Dromen van een onzekere job of bouwen aan een alternatief?

Even werd gedacht dat seksisme zo goed als uitgeroeid was. Vanaf eind jaren 1960 werden immers heel wat rechten voor vrouwen afgedwongen. Maar voor wie er nog aan twijfelde, toonde de FOREM (Waalse tegenhanger van de VDAB) op wel erg scherpe wijze dat seksisme nog steeds bestaat. In een advertentie voor een opleiding als gezinshulp wordt een klein meisje afgebeeld met een schort aan en schoonmaakhandschoenen : “Durf je dromen te realiseren. Word gezinshulp.”

Die advertentie toont verschillende moeilijkheden waarmee de meeste jongeren en werkenden geconfronteerd worden en de vrouwen in het bijzonder. De boodschap is duidelijk en vertelt kleine meisjes dat de huishoudelijke taken voor hen zijn en dat ze dit maar beter leuk vinden. Maar er is ook een algemene boodschap: verwacht niet teveel van deze samenleving: een onzekere en slecht betaalde job, dat is het enige waarvan je kan dromen. Tenslotte wordt het personeel uit de sector nog beledigd met de insinuatie dat hun job kinderspel is.

Het geeft aan dat seksisme nog steeds alomtegenwoordig is in het dagelijkse leven, op economisch en sociaal vlak. Zeker op een ogenblik dat doorgaans enkel wie voldoende middelen heeft beroep kan doen op zo’n huishoudelijke hulp. Anderen moeten zelf volledig opdraaien voor de huishoudelijke taken, de zorg voor familieleden, … Vooral vrouwen doen dit. Het dreigt nog erger te worden nu de regeringen fors besparen op zowel de gezondheidszorg als de openbare diensten.

De felle reacties op de advertentie van de FOREM leidden uiteindelijk tot het intrekken ervan met excuses. Die reacties tonen het potentieel voor actieve strijd tegen het seksisme.

 

Emancipatie van vrouwen afdwingen doorheen strijd tegen het neoliberale beleid

Het besparingsbeleid heeft sinds de jaren 1980 heel wat politieke en sociale verworvenheden onder vuur genomen. Vanaf de jaren 1960 werden veel zaken afgedwongen op basis van massastrijd, daaronder ook veel vrouwenrechten. Een aantal zaken houden juridisch nog steeds stand, denk maar aan de versoepeling van de echtscheidingswet, het feit dat abortus uit het strafrecht gehaald is, erkenning van verkrachting binnen het gezin, … Maar de omstandigheden op de werkvloer gaan er opnieuw op achteruit. Deeltijds en tijdelijk werk kent een opmars, vooral onder vrouwen. Dergelijke jobs leveren wel een inkomen op, maar volstaan niet om financieel onafhankelijk te zijn. Dit wordt versterkt door het besparingsbeleid waarmee onder meer de uitkeringen worden aangepakt zodat werklozen, en vrouwen in het bijzonder, gelijk welke job moeten aanvaarden.

De levensvoorwaarden voor de meerderheid van de bevolking gaan erop achteruit, maar tegelijk wordt geen strobreed in de weg gelegd voor bedrijven die ons dagelijks bombarderen met het uitspelen van het vrouwelijke lichaam als object. De gevestigde partijen zeggen dat ze tegen seksisme ingaan. Maar hun meest offensieve voorstel beperkt zich tot een wet om seksistische individuen te bestraffen.

Zonder massale en collectieve strijd, zien we een wanhopige strijd van de meerderheid van de bevolking voor een verdeling van de kruimels. Seksisme, racisme, homofobie, transfobie, nationalisme, … kunnen dan gebruikt worden om de meerderheid van de bevolking te verdelen en de aandacht af te leiden van diegenen die echt verantwoordelijk zijn voor de tekorten en de reële problemen in deze samenleving. Zoals de geschiedenis het aantoont, kunnen we enkel stappen vooruit zetten en nieuwe sociale verworvenheden bekomen door met de volledige arbeidersklasse samen te strijden.

Voor een feministische en socialistische beweging!

Vrouwen moeten niet dromen van een onzekere job – zoals de FOREM dat wil – maar wel van toegang tot degelijke jobs aan goede lonen waarmee het mogelijk is om echte keuzes te maken. We hebben nood aan gratis en kwaliteitsvolle openbare diensten waarmee we ons professioneel, familiaal en sociaal leven kunnen combineren. Daartoe moeten vrouwen deelnemen aan de strijd tegen de aanvallen van de werkgevers en hun politici.

De campagne ROSA wil lessen uit overwinningen en strijd uit het verleden opnieuw naar voor brengen terwijl we tegelijk bouwen aan eengemaakte strijd van werkenden en jongeren – zowel vrouwen als mannen – tegen seksisme, maar ook tegen het kapitalisme dat aan de basis van seksisme ligt en leidt tot discriminatie. We verdedigen de noodzaak van een socialistische samenleving op basis van de behoeften en capaciteiten van iedereen, een socialistische samenleving die de materiële basis legt om tot echte emancipatie van de vrouwen te komen. Het ontwikkelen van socialistische ideeën in de feministische beweging en het verdedigen van feministische ideeën in de arbeidersstrijd: dat is onze ambitie met de campagne ROSA.

Het bestaan van vrouwen die carrière maken of de benadering die opkomt voor quota in raden van bestuur of op kieslijsten, zijn geen oplossingen op zich. De campagne ROSA trekt zich niet terug achter het idee van ‘positieve discriminatie’ en evenmin achter de mythe dat vrouwen bedrijven of politiek op een “andere” of “betere” manier beheren. We strijden tegen de tweederangspositie die een meerderheid van vrouwen in deze samenleving inneemt. We voeren strijd rond diverse thema’s: tegen dagelijks seksisme, tegen seksistische intimidaties en geweld in de scholen, op de bedrijven en op straat, tegen geweld binnen het gezin, tegen lage lonen en slechte arbeidsvoorwaarden die financiële onafhankelijkheid onmogelijk maken. De samenleving moet collectief instaan voor diensten en zorg zodat de onbetaalde arbeid die vandaag nog grotendeels op de kap van de vrouw terechtkomt, kan afgebouwd worden.

Onze bondgenoten in de strijd tegen seksisme en voor de emancipatie van vrouwen zijn diegenen die met ons willen strijden tegen het besparingsbeleid en tegen het kapitalistische systeem dat emancipatie van alle onderdrukte groepen in de samenleving verhindert. Het is door te bouwen aan de eenheid van werkenden – vrouwen en mannen, jongeren en minder jonge mensen, met of zonder werk, van Belgische of andere afkomst, LGBT of hetero, … – dat we overwinningen kunnen boeken, onze verworvenheden behouden en nieuwe vooruitgang afdwingen.

[divider]

Woensdag 8 maart: internationale vrouwendag

actie tegen seksisme en besparingen in verschillende steden

Zondag 12 maart: dag van discussie en debat naar aanleiding van de lancering van ROSA

Werkgroepen en meetings van 10u00 tot 17u30 in zaal Randstad, Hovenierstraat 45 in Sint-Jans-Molenbeek.

-> Facebook evenement

De plaats van de vrouw is in de strijd!

Het is geen toeval dat we de 100ste verjaardag van het begin van de Russische Revolutie aangrijpen om de campagne te starten. De Februarirevolutie begon met een mobilisatie van vrouwen tegen de honger en de oorlog. Daarvoor werd internationale vrouwendag uitgekozen. We moeten natuurlijk lessen trekken uit de bureaucratische ontaarding van de Sovjet-Unie en de bijhorende achteruitgang op vlak van vrouwenrechten onder het stalinisme. Maar dat neemt niet weg dat er in de eerste jaren na de revolutie van 1917 fenomenale stappen vooruit gezet werden op vlak van vrouwenrechten. Zo werd het mogelijk om te scheiden, was er recht op abortus, mochten vrouwen stemmen (in België zou dat pas 30 jaar later het geval zijn!), was er een strikte scheiding tussen kerk en staat, was er een uitgebreide bescherming van vrouwen op de werkvloer, … Er werden diensten opgezet waardoor vrouwen konden studeren, hun talenten ontwikkelen en deelnemen aan het beheer van de samenleving. Dit alles gebeurde ondanks de moeilijke context van een economisch achtergebleven land dat verwoest was door de oorlog.

Wie was ROSA?

De campagne ROSA verwijst naar Rosa Luxemburg, een moedige Duitse socialiste die zich als één van de weinige arbeidersleiders van bij het begin tegen de Eerste Wereldoorlog verzette. Als consequente revolutionaire verzette ze zich tegen oorlog en kapitalisme. Dit bekocht ze met haar leven: in januari 1919 werd ze vermoord door het regime. Het verwijst ook naar Rosa Parks die de apartheid in de VS bestreed. De campagne ROSA werd opgericht in Ierland in de strijd voor het recht op abortus. We lanceren er nu een Belgische tegenhanger van.