BBTK BHV. Ter verdediging van de vakbondsdemocratie

Op 31 mei en vrijdag 17 juni houdt de BBTK-BHV een uitzonderlijk statutair congres. Men stelt ons een statutenwijziging voor, in het bijzonder van artikel 12 en de oprichting van een nieuwe structuur, het « Coördinatiecomité van de afdeling ». Tijdens het tweede deel van het congres, voorzien voor 17 juni, zullen de kandidaten voor deze nieuwe structuur verkozen worden.

LSP-Pamflet

Zo eindigt de voogdij door BBTK-nationaal die was ingesteld na de onstatutaire en ondemocratische verwijdering van algemeen secretaris Albert Faust.

De Linkse Socialistische Partij heeft Albert Faust nooit kritiekloos gevolgd. Verschillende malen waren we het oneens met hem. Niettemin hebben we steeds erkend dat Faust zich resoluut ter linkerzijde van het vakbondsapparaat bevond. In de jaren 70 heeft hij bijvoorbeeld een migrantencommissie opgericht, hij organiseerde solidariteitscampagnes met ontslagen vakbondsafgevaardigden, of dat nu bedienden waren of arbeiders. Het was ook Albert Faust die besliste de zetel van het VBO te bezetten ter verdediging van de vakbondsrechten, die de 13 van Clabecq steunde tijdens hun proces, die het Palestijnse volk steunde in haar strijd tegen de Israëlische bezetting en die op 1 mei feesten organiseerde waar heel links welkom was.

Albert was populair en liet zich niet afkopen. Om hem uit de weg te ruimen moest hij dus besmeurd en gebroken worden. In de maanden erna werden tientallen militanten, afgevaardigden, vrijgestelden en personeelsleden van BBTK-BHV eveneens uitgeschakeld. Zonder daarom de hele zaak uit te spitten, had men mogen verwachten van een vakbond die zichzelf en haar verleden respecteert, dat die minstens een balans zou opmaken van de periode onder voogdij door de situatie vandaag te vergelijken met die voorafgaand aan de voogdij. Helaas, niets daarvan.

Er is nochtans heel wat veranderd. De principeloze alliantie tegen Faust is uit elkaar gevallen. Thierry Nollet, voormalig secretaris van de sector Financiën, samen met zijn companen Christian Roland, Eric Vandersmissen, Hendrik Vermeersch en Jean-Marie Frissen één van de aanstokers tegen Faust, heeft intussen nieuwe beschuldigingen van geldverduistering geuit, deze keer tegen Christian Roland. Dat is uitgemond in het ontslag van Nollet. In tegenstelling tot Faust kreeg Nollet wel de kans zich te verdedigen voor het uitvoerend comité en hij is vertrokken met een stevige gouden handdruk, onderhandeld door zijn vader. Hij werkt nu als raadsman voor een patronaal sociaal secretariaat. Tijdens de voogdij hebben de PS en de SP.a opnieuw de controle verworven over BBTK-BHV. Het 1 mei-feest op het Rouppeplein, dat open stond voor iedereen, werd afgelast. Sindsdien moeten linkse militanten in BBTK-BHV zich koest houden. Het syndicale debat heeft plaats gemaakt voor persoonlijke aanvallen en zelfs bedreigingen.

Een congres dat niet beantwoordt aan de statuten

We moeten helaas vaststellen dat de organisatie zelf van dit congres reeds een aanslag is op de vakbondsdemocratie. Slechts 288 gemandateerden kunnen deelnemen. Artikel 2 van de statuten zegt nochtans in onbetwistbare bewoordingen dat « Het congres is samengesteld uit afgevaardigden van de vergaderingen van de beroepssectoren, naar rata van één afgevaardigde per 100 aangeslotenen, met dien verstande dat elke beroepssector recht heeft op één afgevaardigde in het Congres. » Aangezien BBTK-BHV meer dan 75.000 leden telt, veronderstelt dit een congres met minstens 700 afgevaardigden. Het valt te betwijfelen of iedere sector wel degelijk beroepsvergaderingen heeft georganiseerd voor dit congres. We hebben vastgesteld dat dit niet het geval was in alle sectoren. Wie heeft dan beslist over de mandaten? Het gaat hier over een statutair congres. Het minste dat men kan verwachten, is het naleven van de bestaande statuten tot hun vervanging door andere, bediscussieerd en gestemd op een statutair samengesteld congres. Per slot van rekening zou een congres een gelegenheid moeten zijn om een zoveel mogelijk leden te betrekken. Dat is helaas onmogelijk op een congres van 3 tot 4 uur. Men had dit congres kunnen aanwenden om werkgroepen te creëren zodat een maximaal aantal militanten actief betrokken worden en om samenwerking tussen militanten van verschillende sectoren te bevorderen. Die kans werd gemist.

Centralisatie in handen van het apparaat

Een blik op de voorgestelde statutenwijzigingen doet het ergste vermoeden. Men stelt onder andere voor om alle militanten uit te sluiten van de post van Voorzitter. Men schrijft letterlijk: « de functie van Voorzitter is enkel toegankelijk voor verantwoordelijke secretarissen en bestendige secretarissen. De Voorzitter wordt door een statutair congres verkozen voor een periode van 4 jaar. » De voorzitter wordt dus nog wel verkozen door het congres, maar de keuze wordt beperkt tot de secretarissen. Hij wordt verkozen voor een periode van 4 jaar zonder mogelijkheid om hem terug te roepen. Alsof dat niet volstond voegt men eraan toe « De functies van Ondervoorzitter (men stelt er 3 voor) zijn enkel toegankelijk voor leden van het secretariaaat met uitzondering van de propagandisten. Zij worden door het Uitvoerend Comité verkozen voor een periode van 2 jaar met stilzwijgende verlenging mits het akkoord van het Secretariaat van Bestendigen. » Dat is niet niets inzake centralisatie, militanten en afgevaardigden uit de bedrijven zullen niet veel meer in de pap te brokken hebben.

Tenslotte, niet langer het Uitvoerend Comité, maar « Het volledig Secretariaat van Bestendigen beschikt over een beslissende en controlerende macht over onder andere aanwervingen, verplaatsingen, ontslagen, bevorderingen en loonsverhogingen van elk personeelslid. » Waarom die verandering? Vinden de secretarisssen het vervelend als militanten weten dat ze een veelvoud verdienen van het loon van de meerderheid van de leden? Dit is schrijnend, net nu steeds meer aandacht wordt geschonken aan de publicatie van het vermogen van politici en de lonen van bedrijfsleidingen. We hadden juist kunnen aaantonen dat de vakbonden geen schrik hebben om het loon van een secretaris te publiceren om alle verdenkingen uit de weg te ruimen.

In artikel 9 stelden de oude statuten « Het Uitvoerend Bureau stelt, onder andere, de bezoldigingen voor van de leden van het Secretariaat en van het personeeel van de organisatie en legt zijn voorstellen voor aan het Uitvoerend Comité! Dit Bureau is samengesteld uit de leden van het Secretariaat en uit 12 effectieve leden die worden verkozen door de vergaderingen van de beroepssectoren, in eventredigheid met het aantal aangeslotenen per sector; de samenstelling van het Bureau wordt geratifieerd door het Congres. » Het lijkt alsof het voorstel om een coördinatiecomité op te richten het uitvoerend bureau overbodig moet maken. Daarin zaten ook afgevaardigden van het terrein.

We roepen alle deelnemers aan dit congres op die ondemocratische statutenwijziging te verwerpen

Om LSP te contacteren: eric@lsp-mas.be of 02/345.61.81. LSP/MAS, PB 131, 1080 Molenbeek. www.socialisme.be

Delen: Printen: