Home / Belgische politiek / Lokaal - Vlaams Brabant / Nieuwsbrief van LSP in Keerbergen

Nieuwsbrief van LSP in Keerbergen

Onze afdeling in Keerbergen verspreidt binnenkort een nieuw pamflet. In het pamflet wordt ingegaan op de nieuwe verhogingen voor de belasting op afvalophaling. Het DIFTAR-systeem (gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering) heeft uitdrukkelijk als doel om de ‘vervuiler’ te laten betalen. Met ‘vervuiler’ bedoelen ze niet de producenten van afval, het is een principe dat er vooral op gericht is om ons extra te laten betalen… Verder is er ook aandacht voor de oproep van het ABVV-Gewest van Charleroi en Zuid-Henegouwen.

PDF van de nieuwsbrief


Nieuwe belastingsverhogingen: DIFTAR

Het DIFTAR-systeem is het huisvuilophalings- en betalingssysteem in onze regio dat uitbesteed is aan EcoWerf. Het werd ingevoerd door het vorige gemeentebestuur van Open-VLD/CD&V. LSP heeft in het verleden al aangekaart dat het niet gaat om de vermindering van de afvalberg, maar eerder om het bekomen van nieuwe inkomsten.

Dat gebeurt via de huur van de vuilbakken, prijs per aanbieding en prijs per kilo. Men betaalt, naast de gemeentebelastingen, nog drie keer extra voor de ophaling van huisvuil & GFT! Het N-VA/CD&V-bestuur van Keerbergen heeft de tarieven vanaf 2014 verhoogd.

Sinds de invoering van het DIFTAR-systeem is de hoeveelheid huisvuil gedaald van 106kg naar 76kg per inwoner, een daling van 28%. Hierdoor zijn ook de inkomsten gedaald en men probeert dit te compenseren door een verhoging van de tarieven.

Het bestuur beweert dat dit systeem toelaat dat de vervuiler betaalt. Het wordt dan verwoord dat de consumenten minder afval moeten produceren. Ofwel wordt het een “indexering” genoemd. Men probeert een zo aanvaardbaar mogelijke naam te zoeken.

Als beweerd wordt dat we de afvalberg met tariefverhogingen gaan verkleinen, komen we tot een vreemde constatatie met de nieuwe tarieven. Voor een gemiddeld gezin van twee personen blijft de totale afrekening voor het restafval status quo (de prijsverhoging voor de huur en gewicht worden grotendeels gecompenseerd door de prijsverlaging per aanbieding). Grotere gezinnen zijn wel het slachtoffer van de stijging van de prijs per kg met 25%: van 0,20€ naar 0,25€!

Natuurlijk vraagt LSP geen prijsverhogingen voor het restafval. Integendeel vragen wij de afschaffing van het DIFTAR-betalingssysteem. De verantwoordelijken voor het afval zijn niet de consumenten maar het productiesysteem dat erop gebaseerd is om consumentisme in de hand te werken (de markt draaiende te houden). De vervuiling van de planeet moet aan de bron worden aangepakt, namelijk de wijze waarop de economie georganiseerd wordt: het kapitalisme.

Met een berekening voor een gezin met twee personen en een middelgrote tuin komen we tot de vaststelling dat de eindafrekening voor het GFT met 44% stijgt! Dit nadat de compostbakken in prijs verdubbeld zijn en de compostvaten 67% duurder werden. Gezinnen met tuinen worden dus extra hard getroffen. De gratis bladinzameling zal in 2014 worden verlengd met een maand, een magere troost voor mensen die geen auto hebben, laat staan een aanhangwagen om de bladeren weg te voeren. De armsten zijn weer het slachtoffer. Stimuleren we zo een “groene en sociale” gemeente?

Daarenboven worden de vaste periodieke ophalingen van het grofvuil afgeschaft. In de plaats komt er een systeem waarbij er enkel wordt ingezameld indien u zelf een afspraak maakt met EcoWerf en er wordt automatisch een voorrijkost van 12,50€ aangerekend. Dit lijkt ons een zeer dure en chaotische manier van het ophalen van het grof huisvuil! Dit zal sluikstorten juist in de hand werken! Ook wederom gaat het sociaal aspect verloren: een percentage van het grofvuil werd in het verleden opgehaald door mensen die eens gingen rondrijden. Een deel werd dus automatisch gerecycleerd. Dit kan enkel als het grofvuil op vaste periodieke tijdstippen wordt opgehaald. Wederom gaan deze sociale en ecologische aspecten verloren met de nieuwe regeling!

Alles bij elkaar genomen schatten we dat voor gezinnen zonder tuin de tarieven gemiddeld gezien status quo blijven. Gezinnen met een tuin gaan een verhoging van 10% of meer betalen. Indien u uw individuele factuur wilt laten berekenen op basis van de nieuwe tarieven om de exacte percentageverhoging te kennen, neem dan contact op met diftar@LSP-Keerbergen.be.

Door Christophe De Brabanter


ABVV Charleroi wil nieuw politiek verlengstuk

Op 1 mei 2012 deed ABVV-Charleroi bij monde van zijn algemeen secretaris Daniël Piron een oproep tot vorming van een brede politieke samenwerking links van de PS/Sp.a en Ecolo/Groen. Dat sluit nauw aan bij wat wij al langer naar voor brengen met het idee van een nieuwe arbeiderspartij.

Steeds meer mensen binnen de vakbonden maar ook daarbuiten zijn tot het besef gekomen dat de PS de belangen van de werkende mensen niet langer vertegenwoordigt: na jarenlang aan de macht te zijn en mede daardoor is deze partij verworden tot een bureaucratische machine en verstrikt in machts-politieke spelletjes (en soms erger…) en doet ze volop mee aan de sociale afbraak.

Een gelijkaardige tendens zien we ook aan Vlaamse zijde wat de kleinere broer Sp.a betreft: denk maar aan het vertrek van Erik De Bruyn en de vorming van “ROOD!”.

Wat opvalt bij deze oproep is dat niet met name wordt verwezen naar de PTB (Waalse zusterpartij van de PVDA) die links van de PS staat. Het doel is duidelijk een breder front op te richten dat de verschillende stromingen binnen de arbeidersbeweging aan bod laat komen, en dit ook verder door te trekken naar Vlaamse kant toe.

Aangezien het meebouwen aan een echte brede arbeiderspartij zowat de doelstelling nummer één is van de LSP hebben we ons dadelijk bij die oproep aangesloten. De hand werd onder meer uitgestoken naar de PVDA met het doel met een gezamenlijke lijst naar de verkiezingen van dit jaar te gaan.

Inmiddels is alles in een stroomversnelling gekomen: er was niet alleen reactie van socialistische kant want ook de Franstalige bediendenbond van het ACV, namelijk het CNE, kwam een positieve reactie. Eind april 2013 kwamen een 8-tal politieke formaties samen, waaronder onze zusterpartij PSL, om deze discussie aan te gaan in een steuncomité. Als resultaat van vergaderingen en intens overleg zag eind 2013 een brochure het licht onder de titel: “8 vragen in verband met de oproep van één mei 2012 van het ABVV-Charleroi-Zuid-Henegouwen” uitgegeven door algemeen secretaris Daniël Piron.

We lichten hier enkele markante zinnen uit:

  • Uit de toespraak van Daniël Piron van 1 mei 2012: “het [kapitalistische] systeem kan niet hervormd worden, het moet verdwijnen” (pg 12).
  • Sprekend over al wie met de huidige kapitalistische logica akkoord gaat van steeds meer inleveren en steeds langer werken: “maar wie zijn ze dan die mensen en hoe wereldvreemd zijn ze, om hun kinderen naar het OCMW te sturen en hun ouders naar het kerkhof?” (pg 16).

Wie interesse heeft in de volledige tekst kan op eenvoudige aanvraag de brochure bij ons gratis verkrijgen. Email: 8vragen@LSP-Keerbergen.be .

Door Wilfried Mons

Leave a Reply