Interview met Wouter Wanzeele, afgevaardigde CAW Brussel, uit maandblad ‘De Linkse Socialist’

Op 7 oktober was er bij CAW Brussel een solidariteitstaking met het personeel van CAW Antwerpen dat door vermarkting van een aantal deelwerkingen bedreigd wordt. Deze solidariteit is belangrijk: de voorstellen van het Antwerpse stadsbestuur overstijgen het lokale belang. Dit is een stormram om een volledige vermarkting en commercialisering van de sector door te voeren. We spraken hierover met Wouter Wanzeele, afgevaardigde bij CAW Brussel.

Hoe merk je de oprukkende commercialisering in de sector?

“Eerst en vooral moet gezegd worden dat de sector van welzijnswerk erg breed is. Het gaat onder meer over straathoekwerk, daklozenbegeleiding, financiële hulp, begeleiding van mensen met een beperking, … Kortom het verbeteren van de levenskwaliteit van wie vandaag uit de boot valt. Dat is als gevolg van het besparingsbeleid een groeiende groep.

“Het grootste probleem in de sector is de commercialisering en de vermarkting. Heel wat onderdelen zijn reeds lang in private handen, namelijk uitgebaat door kleine of grote vzw’s. Daar bestaan reeds tekorten door besparingen op personeel en bijkomende opdrachten. Maar met de commercialisering worden deze organisaties tegen elkaar opgezet in een concurrentiestrijd voor de weinige publieke middelen. Het leidt nu al tot een groeiende nadruk op een commerciële logica waarbij soms minder over sociale problemen wordt gepraat dan over zaken als competentiemanagement.

“De besparingen en een focus op cijfers halen zet meer druk op het personeel. Het leidt tot een toename van problemen zoals burn-outs. Heel wat hulpverleners in de sector hebben immers het gevoel dat ze geen zinvol werk meer leveren.”

Het probleem beperkt zich dus niet tot Antwerpen?

“Zeker niet. Dat G4S de daklozenzorg zou overnemen, is natuurlijk een enorm precedent. De zorg zal beperkt worden tot ‘bed, bad en brood’ met minder hulpverlening en minder goede voorwaarden voor het personeel zodat het bedrijf meer winst kan maken. Maar ook elders is er een oprukkende vermarkting.

“Zo zijn er reeds private bedrijven die winst maken door op hulp. Er is het Forensisch Psychiatrisch Centrum in Gent dat door Sodexo wordt uitgebaat. Daar zien we overigens heel wat problemen en tekorten in de zorgverlening aan geïnterneerden. Daarnaast heeft in dezelfde stad G4S Care op vluchtelingencrisis ingespeeld en een asielcentrum zonder uitgebouwde hulp geopend.”

Wat kunnen we hiertegen doen?

“De eerste acties waren erg positief. Het Sociaal Werk Actienetwerk (SWAN) slaagt er niet alleen in om hulverleners in de sector te verbinden, maar ook om cliënten en studenten mee te betrekken. We staan pas aan het begin van de uitbouw van een krachtsverhouding. Met werknemers van CAW Brussel stelden we al een voorbeeld door op 7 oktober een solidariteitstaking te houden. Hopelijk volgen anderen dit voorbeeld.

“We mogen ons niet beperken tot een defensieve houding tegen de uitbesteding van één of enkele delen van het sociaal werk. Waarom niet klaar en duidelijk maken dat er een alternatief is: investeringen in een degelijke toekomst voor iedereen door de uitbouw van publieke diensten die vooral preventief en structureel werken. Zo zouden we het emancipatorisch doel van het sociaal werk om zich op termijn ‘overbodig’ te maken, kunnen realiseren. Een samenleving waar niemand uit de boot valt vereist een ander systeem. Vandaag wordt gezegd dat er geen middelen zijn voor meer sociale huisvesting, wijkcentra, meer publieke sport- en ontspanningsmogelijkheden, …  Er is nochtans geld genoeg in de samenleving, maar we zullen die middelen niet krijgen door het vriendelijk te vragen. We zullen moeten strijden voor een goede toekomst voor iedereen.

“Zoals de oude slogan het stelde: ‘We willen niet alleen brood, maar we willen ook rozen.’ Om iedereen een degelijk leven te kunnen aanbieden, is een breuk met het huidige systeem nodig.”