Druk op ACV-leiding wordt bijzonder groot. Basis wil actie.

De druk op de ACV-leiding wordt bijzonder groot. Er zal tot actie moeten worden overgegaan tegen de regeringsvoorstellen inzake onder meer het brugpensioen. Nadat pogingen werden ondernomen om de regeringsnota positief voor te stellen, wordt de leiding teruggefloten door de basis. Onder druk van de basis eist ACV-Metaal dat het ‘Generatiepact’ wordt verworpen en dat er stakingsacties komen. Ook andere centrales willen actie.

ACV-Metaal stelt voor om op 28 oktober te staken en een nationale betoging te houden. Eerder sprak ook de LBC zich uit tegen het Generatiepact en werd gesteld dat er een gezamenlijk actieplan met het ABVV moet worden opgesteld. CCOD Openbaar Vervoer en alle regionale afdelingen van het ACV langs Franstalige kant verwerpen eveneens het Generatiepact.

Vandaag beslist het ACV op een Algemene Raad over haar positie tegenover het Generatiepact. De ACV-leiding zal niet anders kunnen dan de regeringsnota af te keuren. Zoniet dreigt een interne discussie waarbij het wantrouwen van de basis in de leiding bijzonder scherp naar voor zal komen en bovendien zal versterkt worden door tegenstellingen aan de top van het ACV.

Het is opvallend dat na de wederzijdse beschuldigingen van de vakbondsleidingen en de mediacampagne van Cortebeeck tegen de ABVV-staking, de basis opkomt voor eenheid. Bij de acties van de afgelopen dagen bij VW en Cockerill of de aangekondigde acties in Charleroi, wordt telkens met een gemeenschappelijk vakbondsfront gewerkt. Dat is positief en het beantwoordt aan de vraag van de basis om samen in actie te gaan tegen het offensief van de regering. Bij het ABVV valt een zelfde geluid te horen bij de basis.

De ACV-leiding heeft in de discussie over het eindeloopbaandebat een foute inschatting gemaakt van het bewustzijn. Het ongenoegen onder de arbeiders is groot. Niet enkel omwille van de specifieke discussies rond het eindeloopbaandebat, maar ook omwille van de effecten van een jarenlang neoliberaal beleid. Het huidig beleid doet de kloof tussen rijk en arm toenemen, en met de huidige regeringsvoorstellen zal dat er niet op verbeteren. Er moet worden gebroken met het neoliberalisme.

Daartoe zullen de ACV-leden alvast niet kunnen rekenen op de CD&V. Die partij stelt dat de regering op de goede weg is met haar aanpak van de eindeloopbaandiscussie, maar niet ver genoeg gaat. CD&V stelt in haar sociaal-economisch programma een reeks besparingsmaatregelen voor die de arbeiders en hun gezinnen zouden treffen. De cadeaus aan het patronaat moeten uitgebreider (3 miljard euro), terwijl de arbeiders een loonsstop ("matiging van de groei van de inkomens") in de maag gespitst krijgen.

De ACV-leiding probeerde de basis af te schrikken door te stellen dat een verwerping van het Generatiepact betekent dat er harde actie zou komen, mogelijks om zelfs de regering weg te staken. Wellicht had de ACV-leiding er niet op gerekend dat dit voor veel militanten als muziek in de oren klinkt. Na het debacle van 7 en 10 oktober, is de actiebereidheid onder de basis erg groot. Dit zal nu tot uiting moeten komen in het actieplan dat opgemaakt wordt.

ABVV en ACV moeten samen een actieplan uitwerken waarbij er een zo groot mogelijke betrokkenheid van de basis is. Een actieplan om de regering weg te staken! Daarbij zal zich tegelijk ook de vraag stellen naar een politiek verlengstuk en de noodzaak om met vakbondsmilitanten te bouwen aan een eigen politieke vertegenwoordiging.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist