ALS-Gent: De Standaard slaat de bal mis

Een artikel in De Standaard vandaag meent te weten dat de Actief Linkse Studenten aan de Gentse unief zal worden uitgesloten omdat bij een debat met een VB’er "rake klappen" zouden gevallen zijn waarbij de ALS het debat zou hebben verhinderd. We vragen ons af over welk debat De Standaard het hier eigenlijk heeft. Bedoelen ze het debat dat op bevel van de universiteit niet kon plaatsvinden nadat een zaal geweigerd werd? Waarop er toch een vreedzame protestactie plaatsvond?

Geert Cool

Het artikel wijst er terecht op dat de ALS dreigt haar erkenning te weigeren, maar meent verkeerdelijk dat dit is omdat we vorig jaar een debat met VB-kopstuk Dewinter hadden verhinderd. Dat debat werd niet toegelaten door het universiteitsbestuur, een orgaan waarin de ALS vooralsnog geen enkele vertegenwoordiging kent, laat staan dat wij daar de beslissingen zouden nemen. Het was de beslissing van de UGent om het debat niet toe te laten, die ertoe leidde dat het debat verhinderd werd.

Eerder keurde een nipte meerderheid in de sociale raad een advies goed om de ALS effectief uit te sluiten, dit gebeurde met 8 tegen 6 stemmen, waarbij slechts 1 studentenvertegenwoordiger tegen de ALS stemde. De vertegenwoordiger van ACOD stemde voor de ALS, wat niet te verwonderen is aangezien de ALS steevast aan de kant van het personeel staat als er actie gevoerd wordt. Vreemd genoeg stemden de vertegenwoordigers van de twee andere vakbonden tegen de ALS, ook al werd bijvoorbeeld samen met de ACV-Jongeren campagne gevoerd voor de Jongerenmars voor Werk. We menen dat het ACV en het ACLVB daarbij een enorme blunder hebben begaan en hopen dat de vertegenwoordigers van deze vakbonden in de sociale raad daarvoor zullen terecht gewezen worden door hun basis. Alleszins roepen we leden van beide vakbonden op om het voorbeeld van hun ACOD-collega’s te volgen en de online petitie tegen de uitsluiting van ALS mee te ondertekenen.

De Actief Linkse Studenten voeren campagne tegen een uitsluiting door middel van een beslissing op het bestuurscollege van 12 mei. De argumentatie van de universiteit is bijzonder zwak en dit ondanks het feit dat reeds een jaar lang aan een dossier tegen de ALS werd gewerkt. Het belangrijkste argument – dat ALS een debat zou hebben verhinderd – stemt niet eens overeen met de werkelijkheid. Het argument dat ALS zou werken met geweld en dreigementen is nergens aangetoond. Integendeel, het maakt geen onderdeel uit van onze methode.

Tegenover debatten met VB-sprekers organiseren wij geregeld protestacties waarbij we rekenen op mobilisatie. Het ‘blokkeren’ van een VB-meeting is volgens ons slechts mogelijk indien er een dergelijke grote mobilisatie is dat de VB-sprekers in de praktijk niet aan bod kunnen komen omwille van de te grote tegenstand. Dat is een compleet andere visie dan hetgeen de unief probeert te maken van ons standpunt. Nu laat de unief uitschemeren dat wij op basis van geweld debatten zouden verhinderen, ook al kan geen enkel concreet voorbeeld gegeven worden.

Het feit dat geen VB-sprekers aan de unief werden uitgenodigd de afgelopen jaren, heeft niet zozeer te maken met een "oorlogje" dat zou zijn uitgevochten, maar was het gevolg van een afspraak onder de politieke studentenverenigingen om het VB niet als een normale partij te aanvaarden. Dat de traditionele partijen op dat standpunt terugkomen is hun zaak, maar dat ze ons willen laten opdraaien voor hun bochtenwerk is onaanvaardbaar.

Wij beroepen ons alvast uitdrukkelijk op ons recht om acties te voeren zoals wij dat willen. Protestacties vormen een integraal onderdeel van onze rechten. Misschien wil de unief dat aan banden leggen, maar we kunnen hen garanderen dat dit niet zal lukken. Wij zullen – los van gelijk welke beslissing – verder blijven vreedzame acties organiseren naargelang wij dat nodig achten.

We hopen ook dat De Standaard haar foute berichtgeving rechtzet en erkent dat de ALS nooit "rake klappen" heeft uitgedeeld of een "oorlogje" heeft gevoerd, maar steeds vreedzaam heeft geprotesteerd naar aanleiding van debatten die niet doorgingen omdat de universiteit geen toelating gaf.


Artikel uit De Standaard van vandaag:

Universiteit Gent bant linkse studentenvereniging Wegens verhindering debat met Filip Dewinter

Van onze redacteur

BRUSSEL – De Actief Linkse Studenten (ALS) dreigen hun erkenning aan de Universiteit Gent te verliezen. De studentenvereniging had vorig jaar een debat met het Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter verhinderd. De sociale raad adviseert het universiteitsbestuur nu de organisatie daarom uit te sluiten.

EEN meerderheid in de sociale raad van de universiteit, die voor de helft uit studenten bestaat, stemde vorige week voor de uitsluiting van de ALS. Het advies daarover is onderweg naar het bestuurscollege. Verwacht wordt dat het hoogste orgaan daar niet van afwijkt.

De liberale en christen-democratische studentenverenigingen hadden als eerste de kat de bel aangebonden. De Actief Linkse Studenten hadden in maart vorig jaar een debatavond tussen Dewinter en VLD-senator Patrik Vankrunkelsven verhinderd. Ze bezetten het gebouw en er vielen een paar klappen.

Sinds dat debat op een oorlogje was uitgedraaid, was het als Gentse vereniging lastig om nog een vertegenwoordiger van Vlaams Belang of van de VB-jongeren uit te nodigen. Om veiligheidsredenen weigerde de universiteit dat vaak.

Een eerste poging van de christen-democratisch en liberale verenigingen om de erkenning van de ALS af te nemen, mislukte. Binnen het Politiek-Filosofisch Konvent (PFK), dat de politieke studentenverenigingen overkoepelt, haalde hun pleidooi voor uitsluiting het niet. De studentenbeheerder kaartte de zaak daarop aan in de sociale raad, een adviesorgaan dat normaal gesproken vooral de studentenvoorzieningen behandelt.

Die raad stemde met acht stemmen tegen zes voor de uitsluiting. Hij koos voor zo’n zware sanctie nadat een compromis met de ALS onmogelijk was gebleken. De raad verzet zich ertegen dat een erkende studentenvereniging een activiteit van een andere erkende vereniging verhindert, en daarbij nog geweld gebruikt – het debat met Dewinter waarmee het allemaal begon, was georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond, een rechtse, Vlaamsgezinde vereniging.

Een uitsluiting zou voor de ALS betekenen dat ze niet langer subsidies krijgen en geen gebruik meer kunnen maken van de universiteitsgebouwen.

Een mogelijke uitweg voor de ALS zou de anti-discriminatieverklaring van de Universiteit Gent zijn. Daarin staat dat de universiteit actief werkt aan het voorkomen en bestrijden van discriminerende elementen in haar werking. Sinds de veroordeling voor racisme van Vlaams Belang kan dat als argument aangebracht worden.

29/04/2005 Pieter Lesaffer

Delen: Printen: