Georoute, Poststation, “Cleaning“, aanval op brugpensioen,…. Nood aan gezamenlijke actie!

Georoute, Poststation, “Cleaning“, aanval op brugpensioen,….

Hieronder publiceren we een uitgave van het pamflet ‘Model 9’, dat geproduceerd wordt door postmannen en postvrouwen van LSP. Er wordt ingegaan op de aanvallen op alle verworvenheden onder meer in de CAO-voorstellen. Daartegenover is het noodzakelijk dat er gezamenlijke acties komen van alle werknemers van De Post op hetzelfde moment.

MODEL 9, Info- en Discussiebulletin van/voor werknemers aan De Post

> PDF-versie

Debat over De Post in het parlement

Op 29 juni 2005 debatteerde de Belgische Kamer van volksvertegenwoordigers over de situatie van De Post. Johnny Thijs vertelde er dat de “toestand van De Post sinds november 2003 in positieve zin is geëvolueerd”. Er is een “sterke kostenbeheersing” gerealiseerd, “voornamelijk ten gevolge van een natuurlijke afvloeing van meer dan 3.000 eenheden, van 38 630 … naar 35 760”. Hij geeft toe dat de “verwachte volumedaling van de briefwisseling” wel is “uitgebleven”. Er zijn 3 “moderniseringsprojecten”(lees besparingen op het personeel): Poststation in 1300 kantoren, een reorganisatie van 1432 kantoren in het kader van het programma “cleaning” en Georoute dat in alle distributiekantoren toegepast moet worden. Deze “moderniseringen” werden volgens Johnny Thijs “succesvol afgerond”, een grote leugen aangezien er in talloze kantoren ontevredenheid heerst en stakingen uitbreken omdat de werkdruk onhoudbaar wordt. In een Brussels kantoor zijn 2 postmannen op de vuist gegaan voor een postzak.

De “moderniseringen” zijn zeker niet in het belang van de postmannen en postvrouwen en ook niet van de klant. Postkantoren die niet opbrengen, “rendabel zijn” heet dat, moeten dicht. Johnny Thijs beweert dat “slechts 300 op 1300 postkantoren rendabel zijn”. Hij zegt dat “een ruime meerderheid van de postkantoren verlieslatend is en dat in een geliberaliseerde markt het niet langer houdbaar is dat de sector postbehandeling de lasten van de verliezen van de postkantoren draagt”. Er zal dus nog personeel afvloeien. Postkantoren zullen samengevoegd worden of sluiten, en mobiele postkantoren zullen opgestart worden. Dit toont nog eens aan dat de “moderniseringen” niet in het belang van de klant en de werknemers zijn. Maar hiermee eindigt het niet: georoute II en georoute III zijn op komst!

Johnny Thijs ergert zich aan het feit dat op “onbegrijpelijke wijze in sommige kantoren het absenteisme een sprong van 10% naar 30% neemt”. Aan de werkdruk ten laste van de werknemers heeft hij niet gedacht. Zijn persoonlijke werkdruk moet echter ook zeer groot zijn: de laatste 6 maanden recruteerde hij maar liefst 130 managers met toplonen om hem “bij te staan” bij deze “moderniseringen”. Dit is echt schandalig! Een postkantoor dat in staking gaat krijgt de volgende dag/nacht enkele managers over de vloer om de druk op te drijven. Managers met mooie Engelse namen zoals “human resources” en dergelijke…

En de vakbonden?

De vakbonden aan “De Post” gaan plat op de buik liggen voor de directie. De 36-urenweek in ruil voor georoute I hebben ze niet gekregen. Wel zijn enkele topmannen binnen de vakbonden gepromoveerd geweest om de basis onder controle te houden, en indien er acties zijn deze in gespreide slagorde te laten plaatsvinden, postkantoor per postkantoor – in plaats van een actieplan en een gezamelijke strijd op poten te zetten. We herinneren ons onder andere het postkantoor te Vilvoorde dat 10 dagen staakte.

Daartegen moeten de mensen zich organiseren en druk uitoefenen op de vakbondsbureaucratie. De macht ligt aan de basis, ze moet alleen nog georganiseerd worden. Dit is het werk van de basismilitanten en leden van de vakbonden.

CAO 2005-2006

Er word momenteel onderhandeld over een nieuw CAO 2005-2006. Die CAO zou met de basis moeten besproken worden zodat die kan zien welke schandalige voorstellen op tafel liggen. Voor 2005 is geen brugpensioen voorzien en voor 2006 een pensioen voor diegenen die vastbenoemd zijn na 40 jaar dienst (waarvan 35j. uitreiking) op 57 jaar, en na 35 jaar dienst op 58. Contractuelen en interimmers zullen in principe tot hun 65 jaar moeten werken. De werknemers aan De Post zouden een volwaardig pensioen moeten eisen voor iedereen vanaf 55 jaar. Ook zou elke werknemer die op pensioen gaat, moeten vervangen worden door een jongere. De jeugdwerkloosheid is zo hoog. Waarom ouderen langer laten werken tot hun rug het begeeft, terwijl ze het rustiger aan willen doen, en jongeren die een gezin willen starten en in de fleur van hun leven zitten, aan de kant laten staan?

Met het functieclassificatiesysteem verdwijnt het volledig statuut om postmannen te benoemen. Contractuelen zullen nooit hetzelfde verdienen als een benoemde statutair agent. Wij willen gelijk loon voor gelijk werk. Contractuelen zouden na 6 maand vastbenoemd moeten worden aangenomen. De Post zou de wet van 21 maart 1991 artikel 29 moeten eerbiedigen. Zoniet zouden de vakbonden hun verantwoordelijkheid moeten nemen om De Post deze wet te doen eerbiedigen. Waarom moeten de werknemers de wetten volgen als de directie van De Post deze steeds aan haar laars lapt? De militanten en werknemers mogen zich niet laten verdelen tussen dag/nacht, contractueel/vastbenoemd, de vakbonden onderling, enz… maar moeten zich gezamelijk strijdbaar opstellen om tegen die CAO te ageren! LSP wil hieraan meewerken. Neem contact op indien je met een Postman/vrouw die lid is van LSP wil spreken om dit proces te versterken!

Bij het schrijven van dit pamflet, werd deze CAO al op verschillende plaatsen door de vakbondsleden afgewezen, o.a. ACOD gewest Brussel met 77%, Luik met 89% en ook in West-Vlaanderen, Antwerpen en Limburg is het afgewezen. De vakbondstop krijgt hiermee een duidelijk signaal en moet nu haar verantwoordelijkheid opnemen door een reële strijd op te starten. Een actieplan is nodig voor alle werknemers van De Post samen, op hetzelfde moment, en zonder ons eerst kantoor per kantoor uit te putten! Een actieplan dat ingaat tegen al deze hervormingen alsook tegen de afbraak van de werkomstandigheden!

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist