Milieu: kapitalisme vernielt de aarde!

In 1997 is tijdens een internationale milieutop in Kyoto het naar deze stad genoemde verdrag opgesteld, dat als voornaamste doel de reductie van de uitstoot van broeikasgassen heeft. Op 22 oktober 2004 heeft het Russische parlement, de Doema, ingestemd met het Kyoto-verdrag (ook wel Kyoto-protocol genoemd), waardoor voldoende staten het verdrag hebben geratificeerd om het in werking te laten treden.

Artikel uit ‘Offensief’, blad van onze Nederlandse zusterorganisatie

De achtergrond voor de opstelling van dit verdrag is de opwarming van de aarde, die, zoals inmiddels meerdere malen afdoende is bewezen, door de uitstoot van CO2-gassen wordt versneld. Dit wordt ook wel het broeikaseffect genoemd. De versnelde opwarming van de aarde kan een halt worden toegeroepen, maar de ontwikkeling en uitvoering van projecten voor milieuvriendelijke en duurzame energieopwekking kost geld.

Deze uitgaven gaan ten koste van de winstmarge van kapitalistische ondernemingen en dat is ook de reden waarom de kapitalistenklasse niet bereid is om grootschalig te investeren in alternatieven voor energie-opwekking door middel van verbranding van fossiele brandstoffen, aangezien dit op de korte termijn niet winstgevend zal zijn, althans niet in financiële zin. Dit is ook de belangrijkste reden waarom Rusland pas na zeven jaar onder internationale druk is bezweken om het verdrag te tekenen.

De Lidstaten van de Europese Unie hebben eensgezind hun handtekening onder het verdrag gezet en vanuit de EU is op Rusland in het kader van de handelsbetrekkingen enorme druk uitgeoefend om het Kyoto-protocol ook te ratificeren.

De Russische economie heeft er namelijk baat bij de handelsbetrekkingen met de EU aan te kunnen halen om zodoende haar concurrentiepositie ten opzichte van de VS, die tot op heden nog steeds weigeren het verdrag te ondertekenen, te verbeteren.

Duidelijk is wel dat het zijn meerwaarde zal hebben voor het welzijn van iedereen op aarde en ook de generaties die na ons komen. Het broeikaseffect zorgt nu al voor het smelten van de poolkappen door stijging van de gemiddelde temperatuur op aarde, een toename van het aantal overstromingen. Gepaard gaand met de enorme ontbossing worden door extreme regenval ook steeds meer voedingsstoffen aan de bodem onttrokken, die mensen in de armere gebieden van Zuid-Amerika het bestaan steeds moeilijker maakt, omdat zij voor hun voedselvoorziening afhankelijk zijn van kleinschalige landbouw.

Natuurlijk zouden wij ook liever zien dat zij hun landbouwgebieden buiten de tropische wouden zouden inrichten, maar zij gaan zorgvuldiger om met de beschikbare ruimte dan de grote ondernemingen die hen van hun grondgebied verjagen en die uit een streven naar winst op grote schaal de "longen van onze aarde" vernietigen.

Het Kyoto-protocol is verre van voldoende om echt een einde te maken aan de dreigende vernietiging van onze aarde en haar bevolking als gevolg van overstromingen en de toename van het gat in de ozonlaag, waardoor de kans op huidkanker toeneemt. De gevolgen van klimaatverandering zijn veel ernstiger dan de voorspellingen die in Kyoto in 1997 gedaan werden. Hevigere stormen, smeltende ijskappen, extreme droogtes, voedselen drinkwaterproblemen en bosbranden zorgen wereldwijd voor problemen. Uit het rapport ‘Up in smoke?’ blijkt dat klimaatverandering de armsten in de wereld extra hard zal raken op het gebied van voedselproductie, drinkwatervoorziening en gezondheid. De kans bestaat dat de internationale doelstellingen om de armoede in de wereld rond 2015 te halveren – de Millennium Development Goals – onhaalbaar zijn. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in 2002 door klimaatverandering 150.000 mensen overleden aan malaria en andere tropische ziekten.

Binnen het kapitalistische systeem zal winst echter altijd boven milieu en welzijn gaan, en dus zal er geen echt duurzaam en milieuvriendelijke alternatief worden ontwikkeld dat de versnelde opwarming tot stilstand zal brengen.

Kernenergie wordt vaak als een oplossing genoemd, maar het gebruik van kernenergie is inherent gevaarlijk, zorgt voor radioactieve vervuiling door middel van lozingen in rivieren en zeeën en zorgt voor de productie van levensgevaarlijk afval dat 240.000 jaar radio-actief blijft.

Zolang het kapitalistische systeem bestaat, zullen er geen echte inspanningen worden geleverd om de vernietiging van onze aarde door klimaatverandering te stoppen. Offensief pleit daarom voor een wereldwijde socialistische maatschappij, waarin welzijn en milieu de centrale factoren zullen zijn en waarin de belangen van de meerderheid van de bevolking, de arbeidersklasse, het beste gediend zullen zijn. Wij willen vechten voor een samenleving waarin daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke alternatieven voor energieopwekking, zodat kerncentrales op langere termijn kunnen worden gesloten.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist