Onderwijs. ACOD-leden verwerpen CAO 8 massaal

Op 18 september bogen de Brusselse leden van ACOD-Onderwijs zich over het voorstel tot CAO nr. 8 voor het leerplichtonderwijs. Een aarzelende vakbondsstop voelde de bui wellicht hangen en probeerde op een makke wijze de positieve kanten van de CAO in de verf te zetten.

Door een ACOD-lid

Komen er acties?

De ACOD-leiding liet de leden na het verwerpen van de CAO stemmen voor of tegen staking. Vanuit de VUB-delegatie werd gesteld dat dit een absurd voorstel was. ACOD is nauwelijks aanwezig in het katholieke net zodat de vakbond niet over de nodige krachtsverhoudingen beschikt om een staking te organiseren. De leden doen stemmen voor of tegen een staking is een staatje van manipulatie om de actiebereid in de kiem te smoren.

Er werd voorgesteld om een derde mogelijkheid te overwegen: een informatiecampagne op te starten naar de personeelsleden in de scholen en op die manier proberen krachtsverhoudingen uit te bouwen om in een later stadium actie te voeren. Dit werd door de vakbondsleiding weggewuifd.

Nadien nam Jo Coulier – ondervoorzitter ACOD-Onderwijs Brussel en hoofddelegee aan de VUB – het woord. Hij stelde duidelijk waarom het voorstel moest verworpen worden. In de CAO wordt een stapsgewijze verhoging van het vakantiegeld tot 92% tegen 2011 voorzien. Jo legde uit dat de werkende klasse sinds de invoering van de gezondheidsindex in 1993 plus het gefoefel met de indexkorf dit jaar reeds 13 jaar aan koopkracht inboet. De voorgestelde verhoging van het vakantiegeld zal daar weinig verandering in brengen. Bovendien wees hij op de besparingen in het onderwijs die al 25 jaar onafgebroken plaatsvinden en geleid hebben tot slechtere arbeidsvoorwaarden; verlies aan koopkracht en aan jobs.

Vandenbroucke laat uitschijnen dat nu plots heel wat middelen in onderwijs gestoken worden. De realiteit is dat de extra gelden absoluut niet opwegen tegenover het verlies aan middelen gedurende 25 jaar. De uitgaven van onderwijs daalden van 7% tot 4,9% van het BBP. Alle vakbonden eisen dat Vlaanderen opnieuw 7% zou besteden aan onderwijs. Met de huidige extra middelen komen we zelfs niet in de buurt.

Deze krachtige argumenten werden door diverse andere sprekers ondersteund. Resultaat van de stemming: 1 voor, 10 tegen en 6 onthoudingen. Ook in andere regio’s werden gelijkaardige kritieken geuit en werd het akkoord verworpen. West-Vlaanderen stemde ongeveer zoals Brussel. In Oost-Vlaanderen en Antwerpen werd de CAO bijna unaniem verworpen.

Het volgende punt op de agenda was de bespreking van CAO 2 voor het hoger onderwijs. De nationaal verantwoordelijke verdedigde de afgesloten CAO en prees Vandenbroucke voor zijn inspanningen. Als afgevaardigde van de ACOD aan de Vrije Universiteit Brussel nam Jo het woord. Hij stelde dat de syndicale delegatie van de VUB het voorstel unaniem verworpen heeft. In de CAO staan heel wat vage beloften onder meer m.b.t. de werkdruk. Jo legde uit dat dit nonsens is en dat het nieuwe financieringsmodel de concurrentie tussen de instelling ten top drijft. Een stijging van de werkdruk in plaats van een verlichting, vindt nu reeds plaats.

Bovendien stelt ACOD-VUB dat deze CAO helemaal niets geeft aan de meerderheid van het personeel van de universiteiten, zijnde het academisch personeel. Er wordt een loonsverhoging van 1% toegekend aan het administratief en technisch personeel. Nog niet eens genoeg om het verlies door het gefoefel met de index in 2006 goed te maken. Bovendien krijgt het academisch personeel nul eurocent. Een schande zeggen de ACOD-delegees van de VUB over dit akkoord.

Ondanks het feit dat alles statutair in orde was, verzette de nationale leiding zich tegen een stemming. Ze voelden de bui hangen. Jo stelde dat of er nu, een week later of binnen een maand gestemd wordt, de uitslag telkens hetzelfde zal zijn: no pasaran voor de ACOD-militanten van de VUB.

Delen: Printen: