Stevig nationaal congres van de Actief Linkse Studenten

Op zaterdag 11 oktober vond het Nationaal Congres van de Actief Linkse Studenten plaats. Het was het eerste Nationaal Congres sinds de heroprichting van de studentenorganisatie midden jaren ’90. Het congres gaf de scherpe groei weer die ALS de voorbije jaren heeft meegemaakt, en toonde duidelijk dat we nu kunnen spreken van een stevige en goed geconsolideerde organisatie. Zo’n 60 studenten waren aanwezig, uit afdelingen overal in België, alsook een internationale delegatie uit Frankrijk en Groot-Brittannië. Op het congres werd gediscussieerd en uiteindelijk gestemd over een perspectieventekst, en over een nieuwe, nationale structuur en leiding voor de Actief Linkse Studenten.

Tim Joosen

Het congres had een aantal belangrijke taken te vervullen. Ten eerste was het nodig om duidelijk te stellen over de positie waarin ALS zich heden ten dage bevind, en wat de perspectieven zijn voor de toekomst. Het congres begon dan ook met een inleiding en een discussie over een perspectieventekst, die inging op de evolutie die het onderwijs, en in het bijzonder het hoger onderwijs, had gekend sinds de 2e Wereldoorlog. In dit overzicht werden duidelijk linken gelegd tussen de ontwikkelingen op onderwijsvlak, en de evoluties in de rest van de maatschappij.

Vooral het feit dat alle verworvenheden, sociale voorzieningen, rechten die studenten hebben aan de universiteiten en hogescholen, het resultaat zijn van de eisen en de strijd van de arbeidersbeweging kwam duidelijk naar voren. Ook is het duidelijk dat de burgerij internationaal gezien bezig is met een ongelooflijk offensief tegen al deze verworvenheden, en dat ook in België nog zware besparingsmaatregelen te verwachten zijn. ALS is zich bewust van deze situatie, en staat met deze perspectieven klaar om de strijd aan te gaan voor het behoud van onze belangen en rechten, en om meer overheidsmiddelen te eisen voor onderwijs.

Eveneens beseffen we dat enkel door de politieke studentenbeweging aansluiting te laten vinden met de bredere strijdbewegingen van de werkende bevolking, zoals dit nu ook gebeurd in Nederland en Duitsland, deze strijd succesvol kan zijn. ALS behoudt dan ook zijn nauwe link met de Linkse Socialistische Partij.

Tijdens de organisatorische discussie kwam een tweede taak naar voren die het congres te vervullen had. ALS heeft als organisatie met afdelingen in Brussel (Nederlandstalig en Franstalig), Antwerpen, Luik, Leuven, Gent, Bergen en Louvain-la-Neuve, nood aan een nationale structuur en leiding om haar werking beter te kunnen coördineren, en om een politieke richting te geven aan het werk dat we doen.

De directies van de onderwijsinstellingen begrijpen zeer goed dat ze met hun asociaal beleid heel wat oppositie zullen krijgen vanuit de ALS, en overal werden we de voorbije maanden dan ook geconfronteerd met repressie en intimidatie. Met een nationale coördinatie zullen we hiertegen veel beter en steviger kunnen reageren.

Ook werd duidelijk dat enkel goede perspectieven en actiebereidheid niet genoeg zullen zijn om overwinningen te boeken. ALS heeft een duidelijk marxistisch programma, en vorming en consolidatie van de leden zal cruciaal zijn voor ons succes. ALS heeft als doel om studenten enerzijds een instrument te bieden waarmee zij kunnen vechten voor hun belangen en rechten, maar anderzijds willen wij ook onder de studenten revolutionaire kaders vormen, die in staat zijn tussen te komen in de arbeidersbewegingen die we de in de komende periode zullen meemaken.

De Jongerenmars voor Werk die we op 19 maart 2005 willen organiseren zal een eerste vuurproef zijn. Het zal uiteindelijk de gezamenlijke strijd van arbeiders, jongeren en werklozen zijn die in staat zal zijn het kapitalistische systeem, dat de oorzaak is van de werkloosheid, onderfinanciering van het onderwijs, oorlog en uitbuiting, omver te werpen, en een socialistische maatschappij op te bouwen waarin degelijk en gratis onderwijs eindelijk mogelijk zal zijn. We roepen alle studenten dan ook op om zich aan te sluiten bij ALS, en deze strijd met ons te voeren!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist