Door Pietro (Brussel)

anjaOp 16 april hield Gauches Communes in het Brusselse café Metteko een persconferentie om haar kiesprogramma voor te stellen. De linkse eenheidslijsten brengen werkenden, syndicalisten, jongeren, gepensioneerden, sociale uitkeringstrekkers en verschillende linkse strekkingen samen in een verzet tegen het besparingsbeleid. Met deze verkiezingsdeelname stimuleren we het debat over de nood aan een breed politiek verlengstuk voor de strijd van de werkenden en voor de opbouw van een front van verzet tegen het besparingsbeleid.

Gauches Communes heeft lijsten voor de Kamer en het Brusselse Parlement. Het initiatief wordt gesteund door de Linkse Socialistische Partij (LSP-PSL) en de Humanistische Partij (HP-PH). Gauches Communes ondersteunt de oproep van het ABVV van Charleroi en Zuid-Henegouwen om de krachten links van de PS en Ecolo te verenigen met respect voor elkaars eigenheid.

De persconferentie begon met een voorstelling van het programma van Gauches Communes door Gilles Smedts (HP), lijsttrekker voor het Brussels parlement, en Anja Deschoemacker (LSP), lijsttrekker voor de Kamer en woordvoerder van Gauches Communes.

Gilles begon met het programma rond energie: “We mogen de energiesector niet aan de private sector overlaten. Gauches Communes komt op voor de volledige nationalisatie van de sector onder gemeenschapscontrole. De toekomst van de planeet is belangrijker dan de belangen van de grote bedrijven!” Hij had het ook over de kwestie van vrede: “De Belgische regering wil 6 miljard uitgeven om F35’s te kopen. Met dat geld kunnen we ziekenhuizen of scholen bouwen die beantwoorden aan de echte behoeften van de bevolking.” Gauches Communes pleit ervoor dat België uit de NAVO stapt en wereldwijd opkomt voor vrede.

Vervolgens sloot Gilles af door nadruk te leggen op de strijd voor echte democratie. Hij stelde dat er een wet van politieke verantwoordelijkheid moet komen met afzetbaarheid van verkozenen zodat ze de belangen van de gemeenschap moeten dienen in plaats van die van een kleine elite.

Anja Deschoemacker nam hierna het woord. “De regering-Di Rupo (PS, MR, CdH, CD&V, Open Vld, sp.a) en alle gevestigde partijen zeggen ons op de een of andere wijze dat er geen alternatief is op het besparingsbeleid. Ze verschillen enkel van mening over de vorm of het ritme van de besparingen. Het besparingsbeleid wordt niet opgelegd aan de minderheid in de samenleving die alle rijkdom bezit, de meerderheid van de bevolking moet ervoor opdraaien.”

De centrale slogan van Gauches Communes is dan ook: “Stop de besparingen”. Het programma vertrekt van de behoeften en noden van de bevolking en niet van de belangen van de elite. In het onderwijs is er bijvoorbeeld al 20 jaar sprake van een gebrek aan middelen. De overheden zijn hierdoor niet meer in staat om een plaats voor alle kinderen te garanderen. Hetzelfde zien we op vlak van huisvesting. Terwijl 1,6 miljoen vierkante meter kantoren leegstaan, is de wachtlijst voor sociale huisvesting bijna eindeloos. We mogen het niet aan de markt overlaten om fundamentele behoeften te organiseren. Op vlak van werk wordt een derde van de jongeren uitgesloten terwijl anderen veroordeeld zijn tot onzekere en tijdelijke jobs. Terwijl de algemene rijkdom toeneemt, gaan de gewone lonen erop achteruit. Een grote lageloonsector organiseren zal geen oplossing vormen.

De oplossing van Gauches Communes bestaat uit een radicaal plan van publieke investeringen in onderwijs, huisvesting, degelijke jobs en meer koopkracht. Anja: “De middelen zijn er, we moeten de middelen durven te zoeken waar ze zich bevinden. Gauches Communes is niet gekant tegen maatregelen die de grote fortuinen aanpakken. Maar we moeten duidelijk zijn: de rijken zullen niet zomaar bijdragen aan de samenleving. Net zoals de elite nu reeds een deel van haar rijkdommen in fiscale paradijzen parkeert, zal er een kapitaalvlucht zijn als we hen aanpakken. Dat is waarom we opkomen voor de nationalisatie van de sleutelsectoren van de economie onder controle en beheer van de werkenden. De volledige economie moet ten dienste van de bevolking staan. Zonder maatschappijverandering is dat niet mogelijk.”

Er waren verschillende vragen van journalisten over de houding tegenover PVDA. “Wat denken jullie van linkse eenheid en waren er gesprekken met PVDA?”, vroeg een van hen. Gilles Smedts antwoordde: “LSP en HP hebben actief deelgenomen aan elk links eenheidsinitiatief (in 2009 met PSL, LCR, PC en PH, in 2010 met het Front des Gauches en in 2012 met Gauches Communes). PVDA heeft voor deze verkiezingen iedere samenwerking met ons afgewezen. Wij zijn voor eenheid van consequent links met respect voor alle componenten. De diversiteit versterkt de linkerzijde. Gauches Communes staat open voor ieder eenheidsinitiatief ter linkerzijde.”

Campagneleider Boris Malarme legde uit dat LSP in mei vorig jaar, met de steun van de Humanistische Partij, reeds een voorstel deed om tot eenheidslijsten te komen onder de vorm van PVDA-Eenheid of iets gelijkaardigs qua naam. We publiceerden daar een open brief over. Wij verdedigden de optie van een samenwerking van de volledige linkerzijde met vrijheid van discussie en eenheid in actie. De lijsten van PTB-GO langs Franstalige kant zijn een stap in deze richting, maar jammer genoeg werd onze deelname eraan geweigerd.

Op de vraag of die weigering het resultaat is van programmaverschillen, antwoordde Boris dat er inderdaad meningsverschillen zijn maar dat een constructief debat hierover mogelijk is. Zo zijn we het eens dat de prijs van medicijnen te hoog is, maar denken we dat een openbare aanbesteding met het kiwimodel geen oplossing biedt. Wij komen op voor een nationale gezondheidsdienst met een nationalisatie van de farmaceutische industrie. De BTW-verlaging voor energie werd door de regering gebruikt om een verdoken indexsprong door te voeren. We begrijpen dat de PVDA zich op de campagne wil concentreren en niet meteen dit soort discussies wil aangaan. Maar we denken dat de PVDA zich op dat vlak vergist.

Wij zijn het niet eens met de analyse in het nieuwe boek van Pascal Delwit over de PVDA. De analyse van Delwit is fout, de PVDA is wel degelijk veranderd en die verandering is niet beperkt tot het gezicht van de partij. Anderzijds is er een gevaar om inzake programma naar rechts op te schuiven.

“Zal Gauches Communes de linkse stemmen niet verdelen?” Gilles antwoordde op die vraag: “We dienen enkel in Brussel lijsten in en roepen op om in Antwerpen en Luik voor PVDA te stemmen om Raoul Hedebouw en Peter Mertens naar het parlement te sturen. Ook in Charleroi roepen we op om voor PVDA te stemmen om de verdere ontwikkeling van de oproep van het ABVV in Charleroi te ondersteunen.(*) In Brussel heeft PVDA jammer genoeg een lijstverbinding met ons geweigerd. We hebben voldoende goede wil getoond, maar we zullen nu ook geen politieke zelfmoord plegen door niet op te komen.” Anja concludeerde dat we na de verkiezingen nood zullen hebben aan een front van verzet tegen het besparingsbeleid.

(*) Noot van de redactie. Gauches Communes komt enkel op in Brussel voor de Kamer en het Brusselse Parlement. In Vlaanderen roepen we op om voor PVDA te stemmen. In Wallonië roepen we op om te stemmen voor de lijsten links van PS en Ecolo, in Luik en Charleroi roepen we expliciet op om voor PTB-GO te stemmen.