In deze rubriek brengen we nieuws vanuit LSP zelf. We willen plaats bieden voor korte verslagen van acties, campagnemomenten, … Er worden aankondigingen gedaan of verslagen gegeven van bijeenkomsten. We willen ook aangeven wat de prioriteiten in de komende dagen en weken zijn.Jongerenwerking gestart

Het nieuwe academiejaar is gestart en dus ook de werking van de Actief Linkse Studenten. We hielden reeds de eerste activiteiten in Gent, Antwerpen, Brussel, Luik, … In Gent waren er al verschillende meetings, de voorbije week nog over de massastrijd in Hongkong, met onder meer een videogetuigenis door een kameraad in Hongkong. In Antwerpen was er een startmeeting waarop Frans en Tine de werking en thema’s van ALS toelichtten. Op meetings in Gent en Luik werd een solidariteitsfoto gemaakt met het protest in Hongkong, meer bepaald tegen het ontslag van Nathan Leung, een activist die door bankengigant HSBC werd afgedankt wegens deelname aan de algemene staking begin september en wegens zijn oproep tot het vormen van een vakbond in de sector.

Gent

Luik

Deze week is er in Gent een nieuwe meeting over socialisme en de rol ervan in de strijd vandaag.


Dendermonde. Meeting: waarom de crisis steeds terugkeert

De laatste maanden horen we telkens weer de kreten van economen en regeringsleiders dat er een economische crisis om de hoek schuilt. Overal ter wereld vertraagt de economische groei, met handelsoorlogen en protectionisme tot gevolg. 

De multinationals en hun politieke poppen in de regeringen geven enkel oplossingen die erop neerkomen dat gewone mensen nogmaals zullen moeten opdraaien voor de kosten van de op handen zijnde crisis. Dit zal ten koste zijn van onze sociale voorzieningen; onderwijs, openbaar vervoer, ziekenhuizen, kinderopvang, klimaatinvesteringen en overheidsdiensten. Dit terwijl de winsten van een kleine minderheid zullen behouden blijven.

Op dit moment bezitten de 42 rijkste mannen op onze planeet evenveel als de 3.6 miljard armsten. Wereldwijd werd 15 triljoen dollar aan zogezegde investeringen geparkeerd in belastingparadijzen. In vergelijking werd er internationaal slechts 20 miljoen verzameld om de branden in het Amazonewoud te stoppen, een peulschil. In België werd in 2016 alleen al 221 miljard naar belastingparadijzen versluisd. Dit bewijst dat de rijkdom die nodig is om iedereen ter wereld te voorzien van een degelijk leven weldegelijk aanwezig is. Het is de steeds groter wordende winsthonger van een kleine elite die dit tegenhoudt. Uitspraken dat investeringen in klimaat en in onze sociale zekerheid; werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, kindergeld, ziekenfondsen e.d. onbetaalbaar zijn, krijgen hierdoor een zeer bittere nasmaak en zijn kortweg wraakroepend.

Het is op deze sociale bloedbaden dat extreem-rechtse groepen aan kracht winnen. Zij houden de werkelijke schuldigen van opeenvolgende crisissen buiten schot door de schuld te leggen bij de zwakkeren in deze samenleving en iedereen die voor een betere wereld opkomt. Deze vormen van racisme, discriminatie gepaard met online en fysieke intimidatie nemen steeds meer toe. De recente aanvallen van extreemrechtse jongeren op Pukkelpop zijn daar nogmaals bewijs van.

De recente verkiezingsoverwinning van Vlaams Belang geeft walgelijke elitaire racisten en seksisten meer zelfvertrouwen maar die overwinning komt niet uit het niets. Ze is het gevolg van jaren van besparingen na de crisis van 2008 en de onvrede onder de bevolking over het gebrek aan degelijke, sociale oplossingen voor de terugkerende en steeds groter wordende problemen. De traditionele partijen vinden simpelweg geen oplossingen.

Of het nu 1929, 2008 of 2019 is, de redenen voor de crisis zijn structureel en kunnen enkel structureel opgelost worden. Het kapitalisme als systeem heeft bewezen niet te werken. Een kleine bovenlaag van aandeelhouders en rijke industriëlen verrijkt zich op de miserie van de meerderheid van de bevolking. Jongeren en werkenden kunnen samen van onderuit het verschil maken. Enkel een socialistische economie, weg van de winsthonger van een rijke elite, kan deze crisissen een halt toe roepen.

meeting zaterdag 26 oktober 2019 om 15 uur
CC Belgica – Groene Zaal
Kerkstraat 24 – 9200 Dendermonde


LSP-congres: 15 tot 17 november

Om de twee jaar organiseert de Linkse Socialistische Partij een nationaal congres, met afgevaardigden en leden van alle afdelingen in België. Elk congres is een belangrijke gebeurtenis voor ons: het is de basis van de democratische besluitvorming in onze organisatie.

door Stéphane Delcros

We beschikken niet over verkozenen, maar organiseren ons wel als partij: een structuur die leden bijeenbrengt rond een gezamenlijke politieke doelstelling. We willen veranderen van systeem en bouwen aan een democratisch socialistische samenleving. LSP wil een belangrijke rol spelen in sociale strijd, in het bijzonder die van de werkenden. Die vormen immers de motor van verandering. We combineren die benadering met een aanwezigheid op het politieke terrein om overwinningen te bekomen en als klankbord voor strijdbewegingen. We nemen actief deel aan de heropbouw van de instrumenten waarmee de werkende klasse haar belangen kan verdedigen. Dat doen we door een socialistisch programma naar voren te schuiven.

Wat bespreken we op een congres?

Voor ons is een congres een gelegenheid om collectief te discussiëren over een marxistische analyse van recente ontwikkelingen en economische, politieke en sociale vooruitzichten in de wereld en specifiek in België. Daaruit trekken we conclusies voor de richting van ons militante werk en de opbouw van onze partij.

Onze vaste lezers weten dat het internationale aspect van ons werk deel uitmaakt van het DNA van onze partij. Bijna een jaar geleden begon een grote discussie in onze internationale organisatie. Er dient zich een nieuwe periode aan voor onze wereldpartij. In augustus was er een belangrijke bijeenkomst van het Internationaal Uitvoerend Comité en begin 2020 volgt een wereldcongres van het Committee for a Workers’ International (CWI). De ontwikkelingen in het CWI, maar ook de belangrijkste schokken in de wereldsituatie, zullen uiteraard aan bod komen op ons congres in november.

We gaan met vertrouwen de strijd aan, onder meer tegen racisme en extreemrechts of nog tegen de onderdrukking van vrouwen, in de massale jongerenopstand tegen klimaatverandering, in syndicale strijd en in het verzet tegen het besparingsbeleid dat voorbereid wordt door de (toekomstige) regeringen in ons land. We doen dit met een partij die zich de afgelopen jaren versterkt heeft (en dit verder wil doen), onder meer wat onze syndicale positie betreft.

Congres als conclusie van een discussieproces

Een LSP-congres beperkt zich niet tot een tweedaagse bijeenkomst. Het beperkt zich evenmin tot de zes weken van discussie over evaluatie- en perspectieventeksten in de afdelingen. Onze analyses en de daaruit voortvloeiende taken en prioriteiten worden dagelijks voorbereid op basis van concrete ervaringen. In de periode voor ons tweejaarlijks congres wordt echter de aandacht gevestigd op onze analyses, hebben we extra aandacht voor de periode waarin we ons bevinden, gaan we de meest waarschijnlijke perspectieven na en bespreken we collectief hoe we erop reageren op vlak van programma, strategie, tactieken en benadering op basis van prioriteiten. Het congres stelt ons in staat om deze discussies en de conclusies ervan te formaliseren en een collectieve leiding te verkiezen die deze de komende twee jaar moet toepassen en verfijnen.

Waarover wordt gestemd en wie kan stemmen?

Er zal gestemd worden over de teksten en amendementen, alsook over de collectieve LSP-leiding voor de komende twee jaar. Het Nationaal Comité bestaat uit een veertigtal leden die vier keer per jaar gedurende een heel weekend bijeenkomen om de politieke situatie en onze activiteiten te bespreken. Binnen het Nationaal Comité wordt een Uitvoerend Bureau gekozen om de dagelijkse leiding van de partij te coördineren.

Begin november kiezen de LSP-leden de afgevaardigden van hun afdelingen voor het congres. Het zijn deze vertegenwoordigers die met een niet-bindend mandaat een effectieve stem hebben op het congres. Andere leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan het congres en een adviserende stem uit te brengen. Om te kunnen stemmen, zowel in de afdeling als op het congres, moet een lid ten minste gedurende de drie maanden voorafgaand aan het congres in orde zijn met de ledenbijdrage. In de aanloop naar het congres voeren we een campagne om wie onregelmatig betaalt elke maand lidgeld te laten betalen. Op het congres is er ook een financiële oproep met daarin een oproep om de ledenbijdrage te verhogen. Dat is nodig om onze recente en toekomstige investeringen in onze syndicale werking, onze jongerenwerking, in de strijd tegen seksisme en in het internationaal werk van LSP te financieren.

  • Het Intern Bulletin voor de leden met de perspectieventekst is in de loop van de komende week beschikbaar op de afdelingen.