ACOD afdeling VUB geeft een onvoldoende voor CAOII

Op 11 september 2006 bereikten de nationale leidingen van de drie onderwijsvakbonden een akkoord met de minister over de voorstellen voor CAOII. CAO’s zijn akkoorden tussen werkgever en vakbonden waarin de loonen arbeidsvoorwaarden voor de personeelsleden vastgelegd worden. Een goedgekeurde CAO heeft de kracht van een wet en is dus bindend voor alle personeelsleden waarvoor deze overeenkomst wordt afgesloten.

Standpunt van ACOD-VUB verschenen in haar nieuwsbrief

De ACOD militanten van de VUB hebben het akkoord gewikt en gewogen én te licht bevonden omdat :

· de overeenkomst op veel vlakken te weinig concreet is op het vlak van vorming, onthaal. Ook de intentie om de werkdruk te verlagen is te vaag en de uitvoering zal “dode letter” blijven. Bovendien stellen we vast dat het nieuwe financieringsmodel gebaseerd op outputparameters leidt tot meer administratie en bijgevolg werkdruk nog doet toenemen. Ook een verhoging van de prestatiedruk is één van de perverse gevolgen van de hervormingsplannen van Vandenbroucke. Verder spreekt men over de intentie om deeltijdse opdrachten te clusteren. Ook deze formulering is te vaag en vrijblijvend om de problematiek van onvrijwillig deeltijdse werknemers op te vangen;

· de koopkrachtverhoging belachelijk laag is (+1% en dan nog enkel voor het ATP) en de personeelsleden aan de universiteiten verder aan koopkracht inboeten. De voorbije 15 jaar verloren we koopkracht doordat de loonsverhogingen geen gelijke tred hielden met de werkelijke inflatie (o.a. door gefoefel met de index). Als we de evolutie van onze lonen vergelijken met de evolutie van de economische groei, dan is de achteruitgang nog opmerkelijker;

· een groot deel van het personeel alweer eens uitgesloten wordt van het akkoord. Zo is het akkoord m.b.t. het recht op outplacementbegeleiding niet van toepassing op bursalen, leden van het academisch personeel en gastprofessoren. Nu zijn het net deze personeelsleden – met uitzondering van de vastbenoemde professoren – die het meest gebaat zijn bij outplacementbegeleiding. Voor velen betekent tewerkstelling in het wetenschappelijk onderzoek “een onzekere toekomst tegemoet gaan”;

· er alweer geen sprake is van de opbouw van een extralegaal pensioen voor de personeelsleden die vandaag een – laag – bediendenpensioen genieten. Dit is de meerderheid van het personeel!!! Als troostprijs zal er een werkgroep opgericht worden die moet nagaan inhoeverre Vlaanderen de Europese richtlijn m.b.t. non discriminatie van personeelsleden met een contract van bepaalde duur overtreedt. Op die manier wordt de problematiek alweer op de lange baan geschoven en het uitblijven van concrete voorstellen doet ons vermoeden dat velen in de kou zullen blijven staan.

Redenen genoeg voor ons om het akkoord af te wijzen. Wij zullen dan ook heftig protesteren binnen onze vakbondstructuren tegen het akkoord en ons verder blijven inzetten voor :

· een substantiële loonsverhoging (minstens 5%) voor alle personeelsleden van de universiteiten;

· de onmiddellijke uitbouw van een tweede pijler extra legaal pensioen voor alle contractuelen met inbegrip van het contractueel academisch personeel!!! Wij denken dat dit het best wordt georganiseerd op Vlaams niveau door middel van een sectoraal aanvullend pensioen voor alle wetenschappelijke personeelsleden die werken aan universiteiten, hogescholen met inbegrip van mensen die werken voor IWT, FWO, VIB,…

· de opwaardering van het statuut van de bursalen tot eenvolwaardig statuut voor de vorsers;

· meer middelen voor langetermijn wetenschappelijk onderzoek in plaats van steeds meer kortlopende projecten met onrealistische verwachtingen en resultaatsverbintenissen.

Steun ons. Wil je meer info, mail dan naar : abvv@vub.ac.be

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist