Op hun vergadering van 25 april beslisten de afgevaardigden van ACOD-LRB (Lokale en Regionale Besturen) van Molenbeek om een stakingsaanzegging in te dienen voor 21 mei. Ze roepen het personeel op om zich van 7u tot 12u te mobiliseren. Daarmee willen ze de druk op de lokale autoriteiten opvoeren om tot echt sociaal overleg te komen.

De afgelopen maanden hebben de delegees verschillende problemen voorgelegd aan de burgemeester, het schepencollege, de dienst personeelszaken,… Het gaat onder meer over een groot aantal afdankingen, problemen van veiligheid (door onaangepaste uitrusting), problemen van hygiëne in de scholen (door een afname van het technisch personeel), gebrek aan personeel in bepaalde diensten, gebrek aan samenwerking met de syndicale afgevaardigden (zo is er nog steeds geen organigram zoals voorzien in de wet).

Daarbovenop wordt verkeerde informatie verspreid over de onderhandelingen inzake een nieuw priksysteem dat 40.000 euro zou kosten, terwijl er geen middelen voor het personeel zijn. De delegees vernamen net dat het gemeentepersoneel voor het nieuwe systeem van prikklok naar de dienst personeelszaken zou moeten om daar vingerafdrukken te geven voor het nieuwe systeem.

Dat leidt tot vragen en garantievereisten over wat er met deze persoonlijke gegevens gebeurt. Voor zover de delegees weten, heeft het college van burgemeester en schepenen geen advies van de Privacycommissie hierover.  Bovendien werd deze “optische prikklok” nooit goedgekeurd door het onderhandelingscomité van oktober 2013, ook al beweert de burgemeester zowel in de gemeenteraad als in de media het tegendeel.

Het protocol van akkoord waarnaar werd verwezen had het over de glijdende uren, de verplichting om te prikken tot niveau A6 en een studie over de installatie van prikklokken in alle gebouwen van de gemeente. Op geen enkel ogenblik hebben de delegees informatie gekregen over het vervolg en de eventuele conclusies van de voornoemde studie. Geen enkel onderhandelingscomité of overlegmoment werd gevraagd om zich uit te spreken over het nieuwe systeem. Het project vereist bovendien een aanpassing van het reglement over de variabele uurroosters, dat expliciet voorziet in het prikken met badges.

ACOD-LRB eist de dringende bijeenroeping van een onderhandelingscomité en dit voor een nieuw priksysteem wordt ingevoerd. De delegatie bevestigt dat dit niet de eerste keer is dat het college beslissingen neemt zonder rekening te houden met de vakbonden en ze wijst er terecht op dat dit onaanvaardbaar is.