ACV-Leuven: basis ontevreden over gebrek aan handelen van de top

In Leuven vond gisteravond een informatievergadering plaats van het ACV. Er werd ingegaan op de punten waaromtrent het ACV had onderhandeld. De basis vond echter dat de leiding de bereikte resultaten te rooskleurig naar voor bracht. De tijd van onderhandelen is voorbij, menen veel ACV’ers. Nu zal het erop aan komen om te handelen.

Een correspondent

Op de ACV-bijeenkomst werd eerst ingegaan op de punten waarvoor het ACV wou gaan in de onderhandelingen. Dit ging onder meer over het brugpensioen op 58 jaar, de brugpensioenen voor zware beroepen,… De leiding bracht 10 punten naar voor waaromtrent het naar eigen zeggen belangrijke resultaten had geboekt.

Er is een pamflet gemaakt om in de bedrijven te verspreiden. Woensdag volgt een persbijeenkomst in ‘Visie’ zal worden ingegaan op de nota. Het ACV-pamflet zal ook in een aantal kranten worden geplaatst.

De leiding legde nadruk op het feit dat er een pensioenbonus komt voor mensen tussen 62 en 65. Er komt dus een beloning voor wie langer werkt. Voltijds tijdskrediet wordt beperkt tot 1 jaar, het loon voor 4/5e tijdskrediet mag niet meer bedragen dan 90% van een voltijds loon. Het ACV heeft kritiek op het feit dat de regering slechts 70 miljoen voorziet om jongeren aan het werk te krijgen.

Na de uiteenzetting was er ruimte voor vragen uit de zaal. Aangezien het om een informatievergadering ging, was het niet mogelijk om in te gaan op de plannen voor de toekomst. Dat zal pas komende vrijdag besproken worden op een vergadering.

De sfeer op de bijeenkomst was strijdbaar. Er werden vragen gesteld over welke regeling nu de norm zou worden: brugpensioen op 58 jaar of op 60 jaar. De leiding antwoordde hierop dat dit in het oorspronkelijke plan 60 jaar was, maar dat het ACV had kunnen afdwingen dat er voor een aantal werknemers brugpensioen op 58 mogelijk blijft. De militanten wilden wel meer informatie hieromtrent aangezien het voor velen niet duidelijk was wat nu eigenlijk juist beslist werd.

Er waren een aantal tussenkomsten over het feit dat vooraf gesteld werd dat het brugpensioen op 58 jaar zou worden gegarandeerd. Er was ook veel kritiek op de manier waarop het ACV de nota voorstelde. De regeringsvoorstellen worden veel te rooskleurig voorgesteld en het lijkt alsof het ACV akkoord gaat met wat er in de regeringsnota staat. Een aantal militanten weigerden om het ACV-pamflet over de resultaten van de onderhandelingen aan de bedrijven uit te delen.

Waarom we langer moeten werken terwijl er zoveel jongeren werkloos zijn, was de ondertoon in heel wat tussenkomsten. Er werden vragen gesteld bij de nog te bepalen zware beroepen, de sleutelfunctie bij het tijdskrediet waardoor men niet op tijdskrediet zou kunnen gaan, de toegang tot het brugpensioen voor deeltijdsen,… Er kwam veel kritiek op de tewerkstellingscel bij herstructureringen en de verplichting om ‘passend werk’ te aanvaarden na een herstructurering. Er wordt gevreesd dat dit zal leiden tot sancties tegen oudere werklozen.

De militanten menen dat de tijd van het onderhandelen voorbij is. Cortebeek heeft zelf gezegd dat het maximum uit de onderhandelingen gehaald werd. We moeten dan ook nagaan welke strategie zal gevolgd worden in de toekomst.

Lastenverlagingen hebben niet geleid tot meer jobs, integendeel er zijn alleen maar meer werklozen. De nota die voorligt, is een regeringsnota. Als we actie voeren zal het dan ook tegen de regering zijn. De vraag nu is of de nota zal erkend worden of als ertegen zal worden geprotesteerd. De leiding antwoordde dat dit vrijdag zal besproken worden. ACV-Leuven zal dan een standpunt innemen dat zal worden verdedigd op de Algemene Raad van 18 oktober.

Delen: Printen: