Antwoord op de motie van wantrouwen tegen de ALS

“Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben”. (artikel 30 UVRM)

De Actief Linkse Studenten hebben hun anti-racistische en anti-fascistische campagnes en activiteiten altijd gebaseerd op een duidelijke politieke analyse van het Vlaams Blok. We karakteriseerden deze partij consequent als een neo-fascistische partij die als doelstelling heeft een solidaristisch maatschappijmodel op te leggen die komaf maakt met alle democratische rechten verworven door de arbeidersbeweging. De pure neo-fascistische leiding van het Vlaams Blok, vandaag Vlaams Belang, beseft maar al te goed dat ze na haar electorale successen meer dan ooit moet rekening houden met de concrete situatie, namenlijk dat er geen brede laag in de samenleving kan gewonnen worden voor haar fascistisch programma. Vandaar dat ze zich moeten beroepen op een populistische oppositieretoriek om hun positie te trachten versterken.

In de strijd tegen neo-fascistische partijen werden en worden er vele verschillende strategieën naar voor geschoven. De één heeft al beter dan de ander de test van de praktijk doorstaan. Wij altijd verwezen naar de sociaal-economische oorzaken die aan de oorsprong liggen van de groei van het VB. Daartegenover stelden we de noodzaak om linkse oppositie op te bouwen die de frustraties van de bevolking over het gevoerde beleid en de hedendaagse samenleving kon omzetten in een maatschappelijke kracht een ander soort samenleving zou kunnen installeren. Eén waar de maatschappelijk geproduceerde rijkdom ook ten dienste zou komen te staan van het bevredigen van de behoeften van de bevolking. De uitbouw van zo’n linkse oppositie blijft volgens ons dan ook cruciaal in de strijd tegen het VB.

Maar de vraag is natuurlijk hoe je je gaat verhouden tov die partij. Wij hebben altijd geageerd tegen die traditionele politieke partijen die het VB omschreven als een partij als alle andere en er dus ook geen probleem van maakten om met hen in debat te gaan. Zelfs het volledige PFK heeft tijdens de jaren ’90 een akkoord gesloten om geen VB-sprekers uit te nodigen op debatten. Enkele organisaties zijn daar blijkbaar sinds kort vanaf gestapt, zelfs na de veroordeling van de aan het VB gelinkte vzw’s.

We snappen dan ook totaal niet waarom het CDS en het LVSV zich genoodzaakt voelen om de verdediging op zich te nemen van het net veroordeelde VB. Wij hadden de uitspraak van het Hof van Cassatie op 09/11 niet nodig om vast te stellen dat het VB een organisatie was die “kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt”. Maar voor degenen die zo graag met wetsartikels en loze invullingen van begrippen als democratie schermen willen we gerust gedetailleerd ingaan op de beschuldigingen die ons ten laste worden gelegd.

A) verhinderen activiteiten?

Betreft het verhinderen van activiteiten:

ALS geeft toe dat we ons zullen verzetten tegen die organisaties die woordvoerders van het Vlaams Belang, zelfs na hun veroordeling als woordvoerders van het Vlaams Blok, zullen uitnodigen als gesprekspartners in politieke debatten. Bij elke poging van een partij, of aanverwante organisatie, om inbreuk te doen op de antiracismewet of de UVRM niet respecteert, zullen wij reageren en de studentepopulatie oproepen om dit niet toe te laten aan de universiteit.

Deze acties zijn echter niet in strijd met de UVRM en dus ook niet met de pfk statuten. Wij verwijzen hiervoor graag naar artikel 30 van de UVRM :

“Geen bepaling in deze Verklaring zal zodanig worden uitgelegd, dat welke Staat, groep of persoon dan ook, daaraan enig recht kan ontlenen om iets te ondernemen of handelingen van welke aard ook te verrichten, die vernietiging van een van de rechten en vrijheden, in deze Verklaring genoemd, ten doel hebben”.

Het VB is in strijd met

Artikel 1. Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Artikel 2. Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.

van deze UVRM. Dit is recent dan ook duidelijk bevestigd in de veroordeling van VB door het Hof van Cassatie op 9 november 2004.

“De feiten die werden ten laste gelegd vormen een inbreuk op artikel 3 van de Wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme en xenofobie ingegeven daden, te weten: te hebben behoord tot of medewerking te hebben verleend aan een groep of vereniging die kennelijk en herhaaldelijk discriminatie of segregatie bedrijft of verkondigt. Dit impliceert dat de feitenrechter onder meer moest nagaan of de politieke partij Het Vlaams blok, een groep of vereniging is die discriminatie of segregatie bedreef, wat dan ook is bevestigd. “

Bron: Persmededeling Hof van Cassatie m.b.t. het arrest van 09.11.2004 (Vlaams Blok)

Zoals bepaald in de Nurenbergprincipes hadden wij als ALS dan ook de plicht hier tegen op te treden.

De Neurenberg Principes, voortvloeiende uit de besluiten van het Neurenberg Tribunaal en het Tokio Tribunaal en in 1950 door de Verenigde Naties als principes van internationaal gewoonterecht erkend, leggen individuen de verplichting op om misdaden te voorkomen. Zo besloot het Tokio Tribunaal dat “iedereen die weet heeft van illegale activiteiten en de mogelijkheid heeft hiertegen op te komen, volgens de internationale rechtsregels een potentieel misdadiger is, tenzij die persoon maatregelen neemt om de misdaad te voorkomen.”

Verder willen we graag wijzen naar het feit dat de activiteit waarvan sprake door de universiteit werd verboden. Het K.V.H.V. werd verboden de universitaire infrastructuur voor hun activiteit te gebruiken wegens het feit dat de aard/inhoud van hun activiteit op het laatste ogenblik gewijzigd werd, en niet wegens het organiseren van een protestactie door ALS. ALS probeerde deze beslissing kracht bij te zetten door op te roepen tot protestactie in de universiteitstraat. Daarbij duidelijk ondersteund door de antidiscriminatieverklaring van de universiteit, waarin staat:

“Deze gedragscode zal meer bepaald de verplichtingen voorzien in de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wetgeving ter bestrijding van discriminatie, binnen de universitaire context bevestigen.”

Laat ons dan maar eens de vraag stellen aan het CDS en het LVSV hoe zij deze antidiscriminatieverklaring interpreteren na de vrij duidelijke uitspraak door het Hof van Cassatie op 09/11/04. Onze conclusie is alvast dat ondanks de naamsverandering van het VB naar VB jullie geen enkele poot hebben om op te staan om op basis van de UVRM onze protestacties aan te klagen. Nog sterker, als jullie toch zo graag met de UVRM schermen dan lijkt ons de enige juiste conclusie die je kan trekken uit de UVRM en de uitspraak van het Hof van Cassatie op 09/11/04 dat je éénieder die het debat met een VB woordvoerder aangaat in strijd is met de UVRM. Zullen de CDS en LVSV nu een motie van wantrouwen indienen tegen zichzelf?

Wat betreft de aantijging van het LVSV en CDS omtrent de schending van de Belgische Grondwet door de ALS geldt dezelfde argumentatie als hierboven. Misschien ligt het aan ons slecht karakter maar als we bal toegespeeld krijgen, spelen we hem ook graag terug. Hebben de auteurs van de motie van wantrouwen de Belgische Grondwet wel gelezen. We verwijzen hier graag naar de schendingen van de Belgische Grondwet die door elke regeringspartij dagdagelijks wordt uitgeoefend op basis van artikel 23. Wij beschuldigen dan ook de het LVSV en CDS als studentenorganisaties van regerinspartijen van schending van de Belgische grondwet. Maar wij beseffen maar al te goed dat rechten in een wet gieten niets betekent als je niet in staat bent ze af te dwingen. Vandaar onze visie op democratie, die een recht is zolang het kan afgedwongen worden door de bevolking en in vele situaties helaas dode letter blijft, zoals dit artikel uit de Belgische Grondwet.

Art. 23. Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.

Daartoe waarborgen de wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel, rekening houdend met de overeenkomstige plichten, de economische, sociale en culturele rechten, waarvan ze de voorwaarden voor de uitoefening bepalen.

Die rechten omvatten inzonderheid :

1° het recht op arbeid en op de vrije keuze van beroepsarbeid in het raam van een algemeen werkgelegenheidsbeleid dat onder meer gericht is op het waarborgen van een zo hoog en stabiel mogelijk werkgelegenheidspeil, het recht op billijke arbeidsvoorwaarden en een billijke beloning, alsmede het recht op informatie, overleg en collectief onderhandelen;

2° het recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand;

3° het recht op een behoorlijke huisvesting;

4° het recht op de bescherming van een gezond leefmilieu;

5° het recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

B) Het beplakken van universitaire gebouwen :

Afgaande op het uitgebreide fotoverslag betreft het affiches van de jongerenmarscampagne. De CDS en LVSV hebben blijkbaar het totstandkomen van deze Jongerenmars goed bestudeerd. Van het CDS hadden we niets anders verwacht aangezien zelfs de CD&V jongeren de oproep voor de jongerenmars ondertekenden. En misschien is de LVSV ten rade gegaan bij de ACLVB-jongeren die ook campagne voeren voor de jongerenmars. Het is juist dat de ALS een fundamentele rol heeft gespeeld in het totstandkomen van deze campagne en de betoging van zaterdag 19/03/05. Maar zoals ze in hun zoektocht toch zeker zouden moeten te weten gekomen zijn, wordt deze campagne gevoerd door een brede coalitie, waaronder Blokbuster, ALS, ABVV, ACV, SAP, KAJ, die je allen heel duidelijk kan herkennen met hun logo op de affiche.

De ALS zijn niet de enigen die affiches plakken, wij kunnen dan ook onmogelijk verantwoordelijk gesteld worden voor het schenden van het eigendomsrecht. Wij kunnen geen controle uitoefenen op het doen en laten van andere organisaties waarmee we samenwerken. Indien leden van de ALS zouden betrokken zouden zijn geweest in deze plakactie dan zullen we hen wijzen op de fout die ze begingen.

ALS betekent gevaar ivm veiligheid in De Brug?

Wat betreft het dwarszetten van tafels tijdens het voeren van campagnes in de brug, geven we toe dat dit enkele malen gebeurd is. Wij zullen bij onze militanten nogmaals de aandacht op vestigen op het gevaar die dit veroorzaakt en onze militanten oproepen rekening te houden met de veiligheidsprincipes van studentenhuis de brug.

C) Niet aan ons proefstuk toe:

We zijn nog nooit door het PFK veroordeeld voor onze acties of praktijken. Wij geloven nog steeds in onze analyse tav de problematiek van extreem-rechts en zien dan ook geen enkele reden om onze vorm van protest te wijzigen. Integendeel, elke dag in het huidig economisch en politiek bestel overtuigt en bevestigt ons van de noodzaak om te strijden voor andere samenleving, gebaseerd op solidariteit en socialisme.

BESLUIT:

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat deze aanval op de ALS reeds lang werd voorbereid en weinig te maken heeft met de vraag om het debat op een inhoudelijke manier te voeren. Nee, blijkbaar wil men van een lastpost af in het PFK en hoopt men dit via bureaucratische, repressieve weg te bekomen. Helaas voor de indieners van de motie van wantrouwen hangt hun argumentatie met haken en ogen aanéén. Daarnaast is het volgens ons hoofdzakelijk aan de studentenpopulatie om te oordelen over onze methodes van strijd. Blijkbaar doorstaan we daar de test van de praktijk, gezien het succes van de anti-NSV campagne van november – december ’04, die jullie allen wellicht niet ontgaan is. We verzoeken de indieners van deze motie van wantrouwen dan ook hun motie in te trekken.

Delen:
Printen:
Voorpagina van De Linkse Socialist