Home / Belgische politiek / Nationaal / Opgelet! Daar komt het Europees besparingsverdrag

Opgelet! Daar komt het Europees besparingsverdrag

Het Europees Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur, beter bekend als het Europees Begrotingspact, is een verdrag dat klaargestoomd wordt om de Europese besparingsmachine te versterken en de neoliberale logica wettelijk verplicht te maken. Het Verdrag is al door de meeste parlementen in ons land goedgekeurd, maar nog niet door allemaal.

Artikel door Simon (Luik)


Foto: op 25 september kwamen een honderdtal mensen bijeen voor een publieke bijeenkomst van het Luikse platform tegen het Europese besparingsverdrag. Deze groep zal op 21 oktober een actie voeren voor het stadhuis van Luik. Daarmee zal geprotesteerd worden tegen het Europese verdrag en het lokale besparingsbeleid.


Concreet wordt er voorgesteld om de lidstaten te verbieden dat hun begrotingstekort meer dan 0,5% van het BBP bedraagt. Hierdoor wordt het onmogelijk om zelfs maar een poging tot economisch herstel te ondernemen via investeringen in de publieke sector. Het verdrag gaat nog een stap verder en zet de begrotingspolitiek onder toezicht van de Europese Commissie. Voor alle duidelijkheid: dat is nog steeds een niet-verkozen instantie. Zoals elk Europees verdrag moet ook dit Begrotingspact goedgekeurd worden door het federale en de regionale parlementen. De gevestigde partijen steunen allemaal de inhoud van het verdrag. Ook Ecolo doet dit. Er werd in het federale parlement vanuit de oppositie wel tegen gestemd, maar in het Waalse Parlement zijn de groenen van plan om als meerderheidspartij voor te stemmen. Na de stemmingen in het federale en het Vlaamse Parlement, volgt een stemming in het Waalse Parlement.

De gevestigde politici weten dat dit soort verdragen weinig populair is. Toen in 2004 in Frankrijk, Ierland en Nederland referenda werden gehouden over het voorstel van Europese Grondwet, leidde dit tot een sterke tegenstem. Daarom wordt de goedkeuring nu eerder in achterkamertjes geregeld. De gevestigde media volgen de politici en besteden amper enige aandacht aan een kwestie die toch van groot belang is voor alle werkenden in Europa.

Een tegenstem in het Waalse Parlement zou de goedkeuring van het verdrag in ons land stoppen. Dat zou natuurlijk van groot symbolisch belang zijn en de strijd tegen het besparingsbeleid versterken. Maar de gevestigde partijen zijn niet van plan om het zo ver te laten komen. Vandaag komen de nationale politici er nog al te makkelijk mee weg om de verantwoordelijkheid voor hun eigen besparingsbeleid naar Europa door te schuiven. Voor de goedkeuring van het Europese verdrag en de bijhorende besparingen zijn ze nochtans zelf verantwoordelijkheid.

Om alsnog de aandacht op het asociale Europese beleid en de medeplichtigheid van de nationale en regionale politici te vestigen, is er langs Franstalige kant een platform opgezet. Het initiatief ging uit van de Luikse politieke beweging Véga. Met LSP gaven we er meteen steun aan. Het platform kreeg al gauw een brede steun in syndicale kringen alsook onder linkse politieke organisaties. Het doel is om minstens een publiek debat te voeren vooraleer een standpunt over het verdrag wordt ingenomen in het parlement. Opvallend genoeg nam ook de PS-afdeling van Luik-binnenstad (dus niet de federatie van Luik) standpunt in tegen het Begrotingspact. Daarmee gaat de lokale afdeling in tegen de regionale en nationale leiding.

Om het Europese besparingsbeleid te stoppen, moeten we bouwen aan een krachtsverhouding die door strijdbewegingen kan versterkt worden en die een alternatief op de dictatuur van de markten kan vestigen. Er is nood aan een actieplan om diegenen die zich tegen de besparingen verzetten te verenigen in een actieve mobilisatie en strijd.


Lees ook:

Leave a Reply