten gaan na 12 december – wie de verkiezingen ook wint. Sluit je aan bij ons!

Wij zeggen:

  • Tories out! Voor een door Corbyn geleide Labour-regering om een einde te maken aan de besparingen.
  • Bouw een massabeweging – Corbyn moet de werkende klasse mobiliseren in de strijd om Johnson eruit te schoppen en zich voor te bereiden op wat daarna komt.
  • Zet de vakbonden centraal in de campagne – steun aan stakende werkenden bij Royal Mail, universiteiten en in lokale conflicten.
  • Geen toegevingen aan pro-kapitalistische Blairistische politici – Corbyn moet zich sterk maken voor socialistisch beleid.
  • Verenig arbeiders – aanhangers van Leave en aanhangers van Remain – met een pro-werkende klasse, internationalistische benadering van de Brexit-kwestie.
  • Bestrijd de klimaatcrisis. We hebben systeemverandering nodig.
  • Organiseer je om te vechten voor socialisme. Zoek de rijkdom bij de 1% rijksten door de grote monopolies die onze economie domineren te nationaliseren.