Gent: opnieuw poging tot uitsluiting van de Actief Linkse Studenten

Vandaag bespreekt de Sociale Raad aan de Gentse universiteit een voorstel tot uitsluiting van de Actief Linkse Studenten. Nadat dezelfde klacht tegen de ALS werd weggestemd op het PFK (overkoepeling van politieke studentenorganisaties), werd het rechtstreeks ingediend door de beheerder van de Dienst Studentenactiviteiten. Deze klacht komt op de Raad van Bestuur nadat eerst de Sociale Raad een standpunt heeft ingenomen. We voerden vandaag actie aan de bijeenkomst van de Sociale Raad en verdeelden er de onderstaande open brief.

Open brief aan alle leden van de sociale raad.

Vandaag staat de uitsluiting van de Actief Linkse Studenten aan de UGent ter discussie.

De argumentatie die dhr. Nicholas Courant hiervoor heeft opgesteld is niet alleen identiek aan de argumentatie die het LVSV en het CDS opstelde toen een motie van wantrouwen werd ingediend bij het PFK, die overigens bij stemming is verworpen, maar is volgens ons tevens onjuist en niet relevant.

Vooreerst stellen wij ons de vraag waarom een beslissing genomen binnen het PFK nog herroepen dient te worden? Is het PFK, dat alle erkende politiek en filosofische studentenverenigingen aan de UGent verenigt, niet het democratisch orgaan dat geacht wordt deze beslissing naar vermogen te kunnen nemen?

Uit het mooie dossier dat de motie tot uitsluiting kracht moet bijzetten halen wij toch enige misvatting die wij graag even rechtzetten. De steunpilaar van dit gehele werkstuk is uiteraard de aantijging dat de ALS zich schuldig zou gemaakt hebben aan de blokkering (fysieke verhindering) van een activiteit van een andere erkende vereniging. Het KVHV werd verboden de universitaire infrastructuur voor hun activiteit te gebruiken wegens het feit dat de aard/inhoud van hun activiteit op het laatste ogenblik gewijzigd werd. De bewuste activiteit waar deze de vraag tot uitsluiting zich op baseert, werd dus reeds verboden voor de protestactie georganiseerd door ALS plaatsvond.

Maar de vraag die de ALS u wil stellen is welk debat hier moet gevoerd worden? Is het noodzakelijk te discussieren over het al dan niet schuldig bevinden van de ALS aan het verhinderen van een activiteit van een andere studentenvereniging? Of is het dringend tijd dat het debat gevoerd wordt over de houding van de universiteit en de studentenverenigingen tegenover een partij die een duidelijke betrokkenheid heeft bij een veroordeling op basis van de wet op racisme. De Actief Linkse Studenten vragen u vandaag het inhoudelijke debat te voeren en u niet te laten afleiden van de vraag waar het in feite om gaat. Het Hof van Cassatie besloot op 09/11/04 dat:“De feiten die werden ten laste gelegd vormen een inbreuk op artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, te weten: te hebben behoord tot of medewerking te hebben verleend aan een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt. Dit impliceert dat de feitenrechter onder meer moest nagaan of de politieke partij Het Vlaams blok, een groep of vereniging is die discriminatie of segregatie bedreef, wat dan ook is bevestigd.”

(Bron: Persmededeling Hof van Cassatie m.b.t. het arrest van 09.11.2004)

Ondanks de naamverandering van Vlaams Blok naar Vlaams Belang is iedereen het erover eens dat deze partij structureel en programmatorisch nog steeds dezelfde is. Wij vragen u de anti-discriminatieverklaring van de universiteit in acht te nemen, waarin staat: “deze gedragscode zal meer bepaald de verplichtingen voorzien in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wetgeving ter bestrijding discriminatie, binnen de universitaire context bevestigen.”

De Actief Linkse Studenten vragen u, leden van de Sociale Raad, studenten en personeel hieromtrent een standpunt in te nemen. Kan de universiteit toestaan dat vertegenwooridgers van dergelijke partijen of verenigingen, duidelijk in strijd met de antidiscriminatiewet, toegang krijgen tot de universitaire faciliteiten? Volgens ons niet. We roepen dan ook éénieder op in deze discussie een standpunt in te nemen en er ook naartoe te handelen.

Dit lijkt ons vandaag de enige relevante en tevens noodzakelijke discussie.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist