Meeting ABVV-Antwerpen over brugpensioenen: basis wil een actieplan

Maandagavond vond in Antwerpen een meeting plaats van de verschillende ABVV-centrales om te discussiëren over de aanvallen op het brugpensioen. Zo’n 400 militanten zorgden voor een overvolle zaal in het Bondsgebouw. Xavier Verboven kwam de voorstellen van minister Van den Bossche voorstellen om de militanten te informeren. Het werd een rumoerige bijeenkomst waarbij in de tussenkomsten vanuit de zaal een enorme strijdbaarheid bleek.

Geert Cool

De Antwerpse bijeenkomst van militanten uit de verschillende centrales van het ABVV was opvallend. Het was jaren geleden dat een dergelijke meeting werd georganiseerd, wellicht sinds de acties tegen het Globaal Plan in 1993. Het was een uitstekende gelegenheid om samen te discussiëren. En zoals vanuit de zaal naar voor gebracht werd, kan het misschien een precedent zijn om voortaan bij beslissingen eveneens een dergelijke vergadering bijeen te roepen.

Xavier Verboven ging in op de geplande aanvallen op het brugpensioen. Hij stelde dat het voor het ABVV onaanvaardbaar is dat er slechts een brugpensioen mogelijk zou zijn na een loopbaan van 40 jaar. De voorstellen in de nota ‘Actief Ouder Worden’ van de minister van tewerkstelling en arbeid, Freya Van den Bossche (die Verboven niet bij naam vernoemde), zijn volgens Verboven onaanvaardbaar. Hij stelde echter dat er nu moet afgewacht worden wat de uiteindelijke voorstellen zullen zijn die half september zullen worden voorgesteld door de regering. Pas op het Federaal Comité van het ABVV op 20 september zullen die voorstellen bekeken worden en zal worden nagegaan wat de reactie van het ABVV zal zijn.

Verboven stelde dat het voor het ABVV belangrijk is dat de discussies over de eindeloopbaan, de financiering van de sociale zekerheid en de welvaartvastheid van de pensioenen samen worden behandeld. Hij stelde dat er effectief een probleem is voor de financiering van de sociale zekerheid door de gestegen uitgaven voor de werkloosheidsuitkeringen en de gezondheidszorg, naast een daling in de inkomsten door de bijdrageverlagingen voor de patroons. Als alternatief stelde hij de algemene sociale bijdrage voorop. Daarbij liet hij zich ook uitgesproken positief uit over de voorstellen van minister Demotte (PS) en stelde hij dat verder druk wordt gezet op de "politieke partners", de SP.A en de PS. Dat de "onaanvaardbare" voorstellen inzake de brugpensioenen van een SP.A-minister komen, leek hem wel te ontgaan…

Na de toespraak van Verboven was er ruimte voor een aantal tussenkomsten van ABVV-militanten in de zaal. Daar werd gebruik van gemaakt voor een reeks kritische opmerkingen. Een eerste tussenkomst ging in op het feit dat beter zou gediscussieerd worden over tewerkstelling. De 200.000 beloofde jobs hebben we nog niet gezien, integendeel. Daar zou moeten over gesproken worden, in plaats van een discussie over de afbraak van sociale verworvenheden. Tevens werd gewaarschuwd om met deze onderhandelingen niet opnieuw de mist in te gaan zoals met het Interprofessioneel Akkoord toen het onderhandelde voorstel werd weggestemd door de ABVV-basis.

Een delegee van Degussa stelde dat het uitstekend is dat het ABVV een speciale editie van haar blad ‘De Nieuwe Werker’ heeft gemaakt over de brugpensioenen. Maar zo waarschuwde hij, op bepaalde punten wordt de deur open gelaten voor onaanvaardbare toegevingen. Het principe van langer werken, wordt niet verworpen waardoor er onduidelijkheid is hoe ver de ABVV-leiding bereid is te gaan. Waar zal de grens gelegd worden? Hij stelde dat de grens van 25 jaar zoals die nu bestaat, moet behouden blijven. Dezelfde vraag werd ook in andere tussenkomsten herhaald, maar niet beantwoord door Verboven. De delegee vroeg ook naar een actieplan.

Een delegee van Bayer vroeg om ook een bijeenkomst van alle militanten te organiseren als er een beslissing zal worden genomen. Hij stelde tevens dat er nood is aan een actieplan met een duidelijk eisenplatform. Dat zou moeten ingaan op de noodzaak van het behoud en de verbetering van het brugpensioen, een arbeidsduurvermindering en het behoud van de financiering van de sociale zekerheid. De ABVV-leiding moet lessen trekken uit de IPA-onderhandelingen. Toen was er onder druk van de basis een uitstekende betoging met meer dan 50.000 deelnemers op 21 december 2004, maar er volgde geen gezamenlijke actie van de verschillende sectoren. Er ontbrak een actieplan waardoor de verschillende sectoren er alleen voor stonden en er uiteindelijk een loonnorm door de regering werd opgelegd zonder gezamenlijk verzet vanuit de vakbond.

Uit de vergadering bleek de actiebereidheid van de basis waarbij een herhaling van de discussies rond de loonnorm niet aanvaardbaar is. De leiding zal hier conclusies uit moeten trekken en mag niet aarzelen om te werken aan een actieplan. Ook het LSP-pamflet dat verspreid werd aan de bijeenkomst ging daar dieper op in en werd positief onthaald. Heel wat kritieken vanuit de zaal waren reeds opgenomen in ons pamflet en we willen de discussies met vakbondsmilitanten en delegees verder zetten om samen de druk op te voeren zodat de afbraak van het brugpensioen en de ondermijning van de sociale zekerheid kan worden gestopt!

Delen: Printen: