Nederlandse verkiezingen. Voor een sterke SP!

Volgende maand zijn er verkiezingen in Nederland. Wij hopen dat de linkse oppositiepartij SP daarbij zal vooruitgaan en versterkt uit de verkiezingen zal komen. Er zijn echter ook gevaren voor de SP. De partij hoopt zelf op een "sociale alliantie" om een "progressieve" regering te vormen. Een intrede in een regering met neoliberale partijen en een medeverantwoordelijkheid voor een neoliberaal beleid, zouden de electorale basis van de SP wel eens bijzonder snel kunnen ondermijnen. Onze Nederlandse zusterorganisatie Offensief voert alvast oppositie in de SP om een dergelijke koers tegen te gaan.

Elizabeth Bakker, Offensief Amsterdam

De best mogelijke verkiezingsuitkomst voor de arbeidersklasse in Nederland is een sterke SP. In de huidige situatie is het voortbestaan van het economische systeem, het kapitalisme, alleen mogelijk door te bezuinigen op het deel van de pot dat naar de arbeiders gaat in de vorm van lonen, sociale voorzieningen, onderwijs en zorg. Elk kabinet sinds de jaren zeventig heeft het deel van de pot dat naar de kapitalisten gaat in de vorm van winsten, dividenden, salarissen, bonussen en staatssubsidies voor megaprojecten, groter gemaakt. Dat geldt ook voor de kabinetten Balkenende.

De forse bezuinigingen op de zorguitgaven en de extra aanslag op de woningcorporaties zullen de lager betaalden moeten incasseren. Na vijf jaar aan afbraak en achterstelling leiding te hebben gegeven in de kabinetten Balkenende, doet het CDA (Christen-Democratisch Appel, christen-democraten) nu op papier wat “leuke dingen voor de mensen”: geld voor gezinnen en huurtoeslag, bescherming van de AOW (pensioenen) en de hypotheekaftrek. De PvdA (sociaal-democratie) wil nu zelfs op de pensioenen bezuinigen. De AOW was zo ongeveer het altaar van de hervormingspolitiek die de PvdA na de oorlog groot heeft gemaakt. Het onderstreept nog eens dat de PvdA begin jaren negentig er definitief mee is opgehouden om voor de belangen van arbeiders op te komen. Door de aangekondigde bezuinigingen op de pensioenen heeft de PvdA de laatste illusies van een groep oudere arbeiders in deze partij opgeblazen en de gelijkschakeling met de andere burgerlijke partijen voltooid.

Wat is de opstelling van de SP bij de komende verkiezingen?

"Het nieuwe conceptprogramma is een open invitatie aan kiezers maar ook aan andere partijen om af te rekenen met twintig jaar neoliberaal beleid, drie keer Balkenende en de weg vrij te maken voor een sociale alliantie met de SP," zei Marijnissen. De SP stelt o.m. het volgende voor:

 • 2,5 miljard meer investeren in het onderwijs en 1 miljard in de zorg.
 • Het sociale minimum stijgt met tien procent en de AOW wordt veiliggesteld.
 • Er wordt na alle kaalslag van de afgelopen jaren in de volkshuisvesting veel meer gebouwd en veel minder gesloopt.
 • De huurtoeslag wordt verhoogd.
 • De hypotheekrenteaftrek wordt zowel gegarandeerd als gemaximeerd, op 350.000 euro hypotheekschuld en maximaal 42% belastingaftrek. Dat is dus zekerheid voor kopers en eerlijkheid voor belastingbetalers.
 • De no-claimkorting verdwijnt en ziektekostenpremies worden inkomensafhankelijk.
 • Dat geldt ook voor de kinderbijslag.
 • Kinderopvang wordt een basisvoorziening en dus kosteloos voor ouders.
 • Het openbaar vervoer wordt gratis voor 12- en 65+ en beter voor iedereen door een forse investeringsprikkel.

Allemaal positieve dingen. De vraag is echter of dit concept verkiezingsprogramma van de SP een antwoord biedt op de enorme schade die de regeringen Kok en Balkenende de laatste tien jaar hebben aangericht. De tweede vraag is of de SP zijn rol als de partij van verzet tegen het beleid van CDA, VVD (liberalen) en PvdA hiermee vervult. Dat is de rol die de SP groot heeft gemaakt. Dat is de reden waarom gewone werkende mensen stemmen op de SP en er actief in zijn. Is het reëel om te verwachten dat CDA en VVD na twintig jaar strak neoliberaal beleid (voor de PvdA ligt dat op ongeveer 15) een “sociale alliantie” met de SP zullen aangaan? De SP is sterk en groot geworden door concrete programmapunten door middel van actie te realiseren.

Nederland is alvast niet veranderd op dit punt: verbeteringen zullen net als altijd door middel van actie moeten worden afgedwongen. Een alliantie met welke van de burgerlijke partijen dan ook maakt de SP krachteloos. De SP is dan niet langer een wapen in de handen van de mensen, maar wordt door andere partijen gebruikt als schild voor burgerlijke belangen. Niet voor niets is er in veel Europese landen de roep om arbeiderspartijen (Duitsland, België). In Nederland vervult de SP deels die rol van onafhankelijke arbeiderspartij, maar wil de SP dit blijven doen, dan is een duidelijke keuze nodig. Maakt de SP die niet, dan kan de SP in de komende jaren in korte tijd de weg afleggen die de PvdA is gegaan. Coalities van de SP met burgerlijke partijen (CDA, VVD en PvdA) zullen geen breuk met het neoliberale beleid van die partijen opleveren maar een voortzetting van hun beleid onder de dekking van de SP.

10 punten als basis voor een strijdbare SP!

Het is één ding om deze kritiek te uiten, maar waar zou de SP in de verkiezingscampagne dan wel voor moeten kiezen? In de ogen van de socialistische organisatie Offensief, en hopelijk ook in de ogen van veel activisten is het volgende programma de kern:

 1. Werk voor iedereen: een 32-urenweek met behoud van loon om het werk te verdelen.
 2. Werkzekerheid voor iedereen: stop de uitholling van de arbeidscontracten.
 3. Automatische prijscompensatie en compenseer de prijsstijgingen door de invoering van de Euro met een loonsverhoging van 400 euro.
 4. Herstel van de sociale zekerheid: maak de kortingsmaatregelen op de WAO en de WW ongedaan, koppel de bijstand aan de loonsstijgingen.
 5. Weg met het bouwen voor de rijken: voor een publiek programma van sociale woningbouw gericht op starters en mensen met lagere inkomens.
 6. Goed werkende openbare sectoren – een stop op liberalisering en privatisering. Voor renationalisatie van de spoorwegen en de energievoorziening onder controle van de werknemers en de consumenten.
 7. Gratis en degelijk onderwijs voor iedereen onder controle van de werknemers in de onderwijsinstellingen en studenten; weg met het leerrechtenplan van Rutte.
 8. Gratis gezondheidszorg onder controle van de werknemers in de gezondheidszorg en de cliënten, nationaliseer de farmaceutische bedrijven met hun enorme winsten.
 9. Voor een asiel- en migratiebeleid dat iedereen een kans op een behoorlijk en veilig bestaan biedt, een generaal pardon voor de “groep van 26.000” vluchtelingen.
 10. Voor een einde aan de topinkomens van bedrijfsbezitters, managers en aandeelhouders; haal het geld bij de rijken, niet bij de arbeiders.

Met een dergelijk programma en een verkiezingsinzet die is gericht op verzet tegen het nieuwe bezuinigingskabinet dat er hoe dan ook gaat komen, is een veel grotere slagkracht voor de SP mogelijk dan als bijwagen voor PvdA of erger. Het staat vast dat de arbeidersklasse na 22 november 2006 opnieuw verzet zal moeten bieden tegen de verdere aanvallen op hun levenstandaard. Een nieuw kabinet zal, als elk kabinet in de afgelopen 25 jaar, daarop inzetten, zeker als de huidige opleving voorbij is. Een sterke oppositie is nodig op het vakbonds- en politieke front. Daar ligt de toekomst voor de SP!

Delen: Printen: