Pamflet ‘Nieuwe Vooruit’ van LSP-Gent. PDF-versie

Progressieve façade maskeert asociaal beleid

In de tweejaarlijkse rangschikking van de Financial Times haalt Gent de top-20 van steden waar investeerders best naartoe trekken. Maar zal de stad binnenkort ook nog leefbaar zijn voor de gewone Gentenaar? De begroting die het stadsbestuur begin november afwerkte, belooft alvast weinig goeds.

In tegenstelling tot Antwerpen, waar men de botte bijl hanteert, beweert het Gentse stadsbestuur ‘enkel de scherpe kantjes eraf te vijlen’. Het stadsbestuur probeert haar progressieve façade in stand te houden onder druk van de sociale verwachtingen die ze creëerde. Zo zal in Gent het maatschappelijk middenveld (de vzw’s, ngo’s, etc) minder geraakt worden door besparingen dan in Antwerpen, komt er een verhoging van belastingen op leegstand en tweede verblijven en zal er ook een grotere teruggave van het mobiliteitsbedrijf aan de stad gevraagd worden. Dit is echter vooral camouflage om de echte speerpunten van de begroting, besparingen en belastingverhogingen, te verbergen.

Gent wordt duurder voor inwoners

In haar begroting kiest het stadsbestuur namelijk voor een arsenaal aan ‘kleine’ prijsverhogingen. De opvallendste is die van de vuilniszakken. Die gaan van €1,5 naar €1,75 voor de gele zakken en de prijs voor PMD verdubbelt zelfs. Voor brandweerhulp worden “niet-noodzakelijke diensten”, zoals het weghalen van een wespennest, plots betalend. Verder gaan de prijzen ook omhoog voor parkeren (zonder compenserende investeringen in openbaar vervoer), buitenschoolse opvang, identiteitskaarten, reispassen en rijbewijzen, museumbezoeken, trouwen etc.

Alles bij elkaar geteld, betalen we zo een flinke duit extra. Sp.a, Open VLD en Groen stellen dat dit enkel de “logische indexering van de retributies” zijn. Nochtans worden de middelen van het OCMW of het onderwijs niet opgetrokken volgens diezelfde “logische indexering”.

De besparingslogica wordt het duidelijkst in de afvalverwerking. Private investeerders hebben geen zin om hun winsten te zien dalen en dus zal Ivago in totaal €5 miljoen besparen. Over de eerste €2 miljoen is al duidelijkheid: €1 miljoen door het optrekken van de prijzen van de vuilniszakken en €1 miljoen door het afvloeien van 14 jobs tegen eind 2014. Waar verder zal gesnoeid worden is niet exact te voorspellen. Maar waarschijnlijk komen er prijsverhogingen voor containerparken (die nu al een dag minder per week open zullen zijn), beperktere ophaling, prijsstijgingen voor GFT-ophaling, etc. Prijsverhogingen zullen sluikstorten in de hand werken, maar daar staan GAS-boetes voor klaar. Zo worden gewone mensen dubbel gestraft en kunnen de private partners zich verder verrijken.

[divider]

Investeringen in openbare diensten broodnodig

Ook de middelen voor stadsdiensten en personeel volgen de “logische indexering” niet. In de stedelijke kinderopvang komt wel meer personeel maar meer dan een doekje voor het bloeden is dit niet. Er worden 220 plaatsen gecreëerd, terwijl er 1.000 extra gesubsidieerde plaatsen nodig zijn. Hoewel de stad er prat op gaat niemand rechtstreeks te ontslaan, zullen er toch 435 personeelsleden minder zijn tegen 2019. Hoe men zo de dienstverlening ongewijzigd kan houden, zoals het bestuur beweert, is ons een raadsel. Nu al is de werkdruk voor vele stadsdiensten onhoudbaar.

Een eerste gevolg is de sluiting van een aantal dienstencentra. Zo zullen velen niet meer in hun buurt naar stadsdiensten kunnen gaan, erg problematisch voor ouderen of personen met een beperking. Door de besparingen op openbaar vervoer zal dit het aantal auto’s op de weg en de verkeersknoop rond Gent alleen maar versterken.
De slotsom van deze begroting is dat voor het grootste deel de tekorten zullen betaald worden door de gewone Gentenaar via talloze prijsverhogingen en een verlies aan kwaliteit in de dienstverlening. Voor LSP is dit onaanvaardbaar.

Wij willen een echte sociale stad, en willen en zullen mee verder bouwen aan een linkse oppositie om de rekening voor de crisis terug naar afzender te sturen.

[divider]

Stop de prestigeprojecten! Betaalbaar wonen voor iedereen

In 2011 waren er 7.892 sociale huurwoningen te kort in Gent. Tegenover de €42,4 miljoen voor de lopende en nieuwe ‘stadsvernieuwingsprojecten’ staat een miserabele €1,5 miljoen voor onteigeningen, sloop en bouw van nieuwe sociale woningen. Met een schamele €500.000 zal de stad kleinschalige projecten voor sociale woningbouw “stimuleren”.

Opnieuw trekt het stadsbestuur duidelijk de kaart van grootschalige prestigeprojecten eerder dan te investeren in wat nodig is voor gewone Gentenaars. Zogenaamde ‘stadsvernieuwing’ leidt er hoofdzakelijk toe dat mensen met een laag of gemiddeld inkomen wijken uitgejaagd worden omdat de private investeerders vooral inspelen op de verwachtingen van bemiddelden (dure lofts en luxeappartementen). Een echt sociaal stadsbestuur zou massaal moeten investeren in betaalbare (sociale) huurwoningen. Dit zou niet enkel goed zijn voor sociale huurders maar ook de prijzen drukken voor iedereen.

[divider]

LSP strijdt mee voor een GAS-vrij Gent

De Gentse gemeenteraad schrapte eind januari de bepaling “hinderlijk spel” uit het Gentse GAS-reglement. Een schijnmaatregel die helemaal niet tegemoet komt aan de eisen die van het platform GASvrij Gent. Verschillende Gentse organisaties eisten via diverse acties namelijk een volledige afschaffing van GAS in Gent. Het controversiële GAS-systeem blijft in Gent echter volledig intact: “Ik blijf het systeem verdedigen”, stelde burgemeester Daniël Termont recent.

Op de Gentse nieuwjaarsreceptie weigerde het stadsbestuur de nieuwjaarswensen van GASvrij Gent in ontvangst te nemen. “Hier geen GAS voor sneeuwballen” argumenteerde de burgemeester, die enkele weken later “hinderlijk spelen” nog snel uit het reglement moest schrappen. Absurditeit en willekeur zit nu eenmaal ingebakken GAS-systeem, en daar kan men ook in Gent niet aan ontsnappen.

Besparingsbeleid biedt geen oplossing voor overlast

Volgens Burgemeester Termont hebben we zonder het GAS-systeem voor veel problemen geen oplossing meer. Wanneer we het Gentse besparingsplan bekijken stellen wij inderdaad ook vast dat dit stadsbestuur weinig oplossingen heeft voor de toename aan sociale problemen in de stad. Indien men echt iets wil doen aan overlast als sluikstorten en wildplassen, dan zou men beter investeren in meer publiek sanitair en goedkope, milieuvriendelijke vuilnisophaling.

Het recept achter de Gentse begroting is er één die sociale problemen zoals overlast alleen maar zal doen toenemen. Afgelopen zomer piekte de Gentse jongerenwerkloosheid het hoogst in 7 jaar. In plaats van werk te maken hiervan, maakte het stadsbestuur een einde aan het JOBKOT van Vzw Jong dat honderden jongeren naar vast werk probeert te begeleiden.

LSP ondersteunt de oproep van GASvrij Gent voor een sociaal alternatief op het repressief GAS-beleid. Een echt sociaal stadsbestuur heeft geen nood aan pestboetes en repressie wanneer het werk maakt van echte oplossingen voor werkloosheid, armoede en sociale uitsluiting.

[divider]

Crisis en besparingen bedreigen de positie van vrouwen

De Belgische bevolking kreeg van de regering Di Rupo al €18 miljard besparingen te verduren. Na de verkiezingen zullen verdere, structurele aanvallen volgen. Vrouwen worden vaak het hardst getroffen door deze besparingen.

Door de jarenlange onderfinanciering kampen de zorgsector, de kinderopvang en het onderwijs met lange wachtlijsten. Vaak komt zo de zorg voor kinderen, bejaarden en zieken in de gezinssfeer terecht.

Doordat huishoudelijk werk en de opvoeding van kinderen vaak niet te combineren zijn met voltijds werk, blijven vrouwen oververtegenwoordigd in deeltijdse jobs waarmee geen leefbaar pensioen opgebouwd wordt. Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds 22% minder dan mannen.

Door de lagere lonen en een stijgende levensduurte, lopen vrouwen zonder partner een veel hoger armoederisico. Ook de 8.954 eenoudergezinnen in Gent dreigen sneller in armoede te verzinken.

Degelijke, betaalbare sociale diensten zijn absoluut noodzakelijk om deze ongelijkheid te overkomen. Toch kondigde het stadsbestuur aan slechts 220 extra plaatsen te creëren in de kinderopvang terwijl er 1.000 extra gesubsidieerde plaatsen nodig zijn. Gent haalt daarmee het Vlaamse streefdoel niet om voor 50 op 100 kinderen opvang te organiseren.

Daarenboven zijn slechts 28% van de plaatsen in Gent inkomensgerelateerd en zullen in september 150 kleuters geen plaats hebben in één van de Gentse scholen. Waar blijft het sociale, leefbare en kindvriendelijke Gent dat ons beloofd werd door het stadsbestuur?

BAAS IN EIGEN BUIK!

LSP vecht voor een echte vrije keuze In België is de zogenaamde “pro-lifebeweging” de laatste jaren aan een opmars bezig. Ze spreekt zich expliciet uit voor het afschaffen van het recht op abortus en bepleiten ‘traditionele waarden’ binnen een ‘traditioneel gezin’.

Jaarlijks organiseren ze een mars en wekelijks protesteren ze aan diverse abortuscentra in Vlaanderen, waar ze vrouwen aanklampen, intimideren en beschuldigen van moord. Wat aanvankelijk begon met een handvol fanatici is in Gent uitgegroeid tot groep van een 20-tal. Met LSP-Gent liggen we mee aan de basis van een buurtactiecomité dat zich verzet tegen de acties van deze groep.

LSP verdedigt het recht op een werkelijke vrije keuze voor vrouwen. Enerzijds verdedigen wij het recht op abortus en haar uitbreiding. Maar tegelijk verdedigen we ook het recht op het krijgen van kinderen, zonder daarbij te moeten verarmen. Daarvoor is een kinderbijslag nodig die echt de kosten ouderschap dekt, een plaats voor ieder kind in kwaliteitsvolle kinderopvang, degelijk onderwijs en openbare diensten die de huishoudelijke taken verlichten. Op 30 maart organiseert de antiabortusbeweging opnieuw een betoging in Brussel. Ook dit jaar zal LSP, samen met andere organisaties, een tegenbetoging opzetten ter verdediging van het recht op vrije keuze.

BETOGING PRO-CHOICE: ZONDAG 30 MAART, 14u BRUSSEL (Poelaertplein)

Equal Pay Day. Vechten voor goede lonen voor iedereen!

Ondanks de wet van ’75 voor gelijk loon verdienen vrouwen in België nog steeds gemiddeld 22% minder dan mannen. Pas op 20 maart 2014 hebben vrouwen het loon verdiend dat hun mannelijke collega’s op 31 december 2013 verdienden.

De loonkloof neemt ook toe met de leeftijd doordat vrouwen vaker beroep moeten doen op arbeidsonderbreking en oververtegenwoordigd zijn in deeltijds werk. 44% van de vrouwen werk deeltijds en slechts 11% van hen doet dit vrijwillig.

Vrouwen zijn ook oververtegenwoordigd in sectoren die in het verlengde liggen van de huishoudelijke taken zoals de schoonmaaksector, de ziekenzorg en het onderwijs. Net die sectoren die onder grote druk staan door afdankingen en het drukken van de lonen.

In de doorstroom naar hogere functies spreekt men van een glazen plafond: vrouwen maken slechts 30% uit van de kaderleden, en slechts 3% van de directieleden.

Facebook evenement

Een oplossing die vaak naar voren wordt geschoven is dat vrouwen een betere studiekeuze moeten maken en beter moeten onderhandelen over hun loon. Lage lonen zijn echter een gemeenschappelijk, maatschappelijk probleem en geen individueel probleem. Individueel onderhandelen kan misschien als manager, maar in de zorg-of de dienstenchequesector heeft dit weinig zin.

De strijd tegen lage lonen voor vrouwen zal niet gewonnen worden door het afnemen van de rechten van mannelijke werknemers. We willen allemaal “mannenlonen” en “mannenpensioenen”! LSP meent dat we de strijd samen moeten voeren voor degelijke lonen en publieke diensten voor iedereen. Dit is de enige weg vooruit indien we een einde willen maken aan de loonkloof.

DEBAT: Gelijk werk = gelijk loon?
Met: Ilke Jaspers (ACV), Bart Leybaert (ABVV), Sofie De Graeve (VOK), Anja Deschoemacker (LSP)
Vrijdag 14 maart, 19u30. Geuzenhuis, Kantienberg Gent

[divider]

Masereelfonds,Victoria Deluxe, Actief Linkse Studenten en de Linkse Socialistische Partij nodigen uit:
INFO- EN DEBATAVOND OVER DE VS
een natie die stilaan loskomt van de kapitalistische ideologie
Bart Vandersteene, woordvoerder LSP
Lode Vanoost, redacteur De Wereld Morgen
proberen ons deze avond een antwoord te geven op de vraag wat er aan de hand is in de Verenigde Staten, het land dat voor velen gezien wordt als het machtsbastion van kapitalisme en imperialisme.

woensdag 26 maart om 19u30 bij Victoria Deluxe, Dok Noord Gent