Succesvolle staking zet regering onder druk

Ondanks de felle taal van de patroonsfederaties en de ACV-advertentie tegen de staking van 7 oktober, werd die algemene staking van het ABVV wel een succes. De onderhandelingen vlotten inmiddels niet. De traditionele partijen blijven het eens over de noodzaak van een verhoging van de brugpensioenleeftijd naar 60 jaar, zoals eerder ook reeds werd gesteld door Freya Van den Bossche in een kranteninterview.

Toen luidde het dat dit voorstel een persoonlijk standpunt van Van den Bossche was en niet verder op de onderhandelingstafel zou belanden. Dat blijkt een verkeerde inschatting te zijn geweest. In de ACV-advertentie werd beweerd dat het brugpensioen op 58 wordt gevrijwaard, maar dit zou slechts voor een beperkte groep werknemers het geval zijn.

De actiebereidheid was enorm groot en ook de maatschappelijke steun voor de acties van het ABVV was groot. 40% van de Belgen steunde de staking, terwijl 75% meent dat de regering fout is in het eindeloopbaandebat. Het geeft alvast aan dat veel mensen weten waarover het gaat: over langer werken. Slechts 34,6% van de laaggeschoolden meent dat we langer zouden moeten werken. Onder hooggeschoolden is dat 69,3%. Over de houding van journalisten bij De Morgen zijn er geen cijfers, maar uit de anti-stakingsberichtgeving blijkt dat er daar geen probleem is om tot 70 jaar te werken.

Het ACV had moeite om de eigen basis te controleren. Dat blijkt uit de deelname van heel wat ACV’ers aan de staking en de pogingen om een democratische discussie te vermijden op heel wat regionale militantenconcentraties vorige week. Het afblazen van de staking op 10 oktober en zeker ook de advertentie tegen de staking van 7 oktober, konden op weinig begrip rekenen.

Dat is zeker het geval nu blijkt dat er nog helemaal niets afgedwongen is bij de onderhandelingen. De discussie blijft gaan op het optrekken van de leeftijd voor brugpensioen tot 60. Er is enkel discussie over de categorieën voor wie het op 58 zou blijven. De breekpunten die het ACV en ABVV eerder naar voor brachten, blijven overeind.

Het ABVV moest onder druk van haar basis van de staking op 7 oktober een succes maken. De voorbereiding verliepen erg snel, maar er werd veel gedaan om er toch een succes van te maken. Er waren snel pamfletten beschikbaar en er was ruimte voor voldoende middelen om van de staking een succes te maken. Op een aantal plaatsen waren er ook informatiebijeenkomsten op de werkvloer.

Het succes van de staking van 7 oktober maakt het nog moeilijker om een slecht akkoord te ondertekenen. Beide vakbonden zullen naar elkaar uitkijken en een slecht akkoord ondertekenen, zou voor hen enorme gevolgen kunnen hebben. Er zal moeten worden geluisterd naar de basis en er zal iets moeten worden gedaan met het succes van 7 oktober.

De staking was een groot succes, zeker in de grote bedrijven. De openbare diensten gingen eveneens plat, maar daar was het enthousiasme aan de pikketten beperkter. Het was ook opvallend dat er in een aantal niet-traditionele sectoren een goede opvolging was van de staking: bij de banken en verzekeringsinstellingen, de grote winkels,…

Vanuit politieke hoek komt er vooral verantwaardiging. De VLD slaagde erin om diegenen die wel gingen werken te bedanken. Verhofstadt stelde dat de staking er enkel kwam omdat Verboven zijn ABVV-basis niet controleert. Het VB wil pas een pensioen na 40 jaar loopbaan en stelt over de vakbondsacties: “Hun starre houding fietst ons recht de afgrond in.” Freddy Willockx (SP.a) stelde meer begrip te hebben voor de houding van het ACV dan voor het ABVV… De PS meent dat de leeftijd voor brugpensioen naar 60 moet. CD&V blijft stil, maar parlementslid Greta D’Hondt moest toegeven dat ook bij het ACV de actiebereidheid groot is. Ze stelde wel dat het ABVV te vroeg handelde.

De traditionele partijen spreken zich allemaal uit tegen de staking en tegen de 40% van de bevolking die de acties wel steunde. Bovendien volgen ze allemaal dezelfde logica dat er langer moet worden gewerkt. Die mening wordt niet gedeeld door een groot deel van de bevolking.

De staking van 7 oktober brengt dan ook enkele discussies met zich mee: wat wordt de volgende stap in het verzet tegen de aanvallen op het brugpensioen? Op welke politieke formatie kunnen we vandaag rekenen bij dit verzet? En: hoe kunnen we bouwen aan een eigen politiek instrument om de mening van brede lagen van de arbeiders en hun gezinnen politiek te vertalen?

Dat zijn ook discussies waar ook LSP op wil ingaan in de discussies die we hebben met verschillende syndicale militanten en hun gezinnen. Wij bepleiten de noodzaak van een actieplan op langere termijn en de noodzaak van een nieuwe arbeiderspartij vanuit onder meer de vakbondsbasis. Een dergelijk initiatief kan succes hebben, zoals blijkt uit het Duitse voorbeeld van de Linkspartei. We waren dan ook verheugd dat militanten van de WASG (Electoraal alternatief voor werk en sociale rechtvaardigheid, een onderdeel van de Linkspartei) deelnamen aan de pikketten in Luik om hun solidariteit te tonen.

Delen: Printen: