Home / Foto's / Sociaal werk Antwerpen: uitstel gebruiken om de beweging uit te breiden!

Sociaal werk Antwerpen: uitstel gebruiken om de beweging uit te breiden!

Gisteren werd opnieuw actie gevoerd voor de Antwerpse OCMW-Raad. Een honderdtal aanwezigen was aanwezig, iets meer dan bij de vorige actie. Er waren meer jongeren en ook enkele syndicalisten uit andere sectoren. De beslissing om daklozencentrum ‘De Vaart’ aan G4S toe te kennen, komt er nog niet meteen. Op vraag van de gouverneur wordt de procedure overgedaan. Er is nu sprake van de zomer van 2017. Ondertussen is de druk op personeel en cliënten natuurlijk erg groot.

Op de actie waren er verschillende sprekers en traden enkele artiesten op. De getuigenis over wat de commercialisering betekent voor de zorgsector was veelzeggend en belangrijk om het hele proces van vermarkting in perspectief te zien. Op het einde was er ook een oproep om de acties te verbreden. Dat was ook het punt dat wij maakten in ons pamflet dat hieronder staat.

Pamflet van LSP op de actie:

De moeilijkheden om uiteindelijk tot een contract met G4S te komen en het feit dat ditzelfde bedrijf andere delen van de daklozenbegeleiding zoals Kadans Wonen niet binnenhaalde, wijzen erop dat de uitbesteding niet zo eenvoudig was als Duchateau en zijn neoliberale medestanders dachten. Zij kijken neer op de allerzwaksten in de samenleving en de zorg die zij krijgen. Voor N-VA en co kan die zorg niet snel genoeg uitbesteed worden aan private bedrijven die enkel oog voor de winst hebben.

Dat het niet zo vlot gaat, bevestigt heel wat argumenten van het protest tegen de vermarkting van het sociaal werk en is ongetwijfeld mee het resultaat van de acties. Nu de procedure voor ‘De Vaart’ moet overgedaan worden, is er extra tijd om nog meer mensen hiervan te overtuigen. Met logische en goede argumenten zullen we de verkozenen van N-VA en co niet overtuigen, zij zullen hun neoliberale dogma’s en neerbuigendheid niet zomaar achter zich laten. Maar we kunnen wel degelijk bondgenoten vinden voor onze strijd voor kwaliteitsvol sociaal werk met voldoende middelen. Eerdere acties toonden het potentieel: op 7 oktober werden we ondersteund door sociaal werkers uit heel het land, studenten en vakbondsmilitanten uit andere sectoren. Eind oktober betoogden honderden studenten naar het Mechelsplein. Op 24 november was er de erg druk bijgewoonde zorgbetoging in Brussel die de aanzet kan zijn tot een nieuwe Witte Woede.

Laat ons daarop verder bouwen! Waarom niet meteen starten met een brede petitie waarmee we in de volkswijken kunnen gaan, waarmee personeelsleden, cliënten en studenten kunnen rondgaan en waarmee we onze strijd bekender maken en zo de passieve steun die we krijgen activeren. Het kan de basis leggen om terug naar een grotere actie zoals op 27 oktober te gaan. Waarom bijvoorbeeld geen betoging langs alle projecten die in de tenders opgenomen werden? Daar kunnen we meteen iedereen die solidair is op uitnodigen: er is nu zelfs al een solidariteitsboodschap van sociaal werkers uit Luik die de situatie in Antwerpen op de voet volgen.

Met een offensieve beweging kunnen we eisen stellen voor investeringen in een degelijke toekomst voor iedereen door de uitbouw van publieke diensten die vooral preventief en structureel werken. Een samenleving waar niemand uit de boot valt vereist een ander systeem. Vandaag wordt gezegd dat er geen middelen zijn voor meer sociale huisvesting, wijkcentra, meer publieke sport- en ontspanningsmogelijkheden, … Er is nochtans geld genoeg in de samenleving, maar we zullen die middelen niet krijgen door het vriendelijk te vragen. We zullen moeten strijden voor een goede toekomst voor iedereen. Zoals de oude slogan het stelde: ‘We willen niet alleen brood, maar we willen ook rozen.’ Om iedereen een degelijk leven te kunnen aanbieden, is een breuk met het huidige systeem nodig.

Solidariteitsbericht van de ACOD-delegatie bij het OCWM van Luik

“Les délégués de la CGSP du CPAS de Liège expriment toute leur solidarité avec la lutte des travailleurs de la CAW et du secteur social d’Anvers et invitent toutes les forces syndicales à soutenir leur combat.

“La tentative de marchandisation du secteur par les autorités communales est un précédent dangereux qui met sous pression l’ensemble des travailleurs de la profession. Si elle aboutissait, cela comporterait un danger évident pour les emplois des travailleurs sociaux mais aussi, à terme, pour les statuts des travailleurs du secteur public.

“Pour les usagers, il est évident que le passage des services d’aide à une firme spécialisée dans le gardiennage signifie la fin de toute perspective d’aide à des fins d’autonomisation des personnes au profit d’une logique de contrôle et de mercantilisme.

“C’est pourquoi cette mesure doit être combattue par tous les moyens.

“Tous nos vœux vous accompagnent en vue du succès de votre lutte.

“Salutations combatives, la délégation CGSP-CPAS”

Vertaling:
“De afgevaardigden van ACOD bij het Luikse OCMW betuigen hun solidariteit met de strijd van het personeel van CAW en de sociale sector in Antwerpen en nodigen alle syndicale krachten uit om deze strijd te ondersteunen.

“De poging tot vermarkting van de sector door de gemeentelijke overheden vormt een gevaarlijk precedent en zet druk op alle werkenden in de sector. Als dit doorgedrukt wordt, vormt het een gevaar voor de jobs van de sociaal werkers maar op termijn ook voor het statuut van al het personeel in de publieke sector.

“Voor de gebruikers is het evident dat de overgang van een dienst die hulp verleent naar een bedrijf gespecialiseerd in bewaking leidt tot een ander perspectief op de aangeboden hulp met nadruk op de zelfredzaamheid van personen met een logica van controle en winstgevendheid.

“Dat is waarom we deze maatregel met alle mogelijke middelen moeten bestrijden.

“we wensen jullie veel succes in de strijd.

“Strijdbare groeten van de delegatie van ACOD bij het Luikse OCMW

Enkele foto’s: