Mars tegen seksisme vorig jaar in Gent

8 maart moet aangegrepen worden om de beste tradities van de georganiseerde arbeidersbeweging te herstellen. Met campagne ROSA organiseren we marsen tegen seksisme en asociaal beleid. Daarnaast nemen we deel aan verschillende acties, voornamelijk syndicale acties, om reële stappen vooruit te eisen in de emancipatie van vrouwen.

Door Emily Burns, nationale coördinatrice ROSA

Leden van LSP die vakbondsafgevaardigde zijn hebben hun delegatie voorgesteld om actie te voeren naar aanleiding van 8 maart en om de internationale vrouwendag terug als dag van strijd op de agenda te zetten, in plaats van als een dag om vrouwen te bedanken. In een aantal bedrijven worden de werkenden in de middagpauze uitgenodigd in het syndicaal lokaal om er te discussiëren over de strijd tegen onderdrukking of wordt er samen vertrokken naar de betoging op het einde van de dag. Campagne ROSA is uitgenodigd om het woord te nemen bij een Walkout van personeelsleden en jongeren aan de VUB, de UGent en het ziekenhuis Brugmann in Brussel waar de militanten van ACOD-LRB (Lokale en regionale besturen) een offensieve strijd voeren voor 10% verhoging van de loonbarema’s en dit in een sector waar vrouwen de grote meerderheid vormen. We zullen ook aanwezig zijn op de vakbondsbijeenkomst aan het Centraal Station in Brussel in de namiddag van 8 maart. Daarbij zullen we tussenkomen met onder meer onze krant, waarin een dossier aan 8 maart is gewijd.

Waar we sprekers hebben, zullen deze nadruk leggen op de nood aan een hoger minimumloon van 14 euro per uur en een minimumpension van 1.500 euro per maand, naast een individualisering van sociale uitkering en optrekking ervan tot boven de armoedegrens om de economische onafhankelijkheid van vrouwen en de strijd tegen de veralgemening van laagbetaalde jobs centraal te stellen. Er is ook nood aan een collectieve arbeidsduurvermindering tot 30 uur per week, zonder loonverlies, met bijkomende aanwervingen en verlaging van de werkdruk om de combinatie werk, gezin en ontspanning mogelijk te maken. We blijven hameren op de noodzaak van massaal meer publieke middelen voor onderwijs, zorg en de sociale sector, de bouw van sociale woningen en publieke kinderopvang om te strijden tegen de dubbele dagtaak. We zullen het hebben over de nood aan niet-heteronormatieve seksuele opvoeding waarin gesproken wordt over toestemming, gender, … en het recht op abortus en betaalbare contraceptie. We herinneren eraan dat vooruitgang op vlak van vrouwenrechten het resultaat is van strijd door de volledige arbeidersbeweging en de centrale rol die de vakbonden in deze strijd moeten spelen.

Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Iraanse revolutie – Lees hier ons dossier over de Iraanse revolutie– zullen we deelnemen aan een actie voor de Iraanse ambassade in Brussel. In onze toespraak daar zullen we benadrukken dat vrouwen zelf moeten kunnen beslissen over hun lichaam en zich moeten kunnen organiseren op hun werkplaats, wat in Iran niet het geval is. We zullen er benadrukken dat de strijd voor de emancipatie van vrouwen in Iran, net als de strijd voor de emancipatie van de volledige arbeidersklasse, enkel mogelijk is door de vestiging van een socialistische samenleving en daartoe is de eenheid van de werkende klasse essentieel.

Het hoogtepunt van de dag worden de betogingen tegen seksisme en het asociaal beleid. In Brussel organiseren we deze betoging samen met de Wereldvrouwenmars. In Gent dragen we het initiatief zelf. Een groep jonge leden van ROSA in Kortrijk organiseert een eigen mars. We voerden campagne aan de universiteiten, middelbare scholen en in de klimaatbeweging. In deze beweging leggen heel wat jongeren het verband tussen de strijd tegen seksisme en die voor het klimaat. We zullen dat verband zelf benadrukken in de klimaatacties op de dag voor 8 maart. Onderdrukking, seksisme, asociaal beleid en rampzalige klimaatveranderingen worden veroorzaakt door een zelfde schuldige: het kapitalisme. We moeten opkomen voor een socialistische samenleving. We hebben ook pamfletten verspreid aan een reeks werkplaatsen. Twee vakbondscentrales hebben campagne ROSA uitgenodigd om te spreken met tientallen delegees en onze benadering voor te stellen in voorbereiding op een strijdbare 8 maart. Jongeren en werkenden, ondersteund door de vakbondsorganisaties, zullen in grote getale betogen ook al valt 8 maart dit jaar op een vrijdag in een schoolvakantie.