Groeiende ongerustheid onder gevangenisbewaarders

In het nieuws werd er melding gemaakt van een staking in de gevangenis van Ittre. Aanleiding van de staking was de vernietiging door de Raad van State van een straf opgelegd aan gedetineerde omwille van een daad van agressie op een penitentiair beambte . De staking heeft de vorm genomen van een “ziektestaking” waar het personeel zich massaal ziek meldt en zo niet komt opdagen voor het werk.

Eddy Van Acker

In verschillende instellingen werden in solidariteit acties gevoerd door de gevangenisbewaarders (gevangenissen van Bergen, Nijvel, Namen en Jamioulx). De acties werden na overleg tussen Justitie en de vakbonden opgeschort.

Steeds meer gewelddaden van gedetineerden tegenover personeelsleden

Deze agressie is veelal het gevolg van verschillende factoren. Sinds eind ’96 is er een verstrenging gekomen in de wet op de vervroegde invrijheidsstelling waar het voor de gedetineerde moeilijk is en wordt om vervroegd vrij te geraken. De oneliner, “ alle gevangenen komen vrij op één derde van straf “, die gemakkelijk terug te vinden is in de mond van populisten die je wel in alle burgerlijke partijen terugvindt is gewoon gelogen.In het dagelijks leven is het omwille van de economische situatie reeds moeilijk voor de werkloze, arbeider, jongere en bediende. Laat staan de toekomstperspectieven voor een persoon die uit de gevangenis komt.

Het is een feit dat verschillende groepen van veroordeelden niet in een gevangenis thuishoren. Bovendien wordt een gedetineerde in een gevangenis geleefd, wat psychologisch erg afstompend werkt voor zowel personeel en gevangenen. Elke dag is een herhaling van de vorige dagen. Wanneer de gedetineerde dan vrij komt wordt er verwacht dat hij/zij dan zijn plan wel trekt en goed meedraait in de maatschappij.

Groeiende ongerustheid onder de gevangenisbewaarders

Dat het personeel van verschillende instellingen in actie is gegaan is een teken aan de wand van een groeiende ongerustheid die gevoed wordt door de houding van het kabinet van Justitie omtrent de onderhandelingen voor de nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) voor de komende 2 jaar. Deze gesprekken en dus de CAO valt of staat met het aanvaarden door de vakbonden van verschillende nota’s opgemaakt door Justitie (zie kader hieronder). Het kabinet van Justitie heeft duidelijk gesteld “ dat de nota’s te nemen of te laten zijn “. Deze nota’s vormen eigenlijk een onderdeel van het autonoom maken van de federale overheidsdienst Justitie. Criticasters gaan dadelijk zeggen dat dit niet mogelijk is. Dan raad ik de link van justitie in het kadertje eens aan te klikken waar je het “Geïntegreerd management- en operationeel plan “ kan vinden die een blauwdruk is voor de autonomisering van Justitie.

Volgende tekst komt voor in document van Stefan Van Nieuwenhove van de faculteit Rechtsgeleerdheid van de universiteit van Leuven : Om justitie tot een performante organisatie te maken, is de meest aangewezen manier deze om te vormen tot een meer autonome overheidsorganisatie, naar analogie met de post, Belgacom en de NMBS. Het idee mag misschien vreemd zijn en de vergelijking met de autonome overheidsbedrijven gaat wellicht niet helemaal op, de grotere autonomie is de enige manier om in justitie een turnaround te bewerkstelligen. Deze autonomisering moet gepaard gaan met het bewustzijn dat juristen alleen geen organisatie, zelfs justitie, kunnen runnen.

De gesprekken omtrent de verschillende nota’s worden in september gevoerd . De vakorganisaties van het personeel moeten duidelijk stellen dat ze geen ultimatums van het kabinet Justitie aanvaarden en dat de onderhandelingen voor de CAO dadelijk terug aangevat worden.

Ziektestakingen

De gevangenisbewaarders hebben in de laatste jaren steeds door strijd (lokale en nationale stakingen, werkonderbrekingen en stiptheidsacties) een gevoelige verbetering van verloning en op verschillende punten hun arbeidsomstandigheden kunnen verbeteren. Het gebruik van "ziektestakingen" kan men begrijpen maar er mag op de werkvloer in de verschillende instellingen geen illusies ontwikkeld worden in deze actievorm.

Verwijzingen:

> Klik hier voor eisenbundel vakbonden voor onderhandelingen CAO

> Nota inzake autonomie van gevangenissen en reorganisatie van de penitentiaire sector

> Nota inzake de hervormde loopbanen van het bewakingspersoneel

> http://www.just.fgov.be/nl_htm/organisation/html_org_admcentrale/pm-nl.pdf

Delen: Printen: