Vlaams Belang wil uitsluiting ALS aan Gentse unief

Nadat vanuit verschillende hoeken steun kwam voor het behoud van de erkenning van de Actief Linkse Studenten aan de Gentse universiteit, laten nu ook de tegenstanders van zich horen. Dit gebeurt door middel van een e-mail van Vlaams Belanger Tom Vandendriessche aan onder meer de rector en de professoren die een e-mail stuurden ter verdediging van de ALS. VB’er Vandendriessche lanceert zijn standpunt als een standpunt van het rechtse KVHV, een studentenorganisatie waarbinnen het VB erg actief is met het oog op het verwerven van enige respectabiliteit aan de universiteit.

De achtergrond van Vandendriessche verklaart diens haat tegenover een linkse oppositie zoals de ALS. Als marionet van het VB en actieve militant van die partij, blijft hij de taktiek volgen om politieke tegenstanders monddood te maken. Dit kwam eerder reeds tot uiting in pogingen van het KVHV om de ALS uit te sluiten en in de jonge jaren van Vandendriessche kwam het iets manifester tot uiting in geweld tegenover andersdenkenden in Brugge. De taktieken om anderen het zwijgen op te leggen, zijn misschien veranderd, maar het doel blijft hetzelfde: het verwerven van een monopolie van ideeën.

Onderaan dit artikel publiceren we volledighedigheidshalve de brief van Vandendriessche, zodat iedereen kan meelezen hoe zwak de argumentatie is van diegenen die de ALS het zwijgen willen opleggen. We willen alvast antwoorden op een aantal ‘argumenten’.

VB: geen enkel bewijs van racisme en bijgevolg moeten ze verplicht kunnen deelnemen aan debatten?

Vandendriessche meent dat er "geen juridische reden (is) om te vermoeden dat het partijprogramma van het Vlaams Belang ook maar met enige vorm van racisme bezweemd is." Hij stelt tevens: "Verder zou het zeer eigenaardig zijn dat volksvertegenwoordigers die een direct mandaat van de burger hebben om hun mening te uiten en aldus hun kiezers te vertegenwoordigen geen plaats hebben op het publiek forum van de democratie." Dit gaat uiteraard volledig voorbij aan de veroordeling van de Blok-VZW’s en de argumentatie die door de rechtbank hieromtrent naar voor werd gebracht. Heeft Vandendriessche het arrest van Cassatie niet gelezen? Alleszins is de volgende passage hem blijkbaar ontgaan: “De feiten die werden ten laste gelegd vormen een inbreuk op artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, te weten: te hebben behoord tot of medewerking te hebben verleend aan een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt. Dit impliceert dat de feitenrechter onder meer moest nagaan of de politieke partij Het Vlaams blok, een groep of vereniging is die discriminatie of segregatie bedreef, wat dan ook is bevestigd. “

Het hebben van een mandaat en het behalen van stemmen zou volgens de logica van Vandendriessche impliceren dat daartegen niet mag worden geprotesteerd. Moeten we het dan allen eens zijn met het VB omdat deze partij bij gebrek aan een alternatief heel wat stemmen weet te behalen? Denkt de heer Vandendriessche bovendien dat dit betekent dat al die kiezers zijn gewelddadige verleden steunen of zijn pogingen om andersdenkenden het zwijgen op te leggen? Indien na een discussie aan de universiteit blijkt dat er geen brede steun is om het VB uit te nodigen voor debatten, dan kan er toch geen verplichting opgelegd worden om hen toch uit te nodigen? De Actief Linkse Studenten menen alvast dat het niet aangewezen is om debatten te organiseren met VB-sprekers aan de universiteit en protesteert indien dergelijke sprekers wel worden uitgenodigd. We denken dat het ons recht is om te protesteren en zouden ons alvast nooit neerleggen bij een verbod op actievoeren, zoals dit blijkbaar de bedoeling is van Vandendriessche.

ALS en blokkades

Vandendriessche meent dat het zou aangetoond zijn dat ALS verschillende debatten met VB-sprekers aan de Gentse universiteit zou hebben geblokkeerd. Daartoe verwijst hij naar een uitspraak van de Raad van State waarin werd beslist dat de Gentse universiteit een zaal moest toekennen aan het KVHV voor een ‘debat’ met een VB-spreker. Uit de argumentatie van de Raad van State blijkt nergens dat de Actief Linkse Studenten een blokkade zouden hebben georganiseerd. Voor zover wij weten, was de ALS geen partij bij de procedure voor de Raad van State en is geen uitspraak gedaan over de oproepen tot actie die wij hebben gedaan. Misschien moet Vandendriessche ook het arrest van de Raad van State eens opnieuw lezen en nagaan wat er over de ALS wordt gezegd in dat arrest. We zouden hem warm aanmoedigen om het te lezen en te blijven lezen tot er een verwijzing naar de ALS wordt gevonden, dit zal hem wel een tijdje zoet houden.

Ook wordt verwezen naar andere debatten en VB-meetings georganiseerd door verschillende organisaties. Daarbij dient opgemerkt dat de meeting van de Christen-Democratische Studenten waarnaar wordt verwezen plaats vond in een privé-zaal waarbij de ALS een protestactie aan de ingang organiseerde zonder het debat te blokkeren. Een debat van de VNSU in 2001 ging door in een privé-zaal waarbij de ALS aan de ingang protesteerde. Alle voorbeelden die Vandendriessche aanhaalt, betreffen debatten die zijn doorgegaan in private zalen en waarbij de ALS heeft geprotesteerd. Ondanks het feit dat al die debatten zijn doorgegaan, meent Vandendriessche er een bewijs te vinden voor het feit dat de ALS al deze debatten fysiek heeft tegengehouden waardoor ze niet konden doorgaan. Een vreemde redenering…

De kern voor Vandendriessche betreft het feit dat hij meent dat het organiseren van protestacties tegen debatten met VB-sprekers ontoelaatbaar zou zijn. Uit het feit dat er een grondwettelijke vrijheid voor vergaderen en vrije meningsuiting is, leidt hij af dat het organiseren van een protestactie de "fundamentele rechten en vrijheden" van het VB "in het gedrang" brengt. Het is een onhandige poging om met wat algemene principes te gooien om die uiteindelijk in te zetten tegen diezelfde principes. De vrijheid van meningsuiting wordt ingezet om de vrijheid van een andere mening te verbieden door middel van een verbod op protestacties dat eerder doet denken aan een bananenrepubliek of een andere vorm van dictatuur. We zullen hier maar in het midden laten welk soort dictatuur Vandendriessche op het oog heeft…

VB wil ALS buiten

Het feit dat Vandendriessche als nuttige idioot van het VB zich meent te moeten mengen in de discussie over de ALS is veelzeggend. Het maakt duidelijk op welke wijze het VB wil komaf maken met een linkse oppositie. Een aantal jaren geleden kondigde de partij aan dat het wou aanvaardbaar worden in academische middens. Daartoe was er een charme-offensief naar een aantal professoren, wat een zekere impact heeft gehad. Onder studenten werd in Gent ervoor gekozen om ook via het reeds erkende KVHV te gaan werken waarbinnen de VB-vleugel al snel een meerderheid wist te verwerven. Het doordringen van het VB leidt ertoe dat het aanpakken van de linkerzijde hoger op de agenda staat, uiteraard omdat de aanwezigheid van anti-fascistisch verzet voor hen een factor is die het moeilijker maakt om ‘aanvaardbaar’ te worden.

De ALS laat zich daar uiteraard niet door intimideren. Het roept de universitaire overheden op om niet akkoord te gaan met de argumentatie van het dossier tegen de ALS, deze argumentatie is overigens zowat dezelfde als die van het VB. Alleszins zullen we verder blijven protestacties organiseren. Indien dit betekent dat we onze erkenning verliezen, dan is het maar zo. Onze vrijemeningsuiting laten we niet zomaar muilkorven en iedere poging om ons het zwijgen op te leggen, wordt beantwoord. Dat heeft Vandendriessche ondervonden toen hij met zijn Brugse stoottroepen midden jaren 1990 gewelddadig optrad tegen linkse activisten, dat werd beantwoord met een sterke campagne tegen fascistisch geweld waarbij Vandendriessche en zijn NJSV in het defensief werden gedrukt. Vandaag wordt met andere taktieken eenzelfde doel beoogd, maar ons antwoord blijft hetzelfde: het organiseren van jongeren en arbeiders en het uitbouwen van een sterkere linkse oppositie.

Met verbazing heb ik uw brief gericht aan de rector mbt de ter tafel liggende motie tot uitsluiting van de Actief Linkse Studenten gelezen. Ik ben verbaasd omdat uw brief vol factuele fouten staat, wat mij doet afvragen of u de zaak wel met een zekere, van academici te verwachten, kritische ingesteldheid behandeld heeft?

Ik zal even kort uw argumentarium overlopen:

"Ten eerste viseert ALS enkel deelname aan debatten en publieke toespraken van politici van het Vlaams Belang in de universitaire gebouwen, erop wijzend dat het Vlaams Belang de voortzetting is van het Vlaams Blok, en dus naar recht een racistische organisatie. De vraag of vertegenwoordigers van een dergelijke organisatie wel vrije meningsuiting moeten krijgen op een universiteitscampus is een legitieme vraag."

Drie vzw’s van het Vlaams Blok zijn veroordeeld wegens overtreding van de racismewetgeving. Het Vlaams Blok als dusdanig (wegens gebrek aan rechtspersoonlijkheid), noch zijn volksvertegenwoordigers (wegens gebrek aan aanklacht), zijn ooit veroordeeld voor racisme. Het Vlaams Belang is natuurlijk de politieke erfgenaam/opvolger van het Vlaams Blok, dat spreekt voor zich. Maar als dusdanig is er geen juridische reden om te vermoeden dat het partijprogramma van het Vlaams Belang ook maar met enige vorm van racisme bezweemd is. Verder zou het zeer eigenaardig zijn dat volksvertegenwoordigers die een direct mandaat van de burger hebben om hun mening te uiten en aldus hun kiezers te vertegenwoordigen geen plaats hebben op het publiek forum van de democratie. Publiek toegankelijke debatten, zowel in de vertegenwoordigende organen als -in casu- buiten het parlement zijn hiervan een onderdeel. Het zou bijgevolg zeer eigenaardig zijn dat men primo preventief censureert en secundo dit op basis van een politieke analyse van het Vlaams Belang, en niet op basis van een gelegitimeerde juridische reden doet.

"Ten tweede is het verhinderen van speeches van het Vlaams Belang op de universiteitscampus weliswaar een belangrijk actiepunt voor ALS, maar zeker niet de kern van de actie en werking van ALS."

Ik ben blij dat u ook erkent dat minstens een deel van de werking van de Actief Linkse Studenten te maken heeft met het doelbewust verhinderen van debatten waar sprekers aan deelnemen waar de ALS vanuit een politieke analyse niet mee akkoord gaat. U erkent maw de ter tafel liggende fundering omtrent de uitsluiting.

"Ten derde is het, voor zover ons bekend, nog nooit tot een effectieve blokkade van een dergelijke activiteit gekomen."

Ik zou u aanraden zich kritisch te informeren alvorens dergelijke in de feiten complete nonsens op papier te zetten. Ik geef u het arrest van de Raad van State via volgende hyperlink nav het debat door KVHV georganiseerd vorig jaar in maart. http://www.raadvst-consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carresten%5C129000%5C100%5C129118%2Epdf&doctype=raw&Collection=Arresten&#xml=http://www.raadvst- consetat.be/search97cgi/s97_cgi.exe?action=View&VdkVgwKey=d%3A%5Carresten%5C129000%5C100%5C129118%2Epdf&doctype=xml&Collection=Arresten&QueryZip=Dewinter+%0D%0A&

Dit jaar is het tot een tweede effectieve blokkade gekomen in november toen een debat van de Christen-Democratische Studenten owv een blokkade niet kon doorgaan. Verder moet ik u wel toegeven, het zijn recente maar sporadische voorbeelden dat het tot een daadwerkelijke blokkade is gekomen. En weet u waarom? Omdat de universiteit elk gelijkaardig debat altijd verbood ‘uit vrees voor relletjes’ nadat de Actief Linkse Studenten een no pasaran aankondigden. Ofwel werd het debat afgelast, ofwel verplaatste het zich naar een privé-zaal waar dan opnieuw werd getracht de boel te blokkeren. Een kort overzicht dat ik mij persoonlijk herinner en waarvan ik data heb teruggevonden op het internet.

-2001: http://www.student.rug.ac.be/als/gent/vnsu.html (staat vermeld op de webstek van de ALS zèlf, incluis discussie, dus een onverdrachte bron)

-2002: 20 februari 2002 werd een debat van faculteitskring Germania met Francis Van den Eynde afgelast wegens…"dreiging van geweld" nadat de ALS protestacties had aangekondigd. Het debat werd volledig afgelast. 26 februari 2002 werd een debat van KVHV met Gerolf Annemans afgelast wegens… "dreiging van geweld" nadat de ALS protestacties had aangekondigd. Het debat verplaatste zich naar een privé-zaal waar opnieuw protest was van ALS.

17 december 2002 werd een debat van de Christen-Democratische Studenten verboden in universitaire bebouwen wegens… "drieging van geweld" nadat de ALS protestacties had aangekondigd. Het debat verplaatste zich naar een privé-zaal waar opnieuw protest van de ALS was.

"Ten vierde betreft het weliswaar een oproep tot wat in NGO- kringen bekend staat als ‘directe actie’, maar geenszins een oproep tot geweld (integendeel, een blokkade is een typisch voorbeeld van de Mahatma Gandhi-achtige vreedzame actie)."

U heeft overschot van gelijk dat democratisch protest, dat wil zeggen, protest via geijkte democratische wegen volstrekt legitiem is. Die geijkte democratische wegen houden per definitie in dat men de fundamentele rechten en vrijheden zoals het recht op vrije meningsuiting en het recht op vrije vergadering niet mogen geschonden worden met de eigen actie. Ik verwijs naar het arrest van de Raad van State (zie infra) dewelke duidelijk stelt: "Overwegende, wat de eerste voorwaarde betreft, dat een tweede middel is afgeleid uit de schending van de artikelen 10, 11, 19 en 26 van de Grondwet; dat onder meer wordt toegelicht dat verzoekers het recht hebben hun mening te uiten en vreedzaam en vrij te vergaderen, dat er in de bestreden beslissing geen enkel element voorgelegd wordt dat toelaat te vermoeden dat zij zich niet vreedzaam zouden gedragen, dat vrees voor tegenacties niet volstaat om een politieke bijeenkomst te verbieden, dat op die manier elke vergadering van verzoekers eigenlijk onmogelijk wordt gemaakt, nu er bij elke aankondiging van een vergadering door verzoekers, wel een tegenstander protest zal aankondigen, dat verweerster beroep dient te doen op de politie om de orde te handhaven." De Raad van State stelt dus duidelijk dat onze fundamentele rechten en vrijheden in het gedrang komen, en dat desgevallend de universiteit beroep moet doen op de politie om deze te garanderen.

Besluitend kan ik enkel vaststellen dat de feiten waarop uw stellingname tegen uitsluiting van de ALS gebaseerd is, ofwel ronduit twijfelachtig zijn, ofwel factueel kant noch wal raken. Ik hoop dan ook dat u uw mening zal herzien en uw schrijven aan de rector ofwel aanpast, ofwel intrekt. En wat u van het Vlaams Belang, zijn partijprogramma of zijn volksvertegenwoordigers ook moge denken, laat de democratie werken via het vrij debat. Laat de rechter optreden bij racistische uitspraken op het publieke forum. Maar laat niet de terreur van de straat regeren, want dàt is een fundamenteel anti-democratische manier om de politiek andersdenkende te bestrijden. En dat kan niet getolereerd worden in een maatschappij en in een universiteit die zichzelf als open, verdraagzaam en democratisch wenst te profileren.

Ondertussen groet ik u met vrijheidslievende groeten,

met de meeste hoogachting,

Tom Vandendriessche

lic. rer. pol.

voorzitter beheerraad KVHV afd. Gent

Delen: Printen: