Universiteit Gent. Poging om linkse oppositie uit te sluiten

Aan de Gentse universiteit is reeds enkele maanden een campagne bezig die erop gericht is om de Actief Linkse Studenten (ALS) uit te sluiten. De ALS legt zich daar niet bij neer en organiseert het verzet. Voorlopig is de beslissing uitgesteld en dit onder druk van onze campagne.

Geert Cool

Op dit ogenblik is het meer dan ooit nodig dat er een georganiseerd studentenverzet bestaat tegen het beleid dat erop gericht is om het hoger onderwijs om te vormen tot een “onderwijsmarkt”, die concurrentieel moet zijn. Zo zagen we reeds de verhoging van de inschrijvingsgelden voor buitenlandse studenten aan de Leuvense universiteit (het inschrijvingsgeld vertienvoudigde daar!) of de aangehouden afbouw van sociale diensten.

Een verbod op anti-fascistische acties?

De directe aanleiding voor de huidige procedure is het standpunt van ALS dat racisme niet welkom is aan de universiteit. Meer bepaald kondigde de ALS aan een actie te organiseren tegen een ‘debat’, in november 2004, georganiseerd door het extreem-rechtse KVHV, waarop Frank Vanhecke van het VB zou spreken. Uiteindelijk besloot de universitaire overheid het debat niet te laten doorgaan. Het organiseren van protestacties zou nu een inbreuk vormen op de vrije meningsuiting…Collectieve acties vormen een integraal onderdeel van de vrije meningsuiting, een verbod door middel van een uitsluiting van ALS is dus een inbreuk op de vrije meningsuiting. Bovendien wordt voorbijgegaan aan het feit dat eerder eenzelfde motie tegen de ALS werd weggestemd door de studenten zelf en dit op een bijeenkomst van het Politiek en Filosofisch Konvent (PFK), de overkoepeling van alle politieke studentenverenigingen.

Een mogelijke uitsluiting zou een precedent vormen, dat kan worden ingezet tegen iedere vorm van protest tegen de afbouw van het democratisch karakter van het hoger onderwijs.

ALS gaat in verzet

De ALS is onmiddellijk gestart met een campagne tegen haar eventuele uitsluiting. Er werd een uitgebreid argumentarium geschreven. Tegelijk werd begonnen met een solidariteitscampagne. We hebben ons ook gericht naar de studenten en de academische wereld.

Er kwam een opvallend standpunt van de professoren Brems en Voorhoof van de Gentse universiteit. Terwijl het dossier tegen de ALS ten onrechte gebaseerd is op de mensenrechten, is het alleszins veelzeggend dat de professor mensenrechten aan de UGent, Eva Brems, zich uitspreekt tegen een mogelijke uitsluiting van de ALS. Ze merkt terecht op dat zo’n sanctie een inbreuk zou vormen op ons recht om protestacties te organiseren. Dit haalt de argumentatie van het dossier tegen ALS onderuit.

Er kwam ook steun vanuit vakbondshoek, met name van ACOD-UGent en ABVV-VUB. Dat is belangrijk aangezien studenten en personeelsleden in het verzet tegen de ‘vermarkting’ van het onderwijs dezelfde belangen hebben en samen in strijd moeten gaan. Het biedt ook een antwoord op die vakbondsvertegenwoordigers (van ACV en ACLVB) die zich in de Sociale Raad lieten misleiden en voor de uitsluiting van ALS stemden. Zullen zij de syndicale eenheid voorop stellen of zich scharen aan de kant van de krachten die ALS buiten willen?

Welk anti-fascisme aan de UGent?

De aanleiding voor de procedure tot uitsluiting van de ALS is een discussie die reeds jarenlang gevoerd wordt in de studentenbeweging, met name de discussie over het al dan niet toelaten van VB-sprekers aan de universiteit. De ALS heeft steeds het voortouw genomen in het organiseren van acties tegen extreem-rechts. Dit deden we aan de Gentse universiteit onder meer toen een VB’er in de Raad van Bestuur terecht kwam in 2000. We organiseerden mee de campagne die Roeland Raes en het VB uit de Raad van Bestuur heeft gehouden.

De jarenlange inzet van de ALS heeft er tot op vandaag voor gezorgd dat neo-fascistische krachten zich niet vrij kunnen organiseren of hun propaganda kunnen verspreiden aan de universiteit. We weten wat fascisten doen als ze de ruimte krijgen om hun programma in de praktijk om te zetten. Dan gaan ze over tot intimidatie en fysieke bedreiging van alle andersdenkenden om op deze manier elke oppositie de mond te snoeren. Het is de taak van anti-fascisten om daartegen met hand en tand in verzet te gaan.

Liga voor mensenrechten: tegen uitsluiting ALS!

De professoren Brems en Voorhoof van de Gentse universiteit schreven in een brief aan de rector onder meer: “Vanuit ons academisch en maatschappelijk engagement voor de rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting, voelen wij ons genoodzaakt grote bezorgdheid uit te drukken over de mogelijkheid dat deze sanctie zou worden uitgesproken. Het betreft hier immers een onevenredige beperking van de vrijheid van meningsuiting en van vereniging van de ALS studenten. Met andere woorden, indien het bestuurscollege de sanctie van uitsluiting oplegt, schendt het de mensenrechten, meer bepaald art. 10 en 11 van het Europees Mensenrechtenverdrag.”

Dit werd bevestigd door de Liga voor de Mensenrechten die schreven: “De Liga meent dat een uitsluiting van de ALS niet in overeenstemming is met de vrijheid van meningsuiting en van vereniging. De Liga vraagt het Bestuurscollege dan ook de studentenvereniging ALS niet uit te sluiten.”

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist