door Wouter W (Gent)

Het is gebeurd! Een nieuwe slag in het gezicht voor hulpverleners, zorgverstrekkers en uiteraard de mensen die van hulp en zorg gebruikmaken. Waar zorg aan geïnterneerden een taak van de overheid was, wordt het nu in handen gelegd van bedrijven die winst nastreven. Begin april werd kenbaar gemaakt dat het nieuwe Forensisch Psychiatrisch Ziekenhuis in Gent volledig uitgebaat zal worden door privébedrijven. De winnaars zijn Sodexo, Parnassia en Securitas.

Al decennia verkommeren geïnterneerden in de Belgische gevangenissen. Tot op vandaag verblijven daar ongeveer 1.150 geïnterneerden, naast meer dan 3.000 geïnterneerden die buiten de muren leven. Eigenlijk werd door rechters geoordeeld dat deze mensen gepaste zorg nodig hebben. De Belgische Staat werd meermaals veroordeeld door het Europese Hof voor Rechten van de Mens omdat ze dit niet voorziet. De federale regering heeft (reeds in 2007) beslist om twee nieuwe Forensisch Psychiatrische Ziekenhuizen te bouwen. De eerste zou in Gent komen, met plaats voor 272 mannelijke geïnterneerden. Naast het feit dat dit niet volstaat voor alle gevangen geïnterneerden (er wordt daarenboven bespaard in de bestaande residentiële en ambulante gespecialiseerde hulp, bv. de afbouw van bedden in de psychiatrie via artikel 107), is het onheilspellend dat zo’n ziekenhuis in handen komt van privébedrijven.

De traditionele partijen zijn het erover eens dat dit moet kunnen: “We moeten compromissen sluiten met de liberale partijen”, of, “Men doet het in het buitenland ook!” Inderdaad: Sodexo veroorzaakt het ene schandaal na het andere in het buitenland. Het bedrijf staat bekend om voedselleveranciers onder druk te zetten om de prijzen te verlagen en zit niet erg in met de voedselveiligheid. Herinner je het paardenvlees dat vorig jaar zonder melding in rundvlees werd verwerkt in het Verenigd Koninkrijk? Meer nog: in de VS onderdrukt het bedrijf werknemers door vakbonden onmogelijk te maken. Een bedrijf dat steeds meer winst nastreeft, zal op de kwaliteit van de dienstverlening en op arbeidsvoorwaarden besparen. Dit is de helse toekomst waarin zowel geïnterneerden als personeel gevangen zullen zitten.

De Morgen kopte op 4 april 2014 terecht: “Psychiatrie wordt big business”. Het is een grote stap in een proces dat al langer bezig is. Bij tal van diensten en ziekenhuizen zijn keuken- en onderhoudsploegen reeds uitbesteed aan privéspelers die ‘beter’ de werkvoorwaarden kunnen drukken. Vorig jaar trachtte de directie van het Sint-Jansziekenhuis in Brussel ook een basisdienst zoals sterilisatie uit te besteden aan Sterima-Vanguard. Dit werd echter met succes tegengehouden door verzet van vakbonden en personeel. Meer dan 15% van de rust- en verzorgingstehuizen (RVT’s)  wordt uitgebaat door privébedrijven. De vermarkting van de zorg betekent vandaag meer dan alleen maar management in de non-profit, het is profit! Winst voor een kleine laag in de bevolking die zich op de kap van zieken, zorgbehoevenden en hulpvragers rijk wil maken. Dat zulke besparingen getolereerd worden!

Een halt toeroepen aan de privatisering en commercialisering van de zorg- en hulpverlening maakt deel uit van verzet tegen het globale besparingspakket. Bijna overal in de sector wordt er verwacht met minder middelen meer diensten en hulp te voorzien. De woede hierover neemt toe. Laten we eisen dat zorg in publieke handen beheerd wordt, met controle door personeel en gebruikers. Laten we eisen dat het geld dat nu in winst opgaat, ingezet wordt voor hulp en zorg die kwaliteitsvol en op maat is, én uiteraard voor goede werkcondities. Laten we eisen dat mensen degelijke jobs, gezonde huisvesting en publieke diensten krijgen zodat preventie realiteit wordt: psychiatrische problemen zijn immers maatschappelijke problemen. Ze dienen dus ook maatschappelijk opgelost te worden!