Afgelopen weekend titelde de Gazet van Antwerpen: “Bayer Antwerpen: labo in ruil voor inleveringen”. Topman Van Osselaer kwam daarmee terug op de discussie van november en december toen het gerucht werd verspreid dat Bayer Antwerpen voor de keuze “inleveren of sluiten” stond. Dat werd ingetrokken na principieel verzet door de arbeiders en baremieke bedienden van Bayer. Het vakbondsfront publiceert een nieuw pamflet waarin wordt geantwoord op het persartikel van Van Osselaer.

Syndicaal pamflet van ABVV en ACV

Op 9 december is Tony Van Osselaer in Antwerpen komen vertellen dat er absoluut geen sprake is van een sluitingscenario voor Bayer Antwerpen. Hij deed dit om de ontstane onrust weg te nemen, zeker nadat Gazet van Antwerpen in grote letters op de voorpagina had gedrukt: “Inleveren of sluiten”.

Afgelopen weekend stond dan weer in GvA “Bayer Antwerpen: labo in ruil voor inleveringen”. Essentie van het artikel: volgens Tony Van Osselaer moet er langer gewerkt worden door inleveren van 10 dagen verlof. In ruil komt er dan een labo. Bovendien zijn we nu blijkbaar plots mee van de slechtste polycarbonaatleerlingen in Europa: 23ste op 26.

Wat is er gelopen sinds 9 december?

Sinds dan hebben er 3 verkennende gesprekken plaatsgevonden tussen de vakbondswoordvoerders van de 4 fracties en een afvaardiging van de directie, namelijk op 11 december en 6 en 15 januari.

We hebben steeds gesteld dat we wel bereid waren om mee te kijken naar mogelijke toekomstige besparingen, maar dat we niet bereid zijn om in te leveren op de bestaande loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en baremieke bedienden. Een standpunt dat de directie al kent sinds 14 oktober bij haar aankondiging in een Bijzondere OR dat er “iets” moest gebeuren aan de concurrentiepositie van Antwerpen.

Er werd aan de directie gevraagd om een overzicht te geven van alle looncomponenten. In het bijzonder een uitsplitsing van de loonkost van kaders, middenkaders, baremieke bedienden en arbeiders. Met andere woorden wat kost een kader, middenkader, baremieke bediende en arbeider nu werkelijk??? We hebben hierop nog altijd geen antwoord gekregen.

Meer nog: we hebben in die 3 besprekingen zelf een pakket ernstige voorstellen van mogelijke alternatieve besparingen geformuleerd. Na de eerste bespreking heeft de directie gezegd de door ons op tafel gelegde pistes te zullen bekijken en becijferen. Wij wachten nog altijd op een antwoord. Normaal gezien was er een vierde bespreking gepland met de directie op 11 maart.

Na de chantage die er nu opnieuw wordt gepleegd via de media blijkt dat het Bayermanagement nooit de intentie heeft gehad om de door ons aangebrachte besparingsvoorstellen zelfs maar in overweging te nemen. Daarom zien we de noodzaak van dit gesprek niet langer in. Uiteraard blijven we vragende partij voor het afsluiten van een reguliere CAO voor de komende periode. We vragen ook dat de directie haar engagement en akkoord nakomt in het afsluiten van een CAO werkzekerheid zonder chantage.

In april zullen de jaarcijfers bekend zijn voor het boekjaar 2009. In november hebben de revisoren, in een tussentijdse evaluatie, al laten weten dat de cijfers voor de eerste 10 maanden van 2009 goed waren. Een element waarmee zeker rekening gehouden moet worden.

De directie weigert om open kaart te spelen inzake de loonkost. Wij kunnen enkel maar vaststellen dat arbeid en zeker ploegenarbeid aanzienlijk goedkoper is geworden omwille van de verdere lastenverlagingen door de overheid.

Ondanks het feit dat men weigert de cijfers inzake de loonkost uit te splitsen per categorie stellen we het volgende vast:

  • Het zijn NIET de arbeiders en bedienden die massaal overuren cumuleren en kmvergoeding opstrijken. Een deel van de 140 middenkaders is verantwoordelijk voor een structurele meerprestatie van meer dan 1550 uren per maand. M.a.w. zij kloppen maandelijks bijna evenveel overuren dan alle arbeiders en baremieke bedienden tesamen.
  • Er bestaat sinds 1993 een zeer genereus pensioenspaarplan voor de kaderleden. Dit plan omhelst dat boven de schijf S2 (€ 69.410) de kaderleden door de werkgever 23% gestort krijgen in hun pensioenspaarplan. Deze schijf van € 69.410 wordt door de kaders RUIM overschreden. Bayer heeft dus kaders in dienst die elke maand opnieuw ongeveer € 600 extra in hun pensioenspaarplan gestort krijgen!!!

Maar van de arbeiders en bedienden eist men besparingen…

Heeft de directie wel een toekomstvisie voor Antwerpen?

Als BMS al een toekomstvisie heeft voor Antwerpen is ze van korte termijn. De voorstellen die wij gedaan hebben daarentegen hadden een langere termijnvisie. Het teruggrijpen naar het oorspronkelijk directieplan zoals nu in de media gebeurt, betekent dat onze voorstellen niet au serieus worden genomen. Maar, het duidt vooral op een gebrek aan toekomstvisie na de eerdere dreiging van een sluiting. Bovendien toont de directie een manifeste onwil om via overleg tot constructieve oplossingen te komen

Het sociaal overleg dient gevoerd te worden met de syndicale delegatie en niet in de media. Op 9 december kwam Tony Van Osselaer in Antwerpen voor een bomvolle refter zeggen dat men voortaan de spelregels van het sociaal overleg wilde respecteren, en met de vakbonden op constructieve wijze rond de tafel te zitten om te komen tot “een akkoord waarin beide partijen zich kunnen vinden”.

Blijkbaar kwam hij enkel de vakbonden en alle werknemers bij Bayer Antwerpen zand in de ogen strooien…

Wij zijn bereid tot elke onderhandeling, zonder chantage en niet via de media. Maar elke poging tot voorstel dat afbreuk doet aan de huidige loon- en arbeidsvoorwaarden blijft voor ons onaanvaardbaar en onbespreekbaar.

Namens de syndicale delegaties ABVV en ACV Bayer/LANXESS