Stem PVDA, sluit aan bij LSP – Voor een consequent en strijdbaar links alternatief

De uitdaging voor de lokale verkiezingen is erg groot in Antwerpen. Het is in Antwerpen dat de basis gelegd werd voor de rechtse federale en regionale regeringen. Komt er na zes jaar een einde aan het bewind van De Wever of krijgen we nogmaals zes jaar rechts bestuur? In dat laatste geval is de kans groter dat de huidige regering na 2019 doorgaat.

>> PDF van dit pamflet

Zes jaar rechts beleid in Antwerpen betekent dat alle tekorten nog groter geworden zijn. Ondertussen staan 22.000 mensen op de wachtlijst voor sociale huisvesting. De poging om delen van het sociaal werk uit te besteden aan G4S mislukte, onder meer door protest ertegen. Maar ondertussen werd wel gesnoeid in het sociaal aanbod. Er werd bespaard op gemeentepersoneel. Het stadsbestuur zaaide verdeeldheid door bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten. Nog eens zes jaar van dit bewind zou rampzalig zijn voor het sociaal weefsel.

Jammer genoeg is die kans reëel. Er was verzet tegen het stadsbestuur, maar dit bleef veelal beperkt tot geïsoleerde thema’s waarbij zowel de politieke oppositie als de vakbonden onvoldoende deden om het te veralgemenen tot een breed gedragen beweging rond offensieve eisen. Zowel rond mobiliteit als de sociale sector dienden zich nochtans kansen aan.

Voor rechts is het Antwerps resultaat erg belangrijk, het is een test voor De Wever en zijn strategie van rechtse regeringen. Daartegenover is er nood aan een sterke en consequente linkerzijde. De PVDA is daar het best voor geplaatst en wij roepen bijgevolg op om voor PVDA te stemmen. We doen dat op basis van ons programma voor een massaal publiek investeringsplan met de bouw van 22.000 sociale wooneenheden, scholen, kinderopvang, … ; invoering van de 30-urenweek zonder loonverlies met bijkomende aanwervingen bij de stad; gratis en degelijk openbaar vervoer. Een beleid dat vertrekt van de sociale noden en behoeften botst met het kapitalisme. Bouw met ons aan een sterke Linkse Socialistische Partij om de strijd te versterken en de noodzaak van radicale en echt socialistische maatschappijverandering op de agenda te zetten.

[divider]

Gratis en degelijk openbaar vervoer

Ellenlange files, toename van het aantal ziektes door luchtvervuiling. Het mobiliteitsprobleem in Antwerpen is bijzonder groot. De afgelopen jaren was dit één van de meest gevoelige thema’s in de stad.

Er waren grote campagnes voor de overkapping van de ring en meer groen, voor propere lucht in de buurt van scholen, veilige fietsinfrastructuur, … Veel mensen zijn het beu dat ze zo vaak stilstaan op de weg.

Gerommel in de marge volstaat niet. Er moet massaal geïnvesteerd worden in collectief transport. Dat is nodig voor de mobiliteit, maar ook voor ons leefmilieu en dus onze gezondheid. In plaats van te investeren in openbaar vervoer, besparen de overheden er nu op. De problemen stapelen zich hierdoor op: tekort aan materieel en degelijke infrastructuur, duurdere tickets voor minder dienstverlening.

Dit moet stoppen. Het personeel van zowel de NMBS als De Lijn voerde regelmatig acties de voorbije jaren. De media probeerden de reizigers daartegen op te zetten. Nochtans lopen belangen van personeel en reizigers samen: we moeten opkomen voor meer en beter openbaar vervoer. Waarom dit niet meteen gratis maken voor reizigers? Vandaag worden onze belastingen rapper uitgedeeld aan grote bedrijven dan aan een dienst als openbaar vervoer.

Personeel en reizigers, samen sterk in de strijd voor meer en beter openbaar vervoer!

[divider]

Voor publiek sociaal werk

Armoede bestrijden door massaal programma van publieke investeringen in huisvesting en diensten

Eén op de zeven Vlamingen leeft in armoede. 28 procent van de Antwerpse kinderen tot drie jaar groeit op in armoede. Hulpverleners geven dagelijks het beste van zichzelf, maar tegen zo’n structurele ongelijkheid staan ze machteloos.

In plaats van het sociaal werk te ondersteunen en uit te breiden, gaat het bestuur onder N-VA-leiding voor een vermarkting en uitverkoop. In de daklozenopvang werd dit voorlopig gestopt, maar tegelijk werden de voorwaarden aangepast waardoor de dienstverlening afneemt.

Het bestuur richt zich tegen de zwaksten in de samenleving en al wie het voor hen opneemt. Er is nood aan actieve strijd voor massale investeringen in wat een publiek sociaal werk moet zijn.

Daarnaast is er nood aan een massabeweging waarmee we meer publieke middelen afdwingen om het hoofd te bieden aan de vele sociale tekorten op vlak van huisvesting, werkgelegenheid, onderwijs, openbare diensten, … Een radicaal investeringsplan voor minstens 22.000 bijkomende sociale wooneenheden (dat is hoeveel mensen er nu op een wachtlijst staan!), bijkomende scholen en diensten, arbeidsduurvermindering zonder loonverlies en met bijkomende aanwervingen voor het stedelijk personeel, … is het enige echte antwoord op armoede en de bijhorende sociale problemen.

[divider]

Tegen racisme, seksisme, homofobie
Alles wat ons verdeelt, verzwakt ons

Deze zomer was er homofoob geweld rond de Antwerp Pride. Racisme is eveneens sterk aanwezig in de stad. Daar moeten we tegenin gaan.

In een situatie van tekorten is het logisch dat veel mensen naar onder schoppen in plaats van naar boven terug te vechten. De vele tekorten worden nochtans niet door vluchtelingen of migranten veroorzaakt. Als er amper betaalbare huisvesting is, komt dit omdat de stad niet investeert in sociale huisvesting en het beleid overlaat aan de private markt waar enkel de winsten tellen en waar grote projectontwikkelaars vrij spel krijgen. De crisis is niet veroorzaakt door migranten, maar door speculanten en bankiers.

We moeten de echte verantwoordelijken voor de sociale problemen aanpakken. Regenboogvlaggen aan gebouwen van de stad of vage oproepen tot aandacht voor strijd tegen homofobie en racisme in het onderwijs volstaan niet. We moeten samen opkomen om meer middelen af te dwingen voor huisvesting, werk, onderwijs, …

[divider]

Het geld halen waar het zit

LSP denkt dat een links bestuur moet uitgaan van de noden die er in Antwerpen bestaan. Dat vereist massale investeringen.

Vandaag zijn de publieke investeringen door gemeenten in ons land afgenomen tot 3 miljard euro per jaar (tegenover 4 miljard in 2012). Alle publieke investeringen (gemeente, regio, federaal) zijn gezakt tot 2,2% van het BBP tegenover 5,5% begin jaren 1970. Het resultaat: falende infrastructuur en toenemende tekorten.

We moeten hiermee breken door massaal te investeren. Wie moet dat betalen? Niet de gewone werkende die steeds meer moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. We moeten de middelen zoeken waar ze zitten: onder meer bij de havenbazen en de diamantfraudeurs in Antwerpen. We zullen de middelen voor een links bestuur niet cadeau krijgen: er zal harde strijd voor nodig zijn. Een links bestuur in Antwerpen dat breekt met de besparingslogica van deze coalitie (en de vorige!) zou een voorbeeld zijn voor andere gemeenten en kan een front van ‘rebelse gemeenten’ opzetten.

Het kan een aanzet zijn tot een echt linkse regering die zich niet laat chanteren door de dictaten van besparen op de levensstandaard van de gewone werkenden en hun gezinnen om meer cadeaus uit te delen aan de superrijken. De 1% rijksten zijn rijker dan de armste helft van de wereldbevolking. Op hun inhaligheid staan geen grenzen.

Als we de beschikbare rijkdom anders willen verdelen, zullen we er met de gemeenschap democratische controle op moeten krijgen. Onder het kapitalisme is elke verworvenheid immers slechts tijdelijk, de winsthonger bedreigt steeds opnieuw onze levensstandaard. Belangrijke sectoren zoals bankwezen, energie, … moeten in publieke handen komen zodat een democratische planning van de economie mogelijk wordt. Dat is onderdeel van het socialistisch alternatief op het kapitalisme dat wij verdedigen.

[divider]

Nood aan consequent links alternatief

Waarom wij oproepen om PVDA te stemmen

Antwerpen heeft nood aan een consequent links alternatief. Wij denken dat de PVDA vandaag het best geplaatst is om die linkse stem te vertolken.

In tegenstelling tot SP.a en Groen nam de PVDA in het verleden geen deel aan coalities die een besparingsbeleid voerden. SP.a heeft nog steeds moeite om afstand te nemen van de decennia dat de partij in Antwerpen aan de macht was, waarbij het beleid van Patrick Janssens in grote lijnen werd verdergezet door de N-VA. Groen moest na de paarsgroene regering-Verhofstadt bijna van nul af aan herbeginnen. Hierdoor wordt het niet als een traditionele machtspartij gezien. Wij begrijpen de hoop om via Groen een antwoord op De Wever te bieden. Maar waar Groen deel is van het bestuur (in kartel met SP.a in Gent en met Vld in Mechelen), kwam er geen fundamentele verandering in het gevoerde beleid.

De PVDA was de afgelopen zes jaar aanwezig waar er acties gevoerd werden. Wat ons betreft, mag de PVDA gedurfder naar buiten komen met een project dat breekt met het besparingsbeleid en alternatieven op het kapitalisme naar voren brengt. In de opbouw van inclusieve bewegingen die stappen daartoe kunnen zetten, kan de PVDA een belangrijke voortrekkersrol spelen. Ondanks meningsverschillen roepen we op om PVDA te stemmen. Een stem als die van Raoul Hedebouw in het federaal parlement maakt dat onze bekommernissen rond onder meer de pensioenen ook daar weerklinken. Dat versterkt de arbeidersbeweging.

De linkerzijde versterken is een benadering die LSP in Antwerpen steeds heeft verdedigd. Vandaar onze eerdere deelname aan linkse eenheidsinitiatieven. In 2012 nam LSP deel aan de lijsten van Rood en eerder waren we betrokken bij het Comité Andere Politiek (CAP) dat in 2007 aan de verkiezingen deelnam. Voorheen nam LSP onder eigen naam deel. In de parlementsverkiezingen van 2014 riepen we net als nu op om PVDA te stemmen, ook al weigert die partij in te gaan op ons voorstel om met LSP-kandidaten de campagne te versterken.

Wij denken dat consequent links sterker staat als het samenwerkt met respect voor elkaars eigenheid. Dit zal nodig zijn in de opbouw van een actieve beweging die opkomt voor de belangen van de Antwerpse bevolking en die een krachtsverhouding opbouwt tegen de neoliberale citymarketeers die onze stad in de uitverkoop zetten of tegen de 1% die onze levensstandaard naar beneden laten trekken.

Sluit aan bij LSP

LSP is een actieve organisatie. We mogen politiek niet aan politiekers overlaten, maar moeten onszelf organiseren. Tegenover de dagelijkse stroom van propaganda van het establishment is er nood aan tegenstemmen. Wij dragen daaraan bij. Onze betrokkenheid in acties en campagnes is gebaseerd op collectieve discussie en betrokkenheid van onderuit. We houden wekelijkse politieke discussies die open staan voor alle leden en sympathisanten.

Leden en sympathisanten zijn bijzonder actief in tal van bewegingen op de werkvloer. Onder personeel van het openbaar vervoer, onderwijs, supermarkten, sociaal werk, … spelen leden een rol als voortrekkers. Jonge LSP’ers voeren strijd tegen racisme, seksisme, homofobie en alles wat ons verdeelt. Zo organiseerden we in maart 2017 een antiracistische betoging met 200 voornamelijk jongeren in Antwerpen. Onze antifascistische campagne Blokbuster nam ook andere initiatieven voor acties.

Op 8 maart 2018, de internationale vrouwendag, lagen we met de socialistische feministische campagne ROSA aan de basis van een strijdbare optocht met 150 aanwezigen in Antwerpen. We zijn ook actief in verschillende migrantengroepen – zoals Tamils uit Sri Lanka of Kasjmiri uit Pakistan – waarmee we samen in actie komen, maar ook deelnemen aan vakbondsacties rond pensioenen, lonen, … Samen staan we immers sterker.

Georganiseerd is onze impact groter. Ga met LSP in discussie rond ons programma van socialistische maatschappijverandering en de stappen die we in die richting kunnen zetten. Volg onze standpunten en analyses via ons maandblad, kom naar onze afdelingsvergaderingen en sluit je aan! Daarmee sluit je meteen aan bij een beweging die actief is op alle continenten. Zie: socialistworld.net. Het kapitalisme is internationaal, onze strijd ertegen moet dat ook zijn!